Didaktická podpora pro vyučující

Didaktická podpora pro vyučující

Katedra právních dovedností nabízí na fakultě didaktickou podporu všem vyučujícím. Jako vyučující s námi můžete konzultovat svůj plán hodiny, prodiskutovat nastavení celého kurzu, probrat vybrané didaktické téma nebo nás pozvat k sobě do hodiny. Setkání může proběhnout i on-line a může jít i jen o deset dvacet minut – podle toho, co budete potřebovat. V případě zájmu se na nás prosím obraťte pomocí tohoto kontaktního formuláře.

Semináře pro vyučující – podzim 2023


Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky

Tento seminář je určen zejména pro ty, kteří se s nástroji umělé inteligence teprve seznamují. Ať už jste některé vyzkoušeli, nebo nikoli, seminář vás krok za krokem provede po základních dostupných nástrojích, jejich zprovozněním, nastavením a základy jejich používání. Budeme se věnovat ChatuGPT, překladači DeepL a nástrojům Microsoft 365 (Word a PowerPoint). Zjistíte, jak mohou tyto nástroje usnadnit práci na fakultě vám, jak je mohou používat naši studující – a jak můžete v důsledku vylepšit i svoji výuku (např. zadávání úkolů).

Seminář je koncipován interaktivně, budete si moct nástroje přímo na místě vyzkoušet na svých vlastních zařízeních a zapojit se do diskuse nad tím, jak konkrétně dostupné nástroje do své práce zapojit. Na seminář je doporučeno vzít si vlastní notebook/tablet s připojením k internetu. Využívat budeme jen takové nástroje umělé inteligence, které jsou zaměstnancům UK dostupné bezplatně.

1. termín: pondělí 23. října 2023 16:00–17:30 – tento termín je otevřen jen vyučujícím z Právnické fakulty UK

2. termín: středa 15. listopadu 2023 12:00–13:30 místnost 412 – ten už pro kohokoli z UK

Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.


Nástroje umělé inteligence v práci vyučujícího na vysoké škole

Tento seminář vás provede praktickým využitím nástrojů umělé inteligence ve výuce a v práci na vysoké škole. Seznámíte se s konkrétními možnostmi, jak efektivně využít veřejně dostupné nástroje pro zefektivnění své pedagogické práce (například přípravu materiálů pro výuku, jako jsou pracovní listy, úkoly, prezentace apod., nebo tvorbu testů) a pro zjednodušení běžné administrativní práce (odpovídání na e-maily, vyhotovení zápisů z pracovních porad, psaní popularizačních příspěvků na sociální sítě, generování obrázků atd.). Částečně budou nástroje využitelné i pro vědeckou práci, budeme se nicméně soustředit na použití pro výuku a administrativu.

Seminář je koncipován interaktivně, jednotlivé nástroje si budete moct přímo na místě vyzkoušet na svých vlastních zařízeních a zapojit se do diskuse nad tím, jak konkrétně dostupné nástroje do své práce co nejlépe zapojit. Věnovat se budeme zejména bezplatně dostupným nástrojům jako je ChatGPT, překladač DeepL a Microsoft 365 (Word a PowerPoint). Na seminář je doporučeno vzít si vlastní notebook/tablet s připojením k internetu a znát svůj přístup k Microsoft 365.

1. termín: středa 18. října 2023 12:00–13:30 místnost 38 – tento termín je otevřen jen vyučujícím z Právnické fakulty UK

2. termín: čtvrtek 16. listopadu 2023 14:00–15:30 místnost 412 – ten už pro kohokoli z UK

Lektor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.


Specifické potřeby hlasu pedagoga v procesu prezenční i distanční výuky

Seminář nabízí základní ošetření hlasového projevu určeného pro prezenční výuku. Vzhledem k současným dynamickým proměnám podob komunikace jsou také kladeny specifické nároky na hlas pedagoga zprostředkovávaný on-line za přímé účasti studentů na počítači, stejně tak, jako na jeho uplatnění v hybridní podobě bez jeho účasti.

Pátek 3. 11. 2023 9:30–11:00 místnost 015.1

Lektorka: doc. Mgr. Ivana Vostárková


Open-book ve výuce práva. Jak mění zkoušení a výuku?

Tento seminář zaměřuje na stále se rozvíjející koncept open-book zkoušení a jeho vliv na pojetí výuky. V semináři budeme prozkoumávat, jakým způsobem může povolení používání učebnic a jiných materiálů, včetně online zdrojů, během zápočtů a zkoušek ovlivnit samotný proces výuky a hodnocení studentů. Účastníci budou mít příležitost diskutovat o různých strategiích a nástrojích, které mohou učitelé využít k efektivnímu vedení open-book zkoušek a podpoře kritického myšlení a porozumění u studentů. Tento seminář také představí příklady osvědčených postupů a nových technologií, které mohou být aplikovány při výuce s ohledem na open-book zkoušení.

Seminář je otevřen jen vyučujícím z Právnické fakulty UK.

Pátek 3. 11. 2023 11:00–13:00 místnost 015.1

Lektorka: JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.


Efektivní týmová práce studentů. Jak ji nastavit, povzbuzovat, kontrolovat a hodnotit.

Tento seminář se zaměřuje na klíčové aspekty týmové práce ve studentském prostředí. Během semináře budeme zkoumat metody, jak efektivně nastavit týmovou spolupráci, kontrolovat a hodnotit výkony týmů, a také jak skupinovou práci povzbuzovat a reflektovat. Bude prostor pro diskuzi o různých přístupech k vedení týmů a hodnocení jejich práce.

Seminář je otevřen jen vyučujícím z Právnické fakulty UK.

Pátek 3. 11. 2023 14:00–15:30

Lektorka: JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.


Jak vést diplomovou práci?

Diplomová práce představuje poslední krok pro studenty na konci jejich studia, zároveň často první dlouhý akademický text, který mají během svého vzdělávacího procesu vytvořit. Průvodci v tomto procesu pro ně jsou akademičtí pracovnici a pracovnice v roli vedoucích a mentorů. Obsah a praxe této role se ovšem může na jednotlivých katedrách lišit, což může ovlivňovat i zkušenost studentů a jejich připravenost. Na druhé straně se můžeme také setkávat s nadměrným očekáváním a požadavky ze strany studentů, které překračují rámec náplně vedení práce. Vedle subjektivní stránky věci je třeba se vypořádávat s měnícími se předpisy zahrnujícími tvorbu závěrečných prací, vývojem standardů akademické a publikační etiky, nebo technologickým pokrokem včetně zapojení umělé inteligence do tvorby závěrečných prací.

Zveme vás proto na seminář, kde pod vedením dr. Michala Říhy povedeme diskuzi o tom, jak dobře práce studentů vést, co se nám v praxi osvědčuje (a co spíš nikoli). Součástí setkání bude i shrnutí dosud platných pravidel upravujících vedení závěrečných prací a diskuze nad tím, do jaké míry by bylo vhodné je změnit/novelizovat. V případě zájmu bude možné prezentovat nástroje prověřující, do jaké míry student splnil náležitosti publikační etiky.

Úterý 21. 11. 2023 18:00–19:30

Lektor: JUDr. Michal Říha

Didaktická podpora studujícím v doktorském programu

Studujícím v doktorském programu nabízíme následující didaktickou podporu: 

 1. Předmět Základy didaktiky práva I, v rámci kterého získají základní vhled do didaktiky práva. Naučí se plánovat své hodiny, přemýšlet o cílech svého předmětu, vyzkouší si řadu různých výukových metod a aktivit. Budou mít prostor zformulovat své otázky (např. „Jak reagovat na dotaz, na který neznám odpověď?“, „Jak se liší seminář od přednášky?“, „Jak studující motivovat k tomu, aby dělali domácí úkoly?“).

  Na závěr kurzu každý obdrží zpětnou vazbu na svůj vlastní plán hodiny. Kurz je určen zejména studujícím prezenční formy, v případě zájmu a volné kapacity se do něj mohou zapsat i zájemci z kombinované formy. Je vyučován blokově (typicky 3 bloky po 5 hodinách + 
  1 navazující setkání) v zimním i letním semestru.

 2. Navazující kurz Základy didaktiky práva II, který studujícím nabízí možnost dále zlepšovat své učitelské dovednosti. Studující v tomto kurzu docházejí na pravidelné skupinové konzultace s vyučujícím předmětu (cca 1x za měsíc/dva) a pozvou k sobě do hodiny někoho z Katedry právních dovedností. Vedle toho si podle svých vlastních potřeb a cílů a po poradě s vyučujícím kurzu sestaví plán toho, jak budou v následujícím roce pracovat na svých didaktických dovednostech.

 3. Stát se vyučujícím povinného předmětu Úvod do studia práva pro studující 1. ročníku magisterského studia. Vyučující kurzu absolvují víkendový přípravný didaktický kurz. Samotná výuka pak probíhá v různých termínech v průběhu září a října, vždy blokově v rámci tří po sobě jdoucích dní. Vyučující tak získají nejen možnost absolvovat víkendové didaktické školení, které je na výuku předmětu připraví, ale i samotnou výuku (a to vždy ve dvojici s jiným vyučujícím), během které obdrží další didaktickou podporu a zpětnou vazbu. Didaktické postupy, které použijí v tomto kurzu, mohou poté přenést do svých kurzů na svých katedrách.

  Přihlašování a výběr vyučujících kurzu probíhá na jaře, přihlašovací formulář s dalšími podrobnostmi je rozesílán všem interním doktorandům. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte garantku předmětu Hanu Schützovou.
   
 4. Individuální konzultaci či návštěvu v hodině. Ať už jste využili některou z výše uvedených nabídek, nebo ne, rádi se s vámi potkáme na individuální konzultaci. Můžete s námi zkonzultovat svůj plán hodiny, prodiskutovat nastavení celého kurzu, probrat vybrané didaktické téma nebo nás pozvat k sobě do hodiny (nebudeme do ní nijak zasahovat, jen ji tiše z poslední lavice pozorovat, abychom pak byli připraveni se s vámi o vaší hodině bavit – o čem konkrétně, to již záleží na vás). Setkání může proběhnout i on-line a může jít i jen o deset dvacet minut – podle toho, co budete potřebovat. V případě zájmu se na nás prosím obraťte pomocí tohoto kontaktního formuláře

 5. Skupinová navazující setkání. Jakkoli se to na první pohled nezdá, učitel si může – ač neustále obklopen lidmi – připadat na řadu věcí vlastně sám. Sám stojí před třídou, sám opravuje úkoly, sám rozhoduje o známkách. Nabízíme možnost tuto izolovanost překonávat a čas od času se potkat s podobně naladěnými lidmi a sdílet naši dobrou (ale i třeba nepovedenou) praxi a přemýšlet o tom, jak učit ještě o něco lépe. Tato setkání budou přirozeně navazovat na zapojení se do Základů didaktika práva a Úvodu do studia práva, účastnit se jich ale mohou i ti, kteří ani jedním z těchto kurzů neprošli. V případě zájmu se na nás prosím obraťte pomocí tohoto kontaktního formuláře.

Doporučené zdroje

K tématu didaktiky doporučujeme následující knihy. Všechny nám pomohly se posunout na své učitelské dráze:

 1. PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013, 562 s.
 2. BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER, Mark A. MCDANIEL. Nauč se to!: jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017, 280 s.
 3. DWECKOVÁ, Carol. Nastavení mysli. Nová psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017, 320 s.

Níže naleznete odkazy na metodiku distančního vzdělávání a přehled nástrojů pro distanční vzdělávání na naší fakultě, které vznikly za významného přispění členů Katedry právních dovedností. Naprostá většina metodiky je dobře použitelná i pro prezenční výuku a najdete v ní řadu tipů, které se nám ve výuce osvědčily. Věříme, že budou dobře sloužit i vám.