Úřední deska

Úřední deska

Úřední deska je zřízena v budově Právnické fakulty, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1. V souladu § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vede  Právnická fakulta Univerzity Karlovy úřední desku v elektronické podobě.

Adresa pro doručování dokumentů v listinné podobě:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1

Další informace

Elektronická adresa podatelny: podatelna @ prf.cuni.cz

Identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4

Ochrana osobních údajů (GDPR): Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona o vysokých školách, nebo se nepodařilo písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem. 

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na studijním oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha, v úředních hodinách  a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení písemnosti.

Doručování veřejnou vyhláškou

Informace stanovené ve Statutu Univerzity Karlovy

Písemnosti stanovené zákonem

Magisterský studijní program Právo a právní věda

Doktorský studijní program

Ostatní dokumenty

Archivní dokumenty