Uznávání kontrol studia předmětů

Uznávání kontrol studia předmětů

S účinností od 1.1.2019 platí ustanovení čl. 8a Pravidel pro organizaci studia na PF UK "Lhůta pro uznání kontroly studia předmětu činí 7 let.", nelze tedy uznat kontrolu studia předmětu, která byla vykonána před více než sedmi lety.

Od 05.12. 2020 je účinné opatření děkana č. 20/2020, o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v magisterském studijním programu Právo a právní věda, ze kterého můžete vyčíst proces při vyřizování žádostí. Je zde uveden seznam předmětů dříve akreditovaného studijního programu a seznam předmětů v nově akreditovaném studijním programu a je jasně vyznačeno, které předměty ze staré akreditace a jejich kontroly studia lze či nelze uznat za předměty a jejich kontroly studia v nové akreditaci. Dále je zde uveden seznam předmětů ze staré akreditace, jejichž kontroly studia lze uznat s možností rozdílové zkoušky. Zároveň je v opatření uvedeno, na jakých formulářích je třeba žádost podat.

Dříve, než podáte žádost o uznání studijní povinnosti, si prosím pečlivě prostudujte toto opatření, abyste mohli vyhovět jak formálním, tak obsahovým požadavkům, které jsou nezbytné k zdárnému vyřízení Vaší žádosti.

Jako první krok je vhodné, abyste si prostudovali přílohu č. 1 tohoto opatření, která obsahuje seznam všech povinných a povinně volitelných předmětů ve staré akreditaci a možnosti jejich uznání za povinné a povinně volitelné předměty a jejich kontroly studia v novém studijním programu.
 
Příloha č. 2 vymezuje studijní předměty s možností rozdílové zkoušky, rozhodné dny pro konání rozdílové zkoušky u těchto předmětů a obsah, rozsah a kritéria hodnocení rozdílové zkoušky. Tady je podstatné, abyste na žádosti o uznání souhlasili s vykonáním rozdílové zkoušky. Bude vám stanoven termín pro její vykonání a pokud rozdílovou zkoušku úspěšně absolvujete, bude vaší žádosti vyhověno. 
 
Pokud však v této tabulce některý předmět nenaleznete, můžete žádost o uznání kontroly studia předmětu podat, vaše žádost bude postoupena k individuálnímu posouzení na příslušné katedře. V případě, že jste v minulosti absolvovali předmět, který se na Právnické fakultě UK již nevyučuje, nelze o jeho uznání žádat, protože v tomto případě není za co uznat.
 
Před vlastním podáním žádosti je také třeba si ověřit, že splňujete obecné předpoklady k tomu, abyste vůbec mohli žádost podat. 
  1. musíte být řádně zapsaným studentem na PF UK
  2. studijní předmět, jehož kontrola studia má být uznána, se v daném ak. roce vyučuje
  3. absolvování předmětu nebrání nesplněné podmíněnosti zápisu nebo stanovené rekvizity viz čl. 7 odst. 5 Studijní a zkušebního řádu UK
  4. kontrola studia, která je uznávána, byla splněna ve lhůtě pro uznání, tj. 7 let.

Jako druhý krok pro úspěšné podání žádosti o uznání splnění studijní povinnosti, je třeba dál vybrat správný formulář, na kterém svoji žádost podáte. Všechny výše uvedené formuláře naleznete ve formátu „docx“  v dokumentech studijního oddělení.

Žádost prosím vyplňte na počítači, vytiskněte, vlastnoručně podepište, uveďte datum a podejte prosím výlučně prostřednictvím podatelny Právnické fakulty UK (kam můžete zaslat žádost i poštou).
Pokud máte pochybnosti o vyplnění některých položek, potom dříve, než žádost podáte prostřednictvím podatelny, můžete vyplnění formuláře konzultovat s vaší studijní referentkou.
 
Rozhodným datem pro posuzování žádostí bude vždy datum podání osvědčené razítkem z podatelny Právnické fakulty UK.
 
V případě, že Vaše žádost bude zamítnuta, máte možnost podat odvolání prostřednictvím děkana PF UK rektorovi Univerzity Karlovy.
 
Státní závěrečné zkoušky nelze uznat. Důvodem proto je ustálený výklad Studijního a zkušebního řádu UK, který zastává rektorát UK. Uznávání kontrol studia je totiž upraveno v čl. 9 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, který se vztahuje pouze na uznávání kontrol studia předmětu a nikoli na uznávání státních závěrečných zkoušek. Čl. 9, který se vztahuje na státní zkoušky, však uznávání státních zkoušek neupravuje a podle výkladu rektorátu z toho plyne, že uznání státní zkoušky není přípustné. Nemožnost uznání se vztahuje také na obhajobu diplomové práce. Podle čl. 10 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě UK v platném znění je totiž obhajoba diplomové práce 1. částí státní závěrečné zkoušky. Žádost o uznání obhajoby diplomové práce by tak ve skutečnosti znamenala žádost o uznání státní závěrečné zkoušky, a proto není taktéž přípustná.
 
Stejně tak nelze uznat kontrolu studia předmětu, který byl absolvován na jiné fakultě Univerzity Karlovy nebo na jiné vysoké škole v ČR, aniž by měl takový předmět svůj ekvivalent mezi předměty, které jsou aktuálně vyučovány na Právnické fakultě v akademickém roce, ve kterém byla žádost podána. Pokud předmět takový ekvivalent nemá, potom ani nelze uznat kontrolu studia tohoto předmětu. (Výjimku v tomto smyslu představuje pouze uznávání volitelných předmětů ze studia na zahraniční vysoké škole podle čl. 57 Pravidel pro organizaci studia).