Sekretariát fakulty

Agenda sekretariátu fakulty

a) administrativní zajištění

  • výkonu funkce děkana a tajemníka fakulty,
  • vědecké rady fakulty, akademického senátu fakulty a dalších fakultních orgánů,
  • kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana,

b) administrativní zajištění týkající se přijímání vnitřních předpisů fakulty a vydávání opatření děkana,
c) agendu podatelna,
d) agendu skartačního řízení,
e) organizačně zajišťuje výběrová řízení veřejných zakázek a veřejné soutěže,
f) zveřejňuje smlouvy v Registru smluv,
g) agendu habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
h) agendu akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a řízení týkající se uskutečňování studijních programů v rámci institucionální akreditace,
i) agendu hodnocení kvality studijních programů,
j) právní agendu,
k) činnosti související s institutem ombudsmana,
l) koordinuje činnosti v oblasti ochrany osobních údajů,
m) zajišťuje a koordinuje poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.