Oddělení strategického rozvoje

Oddělení strategického rozvoje

 

Oddělení strategického rozvoje je podřízeno proděkanovi, který má v gesci rozvoj fakulty, aktuálně proděkance JUDr. Věře Honuskové, PhD. 

Oddělení strategického rozvoje vykonává tyto činnosti: 

 • v oblasti zajištění investičního a neinvestičního rozvoje 
 • shromažďuje požadavky na investiční akce, v úzké spolupráci s tajemníkem administruje a realizuje investiční akce, 
 • shromažďuje podněty pro budoucí projekty a spravuje zásobník projektů, 
 • v součinnosti s oddělením komunikace vyhledává zdroje financování pro strategické a institucionální projekty zaměřené na rozvoj, 
 • koordinuje rozšiřování informací o relevantních projektových výzvách, 
 • připravuje projektové žádosti a administruje projekty zejména v oblasti strategických a institucionálních projektů zaměřených na rozvoj, 
 • při realizaci investičních i neinvestičních akcí a projektů jedná v součinnosti s ostatními odděleními děkanátu a relevantními odbory rektorátu. 
   
 • v oblasti přípravy a realizace strategie fakulty 
 • koordinuje přípravu a schvalování strategického záměru fakulty, 
 • koordinuje realizaci strategického záměru fakulty, 
 • připravuje roční plán realizace a podklady pro kontrolu jeho plnění, 
 • koordinuje oblast udržitelného rozvoje fakulty, podpory a pomoci studentům a pracovníkům fakulty. 

 

Ke koncepci budovy jsme k získání těchto námětů v listopadu 2023 spustili anketu, kterou najdete ZDE.