Odborné právní praxe

Odborné právní praxe

Odborné právní praxe jsou dynamicky se rozvíjející částí výuky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Za jejich vznikem a vývojem na půdě fakulty stojí v zahraničí běžně přijímaná představa o tom, že komplexní právní vzdělání se nesmí limitovat výhradně na výuku znalostí a dovedností, ale že má být také vhodným způsobem doplňováno kontaktem se světem právní praxe. Nový magisterský studijní program nově stanovuje povinnost absolvovat alespoň jednu odbornou právní praxi nebo zahraniční studijní pobyt. Zároveň dochází ke sjednocení kvality fakultou nabízených praxí, a to na základě Standardů odborných právních praxí přijatých Akademickým senátem PF UK na konci akademického roku 2019/2020.

Předměty odborných právních praxí nabízejí pestrou paletu praktických zkušeností s různými právními profesemi i odvětvími; mezi spolupracující instituce patří soudy (všech instancí i specializací), státní zastupitelství, úřady státní správy a místní samosprávy, neziskové organizace, advokátní kanceláře i střední školy. Okruh spolupracujících institucí se fakulta snaží neustále rozšiřovat. V rámci odborných praxí Právnická fakulta zajišťuje teoretickou a reflexní část odborné praxe, vybírá spolupracující instituce a provádí supervizi výkonu odborných praxí.

Souhrnný přehled o fakultní nabídce praxí naleznete v Handbooku odborných praxí.

Bližší informace k jednotlivým předmětům odborných právních praxí jsou ve Studijním informačním systému pro staré studijní programy zde a pro nový studijní program tady.