Spolky

Spolky

 

Zásady spolupráce vedení Právnické fakulty UK a studentských spolků na fakultě

1) Vedení PF UK podporuje činnost a rozvoj spolků, které působí na fakultě, a to jmenovitě Common Law Society, ELSA Praha, Mater Nostra, Prager Deutscher Klub, Právnický akademický spolek Juristi, Právnický spolek Universum, Spolek českých právníků Všehrd a Studentská ADR Association (uváděno v abecedním pořadí), případně i dalších fakultních studentských spolků či neformálních uskupení studentů fakulty.

2) Vedení PF UK vytváří podle svých možností pro studentské aktivity optimální předpoklady.

3) Spolky ve své činnosti musí ctít nejen právní řád České republiky, ale i akademické tradice, zvyklosti, zdvořilost a slušnost ve vystupování. Vůči fakultě jedná za spolek statutární orgán (podle stanov spolku) nebo osoba pověřená zmocněním statutárního orgánu.

4) PF UK podle svých prostorových možností poskytuje spolku kancelářské prostory pro jeho nezbytný administrativní chod na smluvním základě. Spolek bude udržovat tyto prostory v bezvadném a hygienicky nezávadném stavu.

5) PF UK podle svých prostorových možností poskytne spolkům podle odst. 1 v každém podlaží fakulty viditelně označený prostor (nástěnky, panely) pro propagaci spolkových akcí. Na jiných místech (nástěnkách, panelech) spolek nebude své propagační či jiné materiály vyvěšovat; pokud tak učiní, materiály budou odstraněny.

6) V případě významných akcí, přesahujících běžné spolkové aktivity, jsou spolky povinny v dostatečném předstihu konzultovat s vedením fakulty jak obsahovou stránku akce, tak především její organizační zajištění. Pověřenými zástupci vedení fakulty pro tyto konzultace jsou děkan PF UK, pokud jde o vnější záležitosti, a proděkan pro zahraniční záležitosti, pokud jde o zahraniční záležitosti. Jednání se spolky ohledně využívání elektronických médií fakulty pro propagační a informační účely je v kompetenci proděkana odpovědného za informační technologie.

7) Spolky jsou povinny o svých veřejných akcích, které se mají konat na půdě PF UK, v dostatečném předstihu informovat vedení PF UK formou písemného „Oznámení o akci spolku“ s následujícím postupem:

i.    Organizátor akce zjistí u vedoucího studijního oddělení Mgr. Sojky, zda požadované prostory (včetně atria) jsou volné v termínu zamýšleném pro pořádání akce a předběžně si prostory rezervují.

ii.    Mgr. Sojka potvrdí předběžnou rezervaci na „Oznámení o akci spolku“.

iii.   Takto potvrzené „Oznámení o akci spolku“ předá zástupce spolku tajemníkovi fakulty pro projednání na zasedání kolegia děkana.

iv.   U každé akce, pořádané v prostorách PF UK, spolek v „Oznámení o akci spolku“ uvede jméno odpovědné osoby, její emailovou adresu a telefonní kontakt. Tato osoba bude plně odpovídat za (a) propagaci akce, (b) její důstojný průběh, (c) svěřenou techniku, (d) provedení nezbytného úklidu fakultních prostor, kde se akce konala, a (e) následné odstranění veškerých propagačních materiálů ze všech prostor fakulty, které nejsou ke spolkové propagaci určeny.

v.  Protože jsou prostory fakulty dávány spolkům k dispozici v zásadě bezúplatně, v „Oznámení“ spolek explicitně potvrdí, že akce nemá komerční charakter a negeneruje zisk.

vi.   Po schválení akce kolegiem děkana lze akci propagovat.

vii. Po skončení akce budou pronajaté prostory předány zástupci provozního oddělení.

8) Akce spolků konané v prostorách PF UK budou v minimálním rozsahu zasahovat do výuky na PF UK. Akce nelze konat v učebnách, kde podle rozvrhu probíhá výuka. Akce by ve výukových dnech neměly začínat před 16. hodinou. Akce spolků konané mimo prostory PF UK, včetně návštěv soudních jednání, státních institucí či advokátních kanceláří, simulovaných soudních jednání a dalších soutěží nejsou časově omezeny.

9) Akce spolků v prostorách fakulty skončí nejpozději v 01:00 hod. Podávání alkoholických nápojů bude možné jen v odůvodněných případech a důvod bude jasně uveden v „Oznámení o akci spolku“.

10) Fakulta v případě potřeby poskytne spolku odbornou konzultaci a pomoc, případně moderování jednotlivých akcí učiteli z příslušných odborných kateder.

11) Při propagaci akcí prostřednictvím webové stránky PF UK budou spolky dodržovat obecná pravidla pro vyvěšování oznámení na webu, tj. grafickou upoutávku (banner) lze vyvěsit nejdříve 14 dní před konáním akce a odstranit z webu ihned následující den po konání akce. Fakulta si vyhrazuje právo odstranit grafickou upoutávku v případě, že webová stránka bude upoutávkami na akce přeplněna a informace týkající se studia a fakultních záležitostí budou upozaděny.

12) Spolky mají právo využívat služeb tiskařského centra. Podklady pro jakékoliv tiskařské a kopírovací práce musí být tiskařskému centru předány nejpozději jeden den před požadovaným termínem jejich dokončení. Tiskařské centrum vede evidenci provedených prací pro každý spolek zvlášť. Tiskařské práce budou paušální částkou zahrnuty do platby nájemného, které hradí fakultě každý fakultní spolek za poskytnuté kancelářské prostory.

13) Každý spolek předloží vedení fakulty vždy k 30. červnu a 31. lednu krátkou souhrnnou zprávu o svých akcích na půdě fakulty za uplynulý semestr.