Přehled studentských cen a soutěží

Přehled studentských cen a soutěží

Přehled cen a ocenění udělovaných studentům

A) Ceny udělované Univerzitou Karlovou


Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy
K provedení dle čl.26 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy a čl.9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy
Opatření rektora UK č.48/2017 http://www.cuni.cz//UK-8361.html 

Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy

Část I.
Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Čl. 1

Cena rektora Univerzity Karlovy pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (dále jen "Cena pro nejlepší absolventy") může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

Čl. 2

Cena pro nejlepší absolventy může být každoročně udělena jednomu absolventovi bakalářského studijního programu a jednomu absolventovi magisterského studijního programu v těchto 5 kategoriích:

  •  Cena prof. MUDr. Karla Weignera - lékařské programy

(1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPL, LFHK)

  • Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní programy

(PF, FF, FSV, FHS)

  •  Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského - přírodovědní programy

(FaF, PřF, MFF, FTVS)

  •  Cena Josefa Dobrovského - teologické programy

(KTF, ETF, HTF)

  • Cena prof. PhDr. Václava Příhody - učitelské programy

(PedF, FTVS, MFF, PřF, FF,HTF).

Čl. 3

1. Návrhy na udělení Ceny pro nejlepší absolventy posuzují komise, které se zřizují pro každou kategorii dle čl. 2.
2. Členy a předsedy komisí jmenuje na návrh děkanů fakult rektor. Každá fakulta je v příslušné komisi zastoupena jedním členem.
3. Návrhy na udělení Ceny pro nejlepší absolventy zasílají děkani Odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu (dále jen "OSZS RUK").
4. Písemný návrh obsahuje:
o jméno, příjmení absolventa, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování
o název studijního programu, popř. studijního oboru
o studijní výsledky a hodnocení průběhu studia
o seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti
o zdůvodnění návrhu na udělení Ceny pro nejlepší absolventy
5. Komise posoudí obdržené návrhy a do 31. 12. předloží rektorovi návrhy na ocenění v podobě pořadí jednotlivých uchazečů. Komise též vždy navrhne výši Ceny pro nejlepší absolventy.
6. Komise si může prostřednictvím OSZS RUK vyžádat další vyjádření navrhovatele pro potřebu posouzení návrhu.
7. O udělení Ceny pro nejlepší absolventy a její výši rozhoduje rektor.


Čl. 4

1. Cena pro nejlepší absolventy je stanovena pro absolventa bakalářského studijního programu minimálně ve výši 15. 000,- Kč a pro absolventa magisterského studijního programu minimálně ve výši 30.000,-Kč.


Část II.
Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy

Čl. 5

Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy (dále jen „Mimořádná cena“) se uděluje:
a. za záslužný čin, popřípadě činnost, vykonanou během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost,
b. za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo
c. za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za vynikající sportovní výsledky na národních a mezinárodních soutěžích.

Čl. 6

1. Návrhy na udělení Mimořádné ceny zasílají děkani OSZS RUK. Návrh může předložit i rektor.
2. Návrh na udělení Mimořádné ceny obsahuje: 
o jméno, příjmení studenta, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování;
o název studijního programu, popř. studijního oboru;
o zdůvodnění návrhu na udělení Mimořádné ceny.

3. O udělení Mimořádné ceny a její výši rozhoduje rektor.

Čl. 7

1. Mimořádná cena je stanovena minimálně ve výši 20. 000,- Kč.


Část III.
Bolzanova cena

Čl. 8

1. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům a absolventům. Uděluje se studentům a absolventům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia.
2. Soutěž o Bolzanovu cenu vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy každoročně 1. května. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny v daném akademickém roce.
3. Bolzanova cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologie, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.
4. Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.

Čl. 9

1. Písemný návrh přihlášky obsahuje:
a. jméno, příjmení studenta/absolventa, rok narození, osobní číslo studenta, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování
b. název práce
c. typ práce (bakalářská, diplomová, disertační nebo soutěžní)
d. název fakulty, školící pracoviště (katedra, ústav)
e. název studijního programu a oboru
f. typ studijního programu (Bc, NMgr, Mgr, Ph.D.)
g. datum a podpis
2. Přílohy vyžadované k přihlášce jsou:
a. odborný životopis a seznam publikací autora;
b. v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové nebo disertační) písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále písemné a podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce;
c. v případě jiných soutěžních prací písemné a podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.
3. K přihlášení práce do soutěže se vyjadřuje fakulta.
4. Student předkládá do soutěže práci v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické formě.
5. Jedná-li se o kvalifikační práci, která je již zveřejněna v repozitáři závěrečných prací UK, je možné na elektronickou verzi práce a posudků pouze odkázat identifikačním číslem práce.

Čl. 10

1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise pro udělení Bolzanovy ceny.
2. Komise je devítičlenná, její členy jmenuje a odvolává rektor. Předsedou komise je zpravidla prorektor pro studijní záležitosti, který určí z řad dalších členů komise místopředsedu. Členství v komisi je čestné a nezastupitelné.
3. Komisi svolává a její jednání řídí předseda. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.
4. Komise projednává pouze ty přihlášky, které mají náležitosti podle čl. 9 odst. 1, 2 a 3 tohoto opatření.
5. Komise si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska.
6. Komise se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Návrh předkládá rektorovi k rozhodnutí.
7. Organizační a administrativní práce spojené s činností komise zabezpečuje Informační, poradenské a sociální centrum UK, které také vede přehled o udělených cenách.

Čl. 11

1. Bolzanova cena je stanovena minimálně ve výši 40.000,– Kč.

Část IV.
Společná ustanovení

Čl. 12

1. Návrhy na udělení cen upravených tímto opatřením musí být zaslány vždy v elektronické i tištěné podobě nejpozději do 31. října. 
2. Studentům jsou ceny přiznávány jako stipendium podle čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, v ostatních případech se ceny udělují podle čl. 26. odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy.
3. Ceny jsou hrazeny z prostředků Univerzity Karlovy.
4. Ceny vyznamenaným jednotlivcům předává rektor nebo jím pověřený prorektor.
5. Udělení cen se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení vyznamenaného jednotlivce, důvod udělení ceny a datum jejího udělení. Diplom je opatřen znakem Univerzity Karlovy a podpisem rektora.
6. Ceny jsou spolu s diplomem rektora předány na slavnostním aktu, např. na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy.

Část V.
Závěrečná ustanovení

Čl. 13

1. Zrušuje se opatření Univerzity Karlovy v Praze č. 10/2001 ze dne 14. 5. 2001, ve znění opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 12/2013 ze dne 24. 6. 2013 a opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 17/2008 ze dne 13. 6. 2008, ve znění opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 13/2013 ze dne 24. 6. 2013, opatření rektora Univerzity v Praze č. 23/2015 ze dne 11. 5. 2015. 
2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.

 

V Praze dne 20. června 2017
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
 

 

 

Fakultní ceny - Celkem 12 ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy v Praze uděluje svým nejlepším studentům téměř tři desítky prestižních ocenění.

PF UK – Cena Praemium excelantiae – viz. Opatření děkanač.9/2017

PF UK - Cena Leopolda Heyrovského http://www.cuni.cz/UK-186.html 
Cena se uděluje za mimořádné studijní výsledky, výsledky v oblasti vědy, projevení mimořádných lidských a charakterových vlastností, získání mimořádného ocenění při provozování uměleckých či kulturních aktivit studentům a absolventům PF UK
Odůvodněné návrhy předkládá kterýkoliv člen akademické obce děkanu fakulty do konce dubna
Cena se předává na shromáždění akademické PF při zahájení akademického roku
cena představuje finanční částku 10 000 Kč a je hrazena z prostředků PF, zejména doplňkové činnosti


FSV UK Cena Josefa Vavrouška http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-399.html 
(studenti PF UK se opakovaně úspěšně účastní)
Cena je udílena 1x ročně za práce zaměřené na problematiku vztahu přírody, společnosti a kultury. Soutěž má 2 kategorie: studentskou a vědecko-výzkumnou
Uchazeči mohou být z okruhu studentů, doktorandů a mladých pracovníků UK do 35 let
Cena je spolufinancována Nadací Josefa a Petry Vavrouškových, výši ceny určuje děkan FSV (min. 10 000, resp. 15 000 Kč)

B) Další ceny udělovaní na UK

Cena Arnošta z Pardubic https://www.cuni.cz/UK-7294.html 
je prestižní cenou Univerzity Karlovy (dále také „UK“ nebo „univerzita“) určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích:
• cena pro vynikajícího vyučujícího
• cena za vynikající počin – ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu univerzity
Podmínky udělení cen vyhlašuje rektor UK dopisem i zveřejněním na webových stránkách UK každoročně, zpravidla v listopadu předchozího roku. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny.

Cena Miloslava Petruska za prezentaci http://www.cuni.cz/UK-4909.html 
Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) v široké veřejnosti. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity
Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. 
Zdůvodněné návrhy na udělení ceny mohou podávat rektorovi děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity, členové správní rady univerzity a členové akademického senátu univerzity v termínu od 1. ledna do konce února běžného kalendářního roku.

C) Ceny od vnějších subjektů
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/cena-ministra-pro-vynikajici-studenty-a-absolventy 
Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.
Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30. 5. rektorátu Univerzity Karlovy.
Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 cen.
Cenu představuje diplom a věcný dar nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 15.000,- Kč.


Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy http://www.cuni.cz/UK-1912.html 
Statut ceny je zveřejněn na adrese: www.hlavkovanadace.cz 
Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.
Zdůvodněné návrhy (prospěch, téma práce, další aktivity) zasílá fakulta nejpozději do 30. 5. rektorátu Univerzity Karlovy.
Návrh na udělení ceny zasílají správní radě rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Termín zaslání návrhů správní radě je do 31. července.
Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro každého nositele.


Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
http://www.hlavkovanadace.cz/cena_2015.php 
Ceny jsou udělovány za původní knižní práce z oblasti vědecké odborné literatury, které byly v uplynulém roce publikovány ve čtyřech vědních oblastech (společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařské vědy).
Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 30. ledna na adresu:
Nadace český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
telefon: 222 560 081 – 2, e-mail: hajkova@nclf.cz, web: www.nclf.cz

Cena Randovy nadace http://www.vsehrd.cz/cs/randova-nadace/cena-randovy-nadace/ 
při spolku českých právníku VŠEHRD o vynikající diplomovou práci
Obvyklý termín obhájení práce v rozsahu dvou let 1. 9. – 31. 3. (př. 9. ročník od 1. 9. 2013 – 31. 3. 2015), práce musí být nejpozději do 15. 4. 2015 zaslána na kontaktní adresu Randovy nadace, Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00 či na adresu Spolku českých právníků Všehrd, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Cena Evropské společnosti pro stavební právo za diplomovou práci v tomto oboru
http://spolstavprav.cz/ 
Nejlepší práce zpracované studenty magisterského studia v oboru stavebního práva veřejného a soukromého. 
Organizuje Česká společnost pro stavební právo
podmínkou je předložení práce v angličtině

Cena Edvarda Beneše 
http://www.sezimovo-usti.eu/mexus-cena-edvarda-benese#posun 
Pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou. Organizuje Město Sezimovo Ústí. Termín odeslání práce do 10. července na adresu Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí. 
(Pozn. 18. ročník Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena Pavlu Krejčímu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Československo za druhé světové války. Vliv válečných událostí na poválečný vývoj republiky
19. ročník byla Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena Jakubu Drápalovi z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Kamill Resler – obhájce K. H. Franka)

Literární soutěž pro studenty práv https://www.facebook.com/soutezprostudentyprav
Pořadatel TaylorWessing – mezinárodní advokátní kancelář 
Kontakt: michaela.mouckova@stance.cz
3. ročník literární soutěže o měsíční placenou stáž v jedné z poboček prestižní mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti. Do soutěže se mohou přihlásit studenti právnických fakult vysokých škol z celé České republiky. K účasti stačí napsat právní esej na téma „Odpovědnost jednatelů v teorii a praxi v České republice“ o rozsahu 2–3 normostran v anglickém nebo německém jazyce a do 28. února ji zaslat na níže uvedený e-mail. Hlavní výhrou je měsíční placená stáž v jedné z poboček advokátní kanceláře, které se nacházejí v Praze, Bratislavě, Budapešti a Varšavě