Doktorské studium (Ph.D.)

Doktorské studium (Ph.D.)

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech v akademickém roce 2022/2023

 

Seznam školitelů 2022/2023

 

Elektronická přihláška

 

Přehled studijních povinností v doktorských studijních programech

 

 

 • Kontaktní osoba:        Ludmila Páralová
 • Telefon:                        221 005 205
 • E-mail:                          prijimacky-phd@prf.cuni.cz

 

Termíny:

 • Nejzazší termín pro odeslání přihlášky ke studiu:     30. 4. 2022 (včetně)              
 • Řádný termín přijímací zkoušky:                                     7. 6. 2022      
 • Náhradní termín přijímací zkoušky:                             21. 6. 2022

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením:

 • Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč):      720 Kč
 • Poplatek za listinnou formu přihlášky (Kč):               770 Kč

Poplatek bude uhrazen elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou. Podrobnosti k úhradě poplatku budou uchazeči sděleny e-mailem na základě odeslání přihlášky.

 • Poplatek za posouzení zahraničního vzdělání:        870 Kč

 

I. Informace o přijímacím řízení

Pro akademický rok 2022/2023 Právnická fakulta Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) otevírá studium v českém jazyce ve 13 doktorských studijních programech. Studium v anglickém jazyce otevírá fakulta v doktorském studijním programu Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context.

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Přijímací řízení do doktorských studijních programů na fakultě pro akademický rok 2022/2023 proběhne podle § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.

Přihláška ke studiu se podává do 30. 4. 2022 včetně.

 

Přihlášku lze podat do těchto čtrnácti studijních programů:

 1. Teoretické právní vědy - Evropské právo;
 2. Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda;
 3. Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu;
 4. Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo;
 5. Teoretické právní vědy – Občanské právo;
 6. Teoretické právní vědy – Obchodní právo;
 7. Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;
 8. Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo;
 9. Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí;
 10. Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda;
 11. Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva;
 12. Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika;
 13. Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda.
 14. Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context.

Studium se uskutečňuje v prezenční nebo v kombinované formě. Hlásit se lze do každé formy zvláště, je však možné podat i přihlášky do obou forem současně. Pokud přijímací komise doporučí přijetí uchazeče do obou forem studia, rozhodne děkan o přijetí na základě stanoviska hlavní přijímací komise se zřetelem ke kapacitním a jiným možnostem fakulty a příslušného akademického pracoviště.

Všechny studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.

Děkan fakulty jmenuje zkušební komise, které v přijímacím pohovoru ověří předpoklady pro studium v doktorském studijním programu, tj. především způsobilost k samostatné tvůrčí práci a rozsah znalostí v širších souvislostech v uchazečem zvoleném studijním programu.

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

 

II.  Organizace a požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřuje se v ní především připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném programu v kontextu širších odborných znalostí.

U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi jednotlivé části přijímací zkoušky je stanoveno v podmínkách přijímacího řízení do jednotlivých doktorských studijních programů.

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas.

 

III. Termín zkoušek

Řádný termín:                  7. 6. 2022

Náhradní termín:            21. 6. 2022

 Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

 

IV. Přihláška ke studiu               

Termín pro podání přihlášky

Podle čl. 4 odst. 2) Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy stanovil rektor lhůtu pro podání přihlášek svým opatřením č. 4/2021. Podle bodu 4 písm. c) tohoto opatření běží lhůta pro podání přihlášek ke studiu, pokud jde o doktorské studijní programy, ode dne zveřejnění podmínek přijímacího řízení do 30. 4. 2022.

Náležitosti přihlášky - elektronická přihláška

Elektronický formulář přihlášky bude od 1. 12. 2021 k dispozici na adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky. Do přihlášky musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní program. Přihlášku (včetně povinných příloh) je nutné v elektronickém systému odeslat do 23:59:59 hod. dne 30. 4. 2022.

Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná.

Povinné přílohy, které tvoří nedílnou součást elektronické přihlášky, jsou

 • projekt připravované disertační práce v rozsahu cca sedmi normostran stran se seznamem referenční literatury (bonifikováno je uvedení konkrétnější představy o obsahu studia co se zapojení do vědeckých projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením plánovaného projektu disertační práce)
 • strukturovaný životopis
 • přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, konference, granty, praxe, zahraniční pobyty atd.).

V záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno uchazeče, program a název projektu.

Z aktuálního seznamu školitelů pro příslušné programy si uchazeč zvolí potenciálního školitele a uvede svou volbu v přihlášce. Aktualizovaný seznam školitelů pro jednotlivé programy je vyvěšen ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Každou přílohu je nutné k přihlášce vložit samostatně ve formátu pdf. Přihláška ani přílohy se netisknou a neposílají poštou.

V případě elektronické přihlášky je nutné úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (u dřívějších absolventů vysvědčení o státní zkoušce) zaslat poštou; povinnost se nevztahuje na absolventy magisterského studijního programu na fakultě, kteří absolvovali po 1. 1. 2008 (fakulta ověří z databáze absolventů PF UK). Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku diplomu  je nejlépe zaslat spolu s přihláškou, nejpozději však do 30. 9. 2022, na adresu pro zaslání přihlášek v listinné podobě.

V případě, že uchazeč předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, zašle poštou některý z následujících dokladů:

 • doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");
 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska); nebo
 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870 Kč).

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na internetových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium – Informace k nostrifikaci zahraničního vysvědčení.

Náležitosti přihlášky – listinná přihláška

V případě podání přihlášky v listinné podobě se výše uvedené přílohy elektronické přihlášky, jakož i úředně ověřená kopii diplomu a dodatku k diplomu, podávají zároveň s přihláškou.

Forma přihlášky

Přihlášky se podávají:

a)      v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy na adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky, nebo

b)      v listinné podobě na adresu:

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Referát doktorského studia

nám. Curieových 7

116 40 Praha 1

 

 V. Období pro ověřování splnění podmínek přijetí

Pro uchazeče, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku v magisterském studijním programu na fakultě v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů) do 22. října 2022. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2022, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

 

VI. Poplatek za přihlášku ke studiu

S podáním každé přihlášky a s úkony souvisejícími s přijímacím řízením je spojen poplatek ve výši 720,-Kč v případě elektronické přihlášky nebo ve výši 770,- Kč v případě listinné přihlášky, zaplacený v souladu s podmínkami uvedenými v opatření děkana č. 3/2021. Poplatek se hradí elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou na účet fakulty u KB Praha 2, číslo účtu 0000868986130237/0100. Variabilní symbol a specifický symbol pro platbu bankovním převodem bude zaslán uchazeči emailem na jeho emailovou adresu zadanou v přihlášce. Poplatek je splatný bezprostředně po vyplnění nebo zaslání přihlášky ke studiu a obdržení emailu s uvedením variabilního a specifického symbolu, nejpozději však do 30. dubna 2022. Poplatek se nevrací.

Aktuality