Harmonogram akademického roku 2023/2024

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Opatření děkana č. 3/2023,

o harmonogramu akademického roku 2023/2024 pro magisterský studijní program Právo a právní věda

ve znění opatření děkana č. 18/2023

 

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora č. 12/2023, Harmonogram akademického roku 2023/2024 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana:

Čl. 1 Předmět úpravy

Toto opatření upravuje harmonogram akademického roku 2023/2024 pro magisterské studijní programy Právo a právní věda.


Čl. 2 Harmonogram akademického roku 2023/2024

Pro akademický rok 2023/2024 platí tyto termíny:

   

28. 06. 2023

zahájení zapisování předmětu Úvod do studia práva

10. 09. 2023 

zaslání aktualizovaných karet předmětů katedrami 

11. 09. 2023 

zahájení blokové výuky předmětu Úvod do studia práva 

17. 09. 2023 

nahrání finálních karet předmětů a informací o předmětech do Studijního informačního systému 

21. 09. 2023 

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2023/2024 (19:00) 

21. 09. 2023 

zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2023/2024 pro ostatní fakulty (23:00) 

22. 09. 2023 

ukončení hodnocení výuky studenty za letní semestr 2022/2023 (15:00) 

30. 09. 2023 

zahájení hodnocení kontrol studia studenty za akademický rok 2022/2023 (15:00) 

01. 10. 2023 

zahájení akademického roku a zimního semestru 2023/2024 

01. 10. 2023 

zahájení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku  
(9:00 – elektronicky, osobně v úředních hodinách od 02. 10. 2023) 

02. 10. 2023 

zahájení výuky v zimním semestru – přednášky  

02. 10. 2023 

rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami 

05. 10. 2023  

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami 

09. 10. 2023 

zahájení výuky v zimním semestru, semináře, povinně volitelné a volitelné předměty  

12. 10. 2023 

nahrání specializačních a profilačních modulů 

15. 10. 2023 

vypsání témat diplomových prací 

16. 10. 2023 

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami 

17. 10. 2023 

imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka povinných předmětů, dovednostních povinně volitelných předmětů a jazykově obecně povinně volitelných předmětů pro 1. ročník) 

18. 10. 2023 

ukončení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku 

19. 10. 2023 

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami 

22. 10. 2023 

ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr 

27. 10. 2023 

děkanský den (v tento den je zrušena výuka, lze plnit kontroly studia) 

29. 10. 2023 

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách 

31. 10. 2023 

rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky 

01. – 02. 11. 2023 

podzimní promoce absolventů 

06. 11. 2023 

zahájení přihlašování na zimní termíny soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky 

13. 11. 2023 

ukončení vypisování zimních termínů soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky 

13. 11. 2023 

zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) od 20:00 

20. 11. 2023 

ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) 

26. 11. 2023 

konec lhůty pro vyhlášení termínů kontrol studia v zimním semestru 

27. 11. 2023 

zahájení elektronického přihlašování ke kontrolám studia v zimním semestru 

30. 11. 2023 

zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky 

01. 12. 2023 

ukončení hodnocení kontrol studia studenty za akademický rok 2022/2023 (15:00) 

10. 12. 2023 

konec lhůty pro vyrozumění studentů, kterým vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky 

20. 12. 2023 

konec lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky 

22. 12. 2023 

poslední den výuky v roce 2023 – ukončení výuky přednášek povinných předmětů a seminářů povinných předmětů (vyučovaných 1 x za 14 dní v sudý týden)

23. 12. 2023 

zahájení vánočních prázdnin 

01. 01. 2024 

konec vánočních prázdnin (první den výuky je 02. 01. 2024)

07. 01. 2024 

ukončení výuky – semináře povinných předmětů (vyučované každý týden a 1 x za 14 dní v lichý týden), povinně volitelné a volitelné předměty

07. 01. 2024 

zahájení hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2023/2024 (15:00) 

08. – 14. 01. 2024 

udělování zápočtů a klasifikovaných zápočtů  

15. 01. 2024 

začátek zkouškového období 

01. 02. 2024 

zaslání aktualizovaných karet předmětů katedrami 

08. 02. 2024 

nahrání finálních karet předmětů a informací o předmětech do Studijního informačního systému 

12. 02. 2024 

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2023/2024 (19:00) 

12. 02. 2024 

zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2023/2024 pro ostatní fakulty (23:00) 

13. 02. 2024 

ukončení hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2023/2024 (15:00) 

18. 02. 2024 

ukončení zkouškového období za zimní semestr 2023/2024 

19. 02. 2024 

první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami 

19. 02. 2024 

zahájení výuky v letním semestru

19. – 23. 02. 2024 první týden výuky v letním semestru pro přednášky a semináře povinných předmětů, povinně volitelné a volitelné předměty

22. 02. 2024  

první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami 

26. 02. – 01. 03. 2024

první týden výuky v letním semestru pro semináře povinných předmětů, pokud tak stanoví a uvede ve Studijním informačním systému garant předmětu

28. 02. 2024 

nahrání specializačních a profilačních modulů 

04. 03. 2024 

druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami 

06. – 07. 03. 2024 

jarní promoce absolventů 

07. 03. 2024  

druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami 

28. 02. 2024 

konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky 

10. 03. 2024 

ukončení zápisu předmětů pro letní semestr 

17. 03. 2024 

ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách 

18. 03. 2024 

zahájení přihlašování na jarní termíny soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky 

25. 03. 2024 

ukončení vypisování jarních termínů soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky 

28. 03. 2024  

děkanský den (v tento den je zrušena výuka, lze plnit kontroly studia) 

09. 04. 2024 zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) od 20:00 pro HPRAVO2020

14. 04. 2024 

konec lhůty pro vyhlášení termínů kontrol studia v letním semestru 

15. 04. 2024 

zahájení elektronického přihlašování ke kontrolám studia v letním semestru 

16. 04. 2024 ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) pro HPRAVO2020

29. 4. – 3. 5. 2024

poslední týden výuky pro semináře povinných předmětů vyučované 1× za 14 dní v lichý týden – jsou-li konány závěrečné testy na těchto seminářích,
je možné je psát nejdříve v tomto týdnu

6. 5. – 10. 5. 2024 poslední týden výuky pro přednášky povinných předmětů, pro zbývající semináře povinných předmětů (vyučované každý týden a 1× za 14 dní v sudý týden) – jsou-li konány závěrečné testy na těchto seminářích, je možné je psát nejdříve v tomto týdnu, a pro povinně volitelné a volitelné předměty
13. 5. – 17. 5. 2024 zápočtový týden – psaní závěrečných testů (pokud neproběhlo dříve v seminářích a pokud se v daném předmětu konají) v termínech vypisovaných jako kontroly studia, zapisování výsledků zápočtů a klasifikovaných zápočtů do Studijního informačního systému

14. 05. 2024 

rektorský den (v tento den je zrušena výuka, lze plnit kontroly studia) 

20. 05. 2024 

začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státní zkoušky)  

20. 05. 2024 

zahájení hodnocení výuky studenty za letní semestr 2023/2024 (15:00) 

01. 06. 2024 

zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku 

03. 06. 2024 

zahájení přihlašování na podzimní termíny soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky 

10. 06. 2024 

ukončení vypisování podzimních termínů soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky 

25. – 26. 06. 2024 

letní promoce absolventů 

30. 06. 2024 

ukončení první části zkouškového období za letní semestr 

10. 07. 2024 

začátek stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku 

27. 08. 2024 

poslední den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku 

31. 08. 2024 

konec letních prázdnin 

02. 09. 2024 

začátek druhé části zkouškového období za letní semestr 

27. 09. 2024 

ukončení druhé části zkouškového období za letní semestr 

27. 09. 2024  

poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (24:00) 

29. 09. 2024  

ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (24:00) 

30. 09. 2024 

konec akademického roku 2023/2024  

 

 

Čl. 3 Rámcový termín ústních částí státních závěrečných zkoušek pro zimní období 2023/2024 

Pro státní závěrečné zkoušky pro zimní období 2023/2024 platí tyto termíny: 

08. 01. – 31. 01. 2024 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky, 

31. 01. 2024 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky a pro zadání výsledku písemné části státní závěrečné zkoušky do Studijního informačního systému, aby mohl být absolvent zařazen na jarní termín promocí.  

 

Čl. Rámcové termíny ústních částí státních závěrečných zkoušek pro jarní období 2023/2024 

Pro státní závěrečné zkoušky pro jarní období 2023/2024 platí tyto termíny: 

13. 05. – 31. 05. 2024 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky,  

31. 05. 2024 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky a pro zadání výsledku písemné části státní závěrečné zkoušky do Studijního informačního systému, aby mohl být absolvent zařazen na letní termín promocí. 

Čl. 5 Rámcový termín ústních částí státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2023/2024 

 

Pro státní závěrečné zkoušky pro podzimní období 2023/2024 platí tyto termíny: 

04. 09. – 30. 09. 2024 – veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky, 

30. 09. 2024 – poslední den pro konání obhajoby diplomové práce a oborové části státní závěrečné zkoušky a pro zadání výsledku písemné části státní závěrečné zkoušky do Studijního informačního systému, aby mohl být absolvent zařazen na podzimní termín promocí.

 

Čl.  6 Termíny písemných částí státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2023/2024 

Písemné části státní závěrečné zkoušky se v akademickém roce konají

a) písemná část zkoušky z občanského práva 9. 2. a 3. 5. 2024,
b) písemná část zkoušky z obchodního práva 12. 4. a 31. 5. 2024,
c) písemná část zkoušky z ústavního práva 1. 3. a 24. 5. 2024,
d) písemná část zkoušky ze správního práva 23. 2. a 26. 4. 2024 a
e) písemná část zkoušky z trestního práva 5. 4. a 7. 6. 2024.

Čl. 7 Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2023. 

 

Opatření děkana č. 3/2023 naleznete zde