Personální oddělení

Agenda personálního oddělení

a) sestavuje v součinnosti s tajemníkem fakulty rozvahu příjmů a výdajů fakulty, a to v oblasti personální, přičemž sleduje a vyhodnocuje její čerpání,

b) zpracovává a vede mzdovou agendu zejména

 • eviduje a aktualizuje mzdové listy a archivuje doklady,
 • připravuje mzdové uzávěrky a reporty,
 • eviduje a zpracovává srážky ze mzdy a docházku,

c) zpracovává statistické přehledy, finanční prognózy, analýzy, kalkulace a výkazy v mzdové oblasti,

d) zajišťuje pracovněprávní a personální agendu zejména

 • vytváří a zpracovává pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a související dokumenty,
 • agendu přijímání nových pracovníků včetně vstupních školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
 • agendu motivace a rozvoje pracovníků,
 • činnosti týkající se HR Award,
 • zajišťuje lékařské prohlídky,
 • agendu zaměstnaneckých benefitů,

e) spolupracuje s

 • oddělením pro vědu, výzkum a edici a oddělením strategického rozvoje v oblastech grantů a projektů,
 • personálním odborem rektorátu a UK Pointem zejména CU Staff Welcome Centre,

f) plní povinnosti a zajišťuje komunikaci se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce České republiky, Českým statistickým úřadem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.