Zápis do dalšího ročníku

Zápis do dalšího ročníku

Aktualizace 31.05.2023

Zápis do druhého a vyšších ročníků studia probíhá elektronickou formou. Zápis je vždy zahájen 1. června a trvá do posledního dne zkouškového období v akademickém roce. Podrobnosti elektronického zápisu studentů do druhého a vyššího ročníku studia jsou stanoveny v opatření děkana č. 7/2015 (dále jen Opatření), které je dostupné pod tímto odkazem. Níže uvedené informace tak vycházejí především z tohoto opatření, jsou však strukturovány tak, aby Vám co nejvíce pomohly zorientovat se v pravidlech pro zápis do vyššího ročníku. 

 

Jaké podmínky je třeba splnit pro zápis do vyššího ročníku?

Jak prakticky probíhá elektronický zápis?

Kdy začíná a kdy končí elektronický zápis?

Je možné i po zápisu do vyššího ročníku skládat zkoušky a další studijní povinnosti?

Mohou si studenti, kteří se nezapsali do vyššího ročníku, zapisovat předměty do rozvrhu?

Je možné požádat o zápis v náhradním termínu?

Co se stane, když se nezapíše ani v náhradním termínu zápisu?

Jsou někde konkrétně stanoveny termíny elektronického zápisu a náhradního zápisu?

Je možné přeskočit ročník, tj. zapsat se během jednoho období zápisu i do vyššího, než bezprostředně následujícího vyššího ročníku?

Je třeba doručit na studijní oddělení vyplněný a podepsaný evidenční list studenta?

Na koho se elektronický zápis do vyššího ročníku vztahuje a naopak nevztahuje?

Jak mají postupovat studenti, kteří pro zápis do vyššího ročníku potřebují započíst kredity za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent?

 

Jaké podmínky je třeba splnit pro zápis do vyššího ročníku?

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech a studijních plánech.

 

Jak prakticky probíhá elektronický zápis?

Samotný elektronický zápis spočívá jednoduše v  tom, že stisknete tlačítko „Podat žádost“ ve webovém rozhraní SIS. Předtím však ještě musíte provést kontrolu, že máte dostatečný počet získaných kreditů a splňujete i ostatní podmínky pro zápis do dalšího úseku studia (abyste žádost nepodával(a) zbytečně). Stiskem tohoto tlačítka také závazně potvrdíte, že všechny položky v aplikaci „Osobní údaje“ odpovídají skutečnosti, že je hlavně správně vyplněn kontaktní e-mail (aby s Vámi mohla fakulta komunikovat).

1. Z toho důvodu je třeba jako první krok zvolit v informačním systému v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce Kontroly v menu Žádost o kontrolu Váš ročník a stisknout Proveď. Tím provedete kontrolu počtu získaných kreditů a splnění neopakovatelných či opakovaně zapsaných povinných předmětů.

2. Jako druhý krok je třeba zkontrolovat, zda všechny položky v modulu Osobní údaje odpovídají skutečnosti a zda je správně vyplněn kontaktní e-mail. V případě změny jména, příjmení, nebo adresy trvalého bydliště prosím kontaktujte studijní referentku.

3. Teprve jako třetí krok v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce Kontroly stisknutím tlačítka Podat žádost skutečně požádáte o postup do dalšího ročníku.

4. Na tomto základě Vaše studijní referentka nejpozději do 7 pracovních dnů od podání žádosti ověří splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku a zapíše Vás do vyššího ročníku (od 10. 7. do 27. 8. tato lhůta pro vyřízení žádosti neplyne). Skutečnost, že jste byl(a) zapsán(a) do vyššího ročníku, se prakticky projeví v tom, že se Vám v SIS v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce Kontroly zobrazí text: „Příští rok (2023/24): studuje od 01.10.2023, X. ročník“.

Upozornění: Studentům, kteří byli zapsáni do vyššího ročníku se však bude v SIS v pravém horním rohu u loginu stále zobrazovat předchozí ročník, a to až do ukončení náhradního zápisu do vyššího ročníku tj. 18. října 2023. Ke změně tohoto údaje v SIS na vyšší ročník dojde až po tomto datu.

5. Poté, co budete elektronicky zapsáni do vyššího ročníku, Vám na požádání potvrdí Vaše studijní referentka potvrzení o studiu s uvedením akademického roku, ve kterém jste se zapsal(a) ke studiu do vyššího ročníku. Předvyplněné potvrzení o studiu si dopředu vytiskněte v modulu Osobní údaje a dostavte se s ním k Vaší studijní referentce.

6. Jestliže jste nesplnil(a) podmínky pro zápis, zašle Vám Vaše studijní referentka e-mailovou zprávu, ve které Vám sdělí, že jste nebyl(a) zapsán(a), a důvody, proč tomu tak je. V informačním systému se pak zobrazí v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce Kontroly: "Výsledek kontroly referenta/ky: nesplnil." V takovém případě je nutné, abyste po splnění stanovených podmínek znovu podal(a) žádost prostřednictvím SIS o postup do dalšího ročníku.

7. Pokud se stane, že do 7 pracovních dnů od podání žádosti ve webovém rozhraní SIS nedošlo k Vašemu převedení do nového studijního stavu a zároveň jste ani nebyl(a) e-mailem informován(a) o tom, že jste nesplnil(a) podmínky pro zápis, kontaktujte prosím neprodleně e-mailem svou studijní referentku a vedoucího studijního oddělení (studijni@prf.cuni.cz).

8. Podrobný návod na provedení elektronického zápisu, který pro Vás zpracoval vedoucí oddělení PPT Ing. Stanislav Potěšil, naleznete pod tímto odkazem.

Kdy začíná a kdy končí elektronický zápis? 

Žádost o postup do dalšího ročníku je možné podat od 1. června 2023 do 29. září 2023. Žádost je možné podat po celé toto období, avšak od 10. 7. do 27. 8. se staví plynutí lhůty 7 pracovních dní pro vyřízení Vaší žádosti.

Zároveň podotýkám, že pokud Váš zápis závisí na úspěšném absolvování některého předmětu, je zapotřebí, aby ke dni podání žádosti byl tento předmět nejen úspěšně absolvován, ale zároveň musí být také výsledek řádně zapsán v informačním systému.

Je možné i po zápisu do vyššího ročníku skládat zkoušky a další studijní povinnosti? 

I po zápisu do dalšího ročníku můžete plnit dosud nesplněné studijní povinnosti, a to až do konce zkouškového období akademického roku. Tyto studijní povinnosti budou zapsány stále v rámci dosavadního ročníku, protože zápis do dalšího ročníku je účinný vždy až od dalšího akademického roku.

Mohou si studenti, kteří se nezapsali do vyššího ročníku, zapisovat předměty do rozvrhu? 

Studenti, kteří se nezapíší do vyššího ročníku, nebudou mít možnost zapisovat si předměty do rozvrhu ve vyšším ročníku (do doby než se zapíší).

UPOZORNĚNÍ: Podle harmonogramu akademického roku začíná zápisu předmětů pro zimní semestr obvykle dříve, než je ukončen termín pro zápis do vyššího ročníku. Z toho plyne, že pokud nesplníte podmínky pro zápis do vyššího ročníku a nestihnete být do zahájení zápisu předmětů zapsáni do vyššího ročníku, nebudete mít možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku zápisu, ale až poté, kdy se do vyššího ročníku zapíšete. (Termín zahájení zápisu předmětů plyne z požadavku, aby byl zahájen zápis předmětů pro všechny studenty všech fakult UK).

Je možné požádat o zápis v náhradním termínu?

Jestliže nepodáte žádost o zápis v SIS nejpozději poslední den zkouškového období v akademickém roce, můžete se do vyššího ročníku ještě zapsat v náhradním termínu zápisu, který bude zahájen 1.10.2023 v 9:00 a skončí 18.10.2023. O náhradní zápis můžete požádat jak elektronicky, tak se můžete dostavit osobně na studijní oddělení (nebo v zastoupení na základě písemné plné moci; podpis na této plné moci nemusí být úředně ověřen).

Co se stane, když se nezapíše ani v náhradním termínu zápisu?

Jestliže se nezapíšete ani v náhradním termínu zápisu, bude Vám studium ukončeno.

Jsou někde konkrétně stanoveny termíny elektronického zápisu a náhradního zápisu?

Konkrétní termíny jednotlivých fází elektronického zápisu určuje děkan pro každý akademický rok v opatření, kterým stanoví harmonogram příslušného akademického roku. Opatření děkana jsou k dispozici pod tímto odkazem. Harmonogram akademického roku je též přístupný na úřední desce v sekci „Informace o harmonogramu akademického roku“   a také na webových stránkách v sekci Studium/Magisterské studium.

Je možné přeskočit ročník, tj. zapsat se během jednoho období zápisu i do vyššího, než bezprostředně následujícího vyššího ročníku? 

Podle čl. 3 odst. 7 Opatření je takové přeskočení možné, jestliže student současně splnil níže uvedené podmínky, tj.:

a)      dosáhl počtu kreditů, který dosahuje minimálního počtu kreditů pro zápis do tohoto dalšího vyššího ročníku,

b)      není povinen opakovaně si zapsat nesplněné povinné předměty v bezprostředně následujícím ročníku,

c)      po elektronickém zápisu do bezprostředně následujícího ročníku osobně podal na studijním oddělení svojí studijní referentce písemnou žádost o zápis do následujícího vyššího ročníku.

Je třeba doručit na studijní oddělení vyplněný a podepsaný evidenční list studenta? 

Vyplnit a vlastnoručně podepsat evidenční list musí pouze ti studenti, kteří jsou povinni dostavit se osobně k zápisu na studijní oddělení (tj. zejména studenti, kteří se zapisují do prvního ročníku a studenti po přerušení studia). V případě elektronického zápisu se evidenční list nevyplňuje ani neodevzdává.

Na koho se elektronický zápis do vyššího ročníku vztahuje a naopak nevztahuje?

Elektronický zápis do dalšího akademického roku se vztahuje pouze na studenty, kteří studují magisterský studijní program Právo a právní věda a zapisují se do dalšího ročníku studia (nikoli tedy do prvního ročníku). 

Elektronický zápis se však nevztahuje na studenty, kteří byli přijati ke studiu a zapsáni do prvního ročníku na základě absolvování kurzu celoživotního vzdělávání. Tito studenti budou do druhého ročníku zapsáni automaticky poté, co jim budou na základě jejich žádosti uznány splněné kontroly studia předmětu předepsané pro postup do druhého ročníku.

Elektronický zápis se stejně tak nevztahuje na studenty, kteří se zapisují ke studiu po přerušení studia. Tito studenti se musí osobně dostavit ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o přerušení studia na studijní oddělení, kde absolvují zápis do dalšího ročníku formou individuální kontroly a listinného zápisu. 

Studenti, kterým byl udělen individuální studijní plán s rozložením plnění studijních povinností (dále jen ISP), nejsou povinni zapisovat se do dalšího ročníku, protože jejich ročník je obvykle rozložen na dva akademické roky. Studenti s ISP se tak obvykle zapisují do vyššího ročníku teprve poté, kdy skončí jejich rozložený ročník, tj. po uplynutí lhůt určených ISP.

Jestliže však studenti s ISP splní všechny podmínky pro zápis do vyššího ročníku před skončením lhůt podle ISP, mohou podat elektronickou žádost o zápis do vyššího ročníku. Jestliže budou do vyššího ročníku zapsáni, ISP s rozložením studijních povinností zaniká.

Studenti, kteří již splnili podmínky pro konání soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky (uzavřené studium) se do vyššího ročníku nezapisují.