Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška

Aktualizace ke dni 16. 12. 2023

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr v oblasti práva, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje akademický titul JUDr. 

Informace o státní rigorózní zkoušce na Právnické fakultě

Adresa:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 7
16 40 Praha 1

Telefon: 221 005 210
E-mail:  rigo@prf.cuni.cz

Dokumenty naleznete zde.

Vzor - rigorózní práce pdf a doc.
Vzor - vyjádření pověřeného akademického pracovníka v pdf a doc.
Vzor - oponentský posudek pdf a doc (uznání DP, uznání DisP)

Poplatky a úplaty:

a)    6 500 Kč – poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, a to i v případě, že uchazeč žádá o uznání diplomové nebo disertační práce za práci rigorózní

b)    5 000 Kč – úplata spojená s přípravou ke státní rigorózní zkoušce - volitelně (používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu ke státní rigorózní zkoušce včetně konzultací s pověřeným akademickým pracovníkem)

Banka:                       Komerční banka
Účet:                          86-8986130237
Kód banky:                0100
IBAN:                         CZ5601000000868986130237
SWIFT:                       KOMBCZPPXXX
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:       112
Specifický symbol:       rodné číslo uchazeče

Platbu lze prokázat ústřižkem poštovní poukázky nebo pokladní složenkou (příjmovým dokladem potvrzeným bankou), nebo kopií platebního příkazu (písemnou nebo zaslanou elektronicky).

Poplatky a úplaty jsou splatné do 3 pracovních dnů ode dne podání přihlášky bez vyzvání.

Cílem státní rigorózní zkoušky je získání titulu JUDr.

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí – obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky, která následuje bezprostředně po obhajobě.

Státní rigorózní zkoušku je možno vykonat z jednoho z uvedených tematických okruhů:

 •     Evropské právo
 •     Finanční právo
 •     Mezinárodní právo
 •     Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 •     Občanské právo hmotné
 •     Občanské právo procesní
 •     Obchodní právo
 •     Pracovní právo
 •     Právní dějiny
 •     Právo a ekonomie
 •     Právo duševního vlastnictví
 •     Právo sociálního zabezpečení
 •     Právo životního prostředí
 •     Římské právo
 •     Správní právo
 •     Teorie práva
 •     Trestní právo
 •     Ústavní právo a státověda
 •     Zdravotnické právo

Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Termíny konání zkoušek jsou zveřejňovány v SIS - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby

Přihláška

Přihláška k rigorózní zkoušce se podává na předepsaném formuláři, který je dostupný v Dokumentech studijního oddělení.

Přihlášky se přijímají průběžně. Přihlášku lze podat v úředních hodinách studijního oddělení, v podatelně Právnické fakulty UK nebo zaslat poštou. Přihlášku lze také zaslat datovou schránkou fyzické osoby. Přihlášku lze zaslat i emailem, ovšem podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Po prokázání zaplacení poplatků obdrží uchazeč elektronickou poštou potvrzení o podání přihlášky a údaje potřebné pro přihlášení do Studijního informačního systému.

Jméno pověřeného akademického pracovníka uvádí v přihlášce uchazeč, který se rozhodl přijmout nabídku služeb. V takovém případě je nezbytné, aby pověřený akademický pracovník projevil svůj souhlas s touto funkcí a názvem rigorózní práce a připojil svůj vlastnoruční podpis na druhé straně přihlášky. Uchazeč zajistí tento podpis před podáním přihlášky. Pověřenými akademickými pracovníky mohou být osoby, které mohou být předsedou nebo členem zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku (https://www.prf.cuni.cz/uredni-deska/statni-rigorozni-zkousky).

Přílohy přihlášky:

a) sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce

b) úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu v oboru „právo“ podle zákona č. 172/1990 Sb., nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb. ve studijním oboru „právo“; u absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia srovnatelného s magisterským studijním programem na PF UK je nutné připojit bakalářský i magisterský diplom (nevztahuje se na absolventy magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy)

c) úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (osvědčení) o státní zkoušce v oboru (studijním programu) „právo“ (nevztahuje se na absolventy magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy)

Povinnost připojit doklady o absolvování se nevztahuje na absolventy magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Uchazeč, který je absolventem zahraničního studijního programu, k přihlášce ke státní rigorózní zkoušce přiloží dokumenty prokazující splnění podmínek srovnatelnosti absolvovaného magisterského studijního programu se studijním programem Právo a právní věda dle Opatření děkana č. 12/2021, o srovnatelných magisterských studijních programech se studijním programem Právo a právní věda.

(1) Magisterský studijní program je obsahově srovnatelný s magisterským studijním programem Právo a právní věda uskutečňovaným na fakultě, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) jde o studijní program, jehož profil absolventa odpovídá rámcovému profilu absolventa studijního programu v oblasti právo podle přílohy nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, a

b) jde o

1. nenavazující magisterský studijní program se standardní dobou studia alespoň 5 let, nebo

2. magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program s tím, že celková standardní doba těchto studijních programů činí alespoň 5 let.

(2) V případě podle odstavce 1 písm. b) bod 2 musí mít uchazeč absolvovány oba studijní programy a pro účely splnění podmínek se tyto programy posuzují jako jeden celek.
 

Absolventi zahraničních vysokých škol uvedených níže přikládají k přihlášce ke státní rigorózní zkoušce úředně ověřenou kopii diplomu bakalářského a magisterského studia oboru „právo“ a úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce bakalářského a magisterského studia:

Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, studijní program Právo
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, studijní program Právo
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, studijní obor právo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, studijní obor právo
Trnavská univerzita v Trnave, studijní obor právo
 

Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let od přijetí přihlášky.

 

Rigorózní práce

Rigorózní práce má prokázat autorovu schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané tematiky. Úprava rigorózní práce je obdobná jako u diplomové práce, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Rigorózní práce musí mimo vlastní text obsahovat:

titulní stránku,
název rigorózní práce a jeho překlad do anglického jazyka,
toto prohlášení: „Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval/a samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.“
prohlášení o počtu znaků vlastního textu rigorózní práce včetně poznámek pod čarou,
obsah,
seznam použitých zdrojů,
abstrakt v českém jazyce, anglickém jazyce a případně jazyce práce; rozsah abstraktu je nejméně 1 800 znaků včetně mezer,
alespoň 3 klíčová slova v českém jazyce, anglickém jazyce a případně jazyce práce.

Jako poslední stránka rigorózní práce se zařadí název rigorózní práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce. Rozsah vlastního textu rigorózní práce včetně poznámek pod čarou je nejméně 180 000 znaků včetně mezer vlastního textu.

Podrobnosti upravuje opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích, ve znění opatření děkana č. 9/2023.

Přístup do informačního systému

Uchazeč obdrží přihlašovací údaje v e-mailové zprávě o potvrzení studentské práce.

Přístup do knihovny

Pro přístup do knihovny je zapotřebí mít Průkaz externího uživatele služeb Univerzity Karlovy. Bližší informace zde. Průkaz se vydává ve Výdejním centru průkazů – přepážka č. 13, studijní oddělení PF UK. 

Spolu s průkazem uchazeč předloží v knihovně vytištěnou stránku z detailu ze záznamu o rigorózní práci v SIS, kde je uvedeno jméno pověřeného akademického pracovníka. Pokud chce uchazeč využívat služeb knihovny aktivně, musí vyplnit přihlášku do knihovny.

Odevzdání rigorózní práce

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací stanoví opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích, ve znění opatření děkana č. 9/2023. Kromě tří vkládaných souborů (řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky) je třeba upravit záznam o práci (napsat klíčová slova česky a anglicky) a potvrdit vložení. Po odevzdání elektronické verze práce uchazeč zašle na sekretariát katedry žádost o stanovení termínu obhajoby/ústní zkoušky či uznání.

Návod na vložení závěrečné práce do SISu naleznete zde.

Diplomy a promoce

Vydávání diplomů na promoci

Přihlašování na promoci proběhne přes online formulář. Odkaz na formulář bude účastníkům zaslán emailem v dostatečném časovém předstihu (cca 5 týdnů) před datem konání promoce.

Vydávání diplomů bez promoce

Diplomy lze vyzvednout bez promoce vždy až po uskutečněné promoci. Bližší informace zasílá fakulta emailem po datu konání promoce.

Termíny promocí

Promoce se konají dvakrát v kalendářním roce, zpravidla v měsících dubnu a listopadu. Vydávání diplomů bez promoce probíhá také dvakrát v roce v návaznosti na termíny promocí. Pozvánky na promoce s přesným časem konání promoce zasílá fakulta e-mailem cca tři týdny předem. Průběh rigorózní promoce se řídí Řádem imatrikulací a promocí.

Absolventi státní rigorózní zkoušky, kteří vykonali (vykonají) zkoušku od 1. 10. 2023 do 29. 2. 2024, mají stanovený termín promoce na 09. 04. 2024. Diplomy bez promoce budou vydávány po datu promoce na Rektorátu UK (Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání). Bližší informace zasílá fakulta emailem po datu konání promoce. Pokud by došlo k jakékoliv změně, bude zveřejněna na webové stránce PF UK. Potvrzení o vykonání rigorózní zkoušky se vydávají na žádost.

Uznávání závěrečných prací

Uznání diplomové práce za práci rigorózní

Kolegium děkana dne 6. 5. 2021 schválilo následující upřesnění k opatření děkana č. 1/2021 týkající se uznávání diplomových prací za práce rigorózní:

Diplomová práce musí nově alternativně splňovat jednu z těchto dvou podmínek: 

• publikace podstatné části (text obsahující stěžejní závěry diplomové práce v rozsahu nejméně 20 normostran) nebo celé diplomové práce, a to buď jako odborné knihy 2 (výsledek s kódem B podle metodiky hodnocení výzkumných organizací) nebo jako recenzovaného odborného článku (výsledek s kódem J podle metodiky hodnocení výzkumných organizací), 

• diplomová práce získala cenu za vynikající diplomovou nebo studentskou práci udělovanou veřejnou vysokou školou (např. cena Praemium excellentiae, Bolzanova cena, Cena Josefa Vavrouška) nebo jinou renomovanou akademickou institucí (např. Randova cena za vynikající diplomovou práci). 

Posouzení, zda byla uvedená podmínka splněna je vždy na příslušné komisi, která práci uznává.  

Uchazeč podá přihlášku se všemi náležitostmi vyjma základní osnovy práce. Navíc k přihlášce připojí žádost o uznání diplomové práce za práci rigorózní. Lze použít tiskopis obecné žádosti

Uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky jako ústní části státní rigorózní zkoušky

Uchazeč podá přihlášku se všemi náležitostmi vyjma základní osnovy práce. Navíc k přihlášce připojí žádost o uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky jako ústní části státní rigorózní zkoušky. Lze použít tiskopis obecné žádosti.

Absolventi Právnické fakulty Univerzity Karlovy nemají povinnost k přihlášce přikládat diplom a dodatek k diplomu magisterského, ani doktorského studia.

Absolvent jiné VŠ (než Právnické fakulty Univerzity Karlovy) přiloží diplom a dodatek k diplomu magisterského i doktorského studia. V případě, že diplom Ph.D. nebyl prozatím vydán, přiloží k přihlášce k SRZ originál potvrzení o absolvování doktorského studia a diplom doloží v nejbližším možném termínu.   

Seznam literatury k státní rigorózní zkoušce je zveřejněn v záložce Státní rigorózní zkouška – Seznam literatury ke SRZ.

Seznam předsedů a členů komisí pro státní rigorózní zkoušku

 

Předpisy

Rigorózní řád UK

Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK

Opatření děkana č. 6/2017 - k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2023 - čtvrtá novela opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích

Opatření děkana č. 12/2021 - o srovnatelných magisterských studijních programech se studijním programem Právo a právní věda