Oddělení pro vědu, výzkum a edici

Agenda oddělení pro vědu, výzkum a edici

a) v oblasti vědy a výzkumu:
agendu výzkumných projektů, a to v oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, mezinárodních projektů, interních univerzitních projektů;
poskytování podkladů pro agendu institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace;
monitoring grantových příležitostí, metodická podpora ve fázi přípravy projektů, administrace projektů běžících, příprava podkladů a účast při finančních kontrolách, zajištění následné udržitelnosti projektů;
správa a evidenci projektů včetně řešitelských kolektivů v modulu GAP Granty a projekty informačního systému IS Věda;
nominace zástupců do oborových rad a hodnotících panelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jiných poskytovatelů;
organizace Vnitřní grantové soutěže PF UK;
open access a data management.

b) v oblasti evidence tvůrčí činnosti:
koordinace evidence tvůrčí činnosti a správa modulu OBD (Osobní bibliografická databáze) informačního systému IS Věda, včetně metodické podpory;
ve spolupráci s rektorátem export dat o výsledcích vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti do databáze RIV IS VaVaI Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace;
koordinace hodnocení tvůrčí činnosti na úrovni fakulty i univerzity;
výkon funkce koordinátora pro ORCID (Open Researcher and Contributor ID) a podpora a metodická pomoc také pro jiné identifikátory.

c) v oblasti edice:
výkon a řízení vydavatelské činnosti fakulty, a to zejména příprava ročního edičního plánu, příprava licenčních smluv, koordinace přípravy publikací mezi autorem a nakladatelem, ohlášení a distribuce publikací;
prezentace fakultou vydaných publikací na jejích webových stránkách a zajišťování spolupráce s prodejci publikací vydaných fakultou;
organizování fakultního trhu právnické literatury;
koordinační a organizační činnosti související s časopisem AUC Iuridica, a to zejména zajišťování korektur, recenzního řízení, distribuce, správa internetové stránky časopisu a organizace zasedání redakční rady časopisu;
příprava nominací do soutěží publikací na úrovni vědecko-výzkumné činnosti akademických a vědeckých pracovníků;
distribuce povinných výtisků publikací dle platné legislativy a dle usnesení kolegia děkana;
příprava statistik pro Ministerstvo kultury.

Oddělení pro vědu, výzkum a edici je kompetentní pro granty a projekty v těchto výzvách a programech:

a) základní výzkum
GA ČR, programy ministerstev ČR (např. MŠMT – ERC CZ, MOBILITY, bilaterální spolupráce aj.)
b) aplikovaný výzkum
TA ČR, programy ministerstev ČR (např. NAKI aj.), smluvní výzkum (výzkum na zakázku, pro výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry)
c) mezinárodní projekty
HORIZONT EVROPA (zde jednotlivé výzvy, MSCA, ERC aj.), Evropská komise (CERV, JUST aj.), VISEGRAD FUND
d) interní univerzitní projekty
Aliace 4EU+ (akademické granty, SEED 4EU+), GA UK, PRIMUS, SVV, UNCE
e) Národní plán obnovy (NPO)
vybrané programy MŠMT (EXCELES, špičkový výzkum).

Dále oddělení zajišťuje jednání Komise pro vědu a výzkum více informací zde. Komise funguje současně jako etická komise pro oblast výzkumu.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat – kontaktní osoba pro dotazy: Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.

Cooperatio Law a Cooperatio Economics jsou řešeny samostatně přes jejich fakultní koordinátory:
Cooperatio Law – fakultní koordinátor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Cooperatio Economics – fakultní koordinátor: doc. Ing. Josef Montag, Ph.D.

Cooperatio Law a Cooperatio Economics jsou řešeny samostatně přes jejich fakultní koordinátory:

Cooperatio Law – fakultní koordinátor: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Cooperatio Economics – fakultní koordinátor: doc. Ing. Josef Montag, Ph.D.