Strategie fakulty

Strategie fakulty

Aktuální dlouhodobá strategie Právnické fakulty Univerzity Karlovy je rozpracovaná ve Strategickém záměru na období 2021–2025, který byl vytvořen Komisí pro strategii, projednán Vědeckou radou 3. června 2021 a následně schválen Akademickým senátem PF UK 24. června 2021.

Jeho mantinely tvoří Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021–2025; na oba tyto dokumenty náš strategický záměr navazuje.

Vychází také z výsledků procesu akreditace a tvorby studijních programů, výstupů komisí řešících otázky studia, z anket jak vyučujících, tak studentů, z diskuzí „Jakou chceme fakultu“ a z vyhodnocení předchozího dlouhodobého záměru fakulty. Svým členěním se přibližuje strategickému záměru univerzity. 

Spolupráce s akademickou obcí, zaměstnanci i veřejností

Strategický záměr PF UK na období 2021 - 2025 se opírá se o podněty z řad členů akademické obce a zaměstnanců fakulty na základě podkladů zpracovávaných fakultním oddělením strategického rozvoje.
Do jeho konečného znění byly zapracovány rovněž podněty veřejnosti s uvedením způsobu jejich vypořádání. 

Dokumenty
Název souboru Přípona Vytvořeno
Strategický záměr 2021–2025 (55.79 MB) pdf 1. 7. 2021
Strategický záměr po vypořádání připomínek veřejnosti (680.16 KB) pdf 18. 1. 2022