Diplomový seminář

Diplomový seminář

I. Obecné informace

Diplomový seminář I je předmět, který byl vytvořen v rámci nové akreditace, a jeho cílem je usnadnit Vám proces psaní Vašich kvalifikačních prací. Dozvíte se v něm užitečné rady a tipy, jak kvalitně a čtivě psát odbornou práci. Nově zaváděný předmět garantovaný katedrou právních dovedností doplňuje stávající diplomové semináře pořádané katedrami a uceleně shrnuje informace společné pro psaní všech závěrečných prací.

Na Diplomový seminář I poté navazuje Diplomový seminář II, který je již organizován jednotlivými katedrami dle výběru tématu Vaší diplomové práce. Jednotlivé katedry se v něm zaměřují na specifika svého oboru a podmínky splnění mohou být nastaveny odlišně.

Vzhledem k tomu, že Diplomový seminář I je koncipován jako univerzální úvod do psaní odborné práce je vhodný pro všechny, kdo mají psaní takové práce před sebou, ať už se jedná přímo o práci diplomovou nebo třeba soutěžní (SVOČ, …). Základem Diplomového semináře je kurz v Moodlu.

Pro studenty nové akreditace je určen jako povinný předmět, na který se přihlásí přes SIS, díky čemuž se jim v Moodlu kurz zobrazí. Kromě Moodle kurzu jsou součástí i prezenční setkání, kde můžete vyučujícím pokládat své dotazy a vyjasnit si vše potřebné, co potřebuje pro napsání své práce udělat. Pokud si studenti v tuto chvíli nechtějí plnit kurz jako povinný předmět, ale mají pouze zájem zhlédnout vybraná videa, mohou využít volně dostupný Moodle kurz "Diplomový seminář – otevřený kurz (pro studenty)". Ten je v Moodlu otevřený pro všechny studenty.


II. Obsah

Diplomový seminář je tvořen především videi. Je rozdělen na 2 části, a to na část před zápisem tématu a po zápisu tématu práce.

Modul A: Před zápisem tématu diplomové práce
 1 Proč psát diplomovou práci
 2 O čem je věda aneb jak přemýšlet o vědeckém bádání
 3 O čem psát aneb jak vybírat výzkumnou otázku
 4 Jak si vybrat téma práce: Obecné či individuální téma diplomové práce
 5 „Předběžná rešerše“: Jak hledat to, co ostatní napsali před námi, originalita…
 6 Přípravná fáze psaní: Jak položit základy dobré diplomové práce?
 7 Administrativa kolem diplomové práce
 8 Co nás čeká teď?

Modul B: Po zápisu tématu diplomové práce>9 Výzkumná otázka – opakování
 10 Jak provést souhrn současného poznání (literature review)
 11 Proces psaní diplomové práce: od osnovy po finální text
 12 Jak psát čtivě a srozumitelně
 13 Další tipy pro psaní diplomové práce
 14 Jak správně citovat a další etické aspekty


III. Informace pro „novou akreditaci“ (HPRAVO2020)

Pokud studujete v nové akreditaci, předmět katedry právních dovednostní Diplomový seminář I je pro Vás povinný a zapisujete si ho pomocí osmimístného kódu přes SIS. Po potvrzení zápisu tohoto předmětu se Vám v Moodlu zobrazí kurz Diplomový seminář I, který je složen z videí v Moodlu a dvou nepovinných prezenčních setkání sloužících k vyjasnění přetrvávajících otázek. Pro splnění Diplomového semináře I je nutné si projít všechna videa a vyplnit průběžné opakovací kvízy. Za splnění obdržíte 3 kredity.

Zápis Diplomového semináře I je doporučen na letní semestr 4. ročníku. Na předmět Diplomový seminář I pak navazuje Diplomový seminář II, který si již volíte podle výběru tématu své práce a zajišťuje ho příslušná katedra.


IV. Informace pro „staré akreditace“ (HPRAVO5 a HPRAVO2017)

Jestliže jste studentem dřívějších akreditací, zapisujete si v SISu jen jeden předmět s šestimístným kódem dle katedry, na které svou diplomovou práci budete psát. Jednotlivé katedry si tak náplň a zakončení předmětu nastavují odlišně.

K dispozici vám bude na dobrovolné bázi též obsah nového diplomového semináře, na který se můžete přihlásit v Moodlu. Do kurzu se zapíšete tak, že si po přihlášení do Moodlu otevřete na hlavní stránce složku Ostatní kurzy a dále složku Diplomový seminář, kde najdete kurz "Diplomový seminář – otevřený kurz (pro studenty)". Kurz můžete pod tímto názvem vyhledat také přes vyhledávač na titulní stránce Moodlu nebo použít odkaz na této stránce.

Diplomový seminář – otevřený kurz (pro studenty)

Pro vstup do kurzu musíte nejprve kliknout na „přihlásit se do kurzu“. Přihlášením na tento Moodle kurz si nezapisujete žádný předmět (nedostanete za něj kredity), ale můžete získat spoustu cenných tipů a rad, jak zvládnout psaní své práce. Zpřístupněním diplomového semináře chceme dát možnost všem studentům, bez ohledu na jejich studijní program, získat stejné znalosti a dovednosti, které jim budou nápomocny v procesu psaní jejich práce.


V. Často kladené dotazy („nová akreditace“)

Kdy si diplomový seminář můžu zapsat a do kdy ho musím splnit?

Diplomový seminář je studijním plánem doporučen pro letní semestr 4. ročníku, nicméně pro jeho plnění nejsou stanoveny rekvizity, takže je možné si jej zapsat kdykoli po prvním ročníku. V rámci plnění předmětu je nutné, abyste si zapsali konkrétní téma diplomové práce, doporučujeme tedy zvážit, kdy k zápisu předmětu přistoupíte.

Diplomový seminář I musíte splnit do konce akademického roku, ve kterém jste si jej zapsali. V případě nesplnění bude předmět automaticky zapsán znovu v následujícím akademickém roce. Splnění Diplomového semináře I a II je podmínkou pro konání obhajoby diplomové práce.

Zápis předmětu i jeho plnění je možné v průběhu obou semestrů.

Jaká je kapacita diplomového semináře?

Kapacita diplomového semináře není omezena.

Co všechno si musím zapsat, abych mohl/a obhájit diplomovou práci?

Proto, abyste mohli obhájit diplomovou práci, je nutné si zapsat čtyři předměty, a to: Diplomový seminář I, Diplomový seminář II, Část SZZ – obhajoba diplomové práce a Část SZZ – oborová část. Splnění DS II je podmíněno předchozím splněním DS I.

Musím si zapsat Diplomový seminář II až po splnění Diplomového semináře I?

Ano, Diplomový seminář II je již zaměřen odborně na specifika daného právního odvětví a předpokládá znalosti a dovednosti získané v Diplomovém semináři I. Diplomový seminář I je prerekvizitou pro zapsání Diplomového semináře II.

Když splním podmínky pro absolvování Diplomového semináře I, kdy ho budu mít zapsaný v SISu?

V průběhu každého semestru proběhne kontrola splnění předmětu a zápis splnění předmětu dvakrát – v polovině semestru a na začátku zkouškového období.

Lze zapsat témata diplomové práce jen v určitý čas?

Témata vypisovaná katedrami je možné zapisovat jednou ročně v termínu dle harmonogramu akademického roku. Individuálně dohodnutá témata je možné zapisovat v průběhu celého roku. Plnění DS I předpokládá, že student si v průběhu jeho plnění téma diplomové práce zapíše. První část kurzu pomůže s jeho výběrem.

Kolik času mám na napsání diplomové práce?

Časový limit pro obhajobu diplomové není formálně stanoven, nicméně doporučený studijní plán předpokládá, že student práci obhájí do konce 5. ročníku. I proto je DS I doporučeno absolvovat ve 4. ročníku, aby na tvorbu závěrečné práce bylo dost času.

Skládají se jako první státnice, nebo se obhajuje diplomová práce?

Pořadí částí státních zkoušek není nijak stanoveno.

Pro studenty nastupující ke studiu od v akademickém roce 2023/24 a později je stanovena obhajoba diplomové práce jako poslední studijní povinnost.

Budou záznamy i z těch prezenčních přednášek?

Setkání v Diplomovém semináři I budou streamována a nahrávána pro pozdější přehrání. Přes to doporučujeme se setkání zúčastnit a zeptat se na jakoukoli otázku.

Musím si zapsat téma diplomové práce před splněním Diplomového semináře I?

Ano, součástí plnění diplomového semináře je i zápis konkrétního tématu diplomové práce.

Co když se nemůžu zúčastnit prezenční přednášky?

Prezenční setkání jsou dobrovolná a slouží ke vzájemné podpoře a možnosti pokládat otázky ohledně diplomových prací. Jestliže se jich však nemůžete zúčastnit nebrání to absolvování Diplomového semináře I.

Bude e-learningová část kurzu přístupná i po splnění předmětu?

Kurz bude přístupný do konce Vašeho studia. K obsaženým radám a videím se tedy budete moci vracet i po splnění předmětu, dokud budete studenty fakulty.


VI. Často kladené dotazy („stará akreditace“)

Diplomový seminář už mám zapsaný, ale chtěl/a bych se přihlásit na tento, je to možné?

K dispozici bude obsah kurzu včetně většiny studijních materiálů a videonávodů v Moodle. Student nicméně má povinnost absolvovat předmět Diplomový seminář I. (s šestimístným kódem) vypisovaný pracovištěm, na kterém je vedena jeho diplomová práce. Podmínky plnění se mohou lišit v závislosti na pravidlech katedry.

Formálně plnit předmět Diplomový seminář I (s osmimístným kódem) možné není. Studijní materiály si však můžete projít v Moodlu tak, že si po přihlášení do Moodlu najdete kurz Diplomový seminář – otevřený kurz (pro studenty) a kliknete na „zapsat se do kurzu“.

Dostanu za splnění Diplomového semináře I kredity?

Nový předmět Diplomový seminář I s osmimístným kódem formálně plnit nemůžete – nedostanete za něj tedy ani kredity. Přichystali jsme ovšem pro všechny studenty návody a tipy, které najdete v Moodle. Kredity získáte za absolvování předmětu Diplomový seminář I. (šestimístný kód) na katedře, na které píšete diplomovou práci.

Jsem ve staré akreditaci, ale ještě jsem si diplomový seminář nezapsal/a, můžu si zapsat tento nový?

Ne, v SISu si musíte zapsat předmět se šestimístným kódem, který si vyberete podle oboru zadané práce. Podmínky plnění tohoto diplomového semináře se řídí pravidly daného pracoviště.

K obsahu nového diplomového semináře se ale dostanete, a to přes Moodle po přihlášení zde.


VII. Kontakt

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, rádi Vám ji zodpovíme na e-mailu: rihamich@prf.cuni.cz