Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška

Aktualizováno 02.05.2023 

I. Základní informace

Základní informace o jednotlivých částech státní závěrečné zkoušky naleznete ve svém studijním plánu.

 

II. Předpoklady pro konání obhajoby a oborové části státní zkoušky

Předpoklady pro to, abyste mohli požádat o stanovení termínu obhajoby a oborové části státní zkoušky jsou následující:

A)  absolvování příslušného předmětu ze skupiny PVP diplomových seminářů,

B)  získání 210 kreditů (HPRAVO5, HPRAVO2017) / získání 120 kreditů (HPRAVO2020) ,

C)  odevzdání diplomové práce a

D)  podání žádosti o stanovení termínu obhajoby DP a oborové části státní zkoušky. 

Ad A)

Předpokladem pro absolvování příslušného předmětu ze skupiny PVP diplomových seminářů je splnění jeho korekvizit, tj. především úspěšné složení zkoušky, případně i klauzurní práce z oboru, z něhož se bude skládat obhajoba a oborová část státní závěrečné zkoušky. Oborem se rozumí obor, na který je zaměřeno téma diplomové práce.

Oborová část se koná z těchto vědních oborů: Evropské právo, Finanční právo, Mezinárodní právo, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, Občanské právo hmotné, Občanské právo procesní, Obchodní právo, Pracovní právo, Právní dějiny, Právo a ekonomie, Právo a politika, Právo sociálního zabezpečení, Právo životního prostředí, Římské právo, Správní právo, Teorie práva, Trestní právo nebo Ústavní právo a státověda.

Ad C)     Odevzdání diplomové práce

Odevzdání diplomové práce upravuje jednak čl. 44 Pravidel pro organizaci studia (dále jen POS), ale také opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích (dále jen Opatření). Diplomová práce je odevzdána teprve ve chvíli, kdy je do informačního systému nahrána elektronická verze diplomové práce.

Termín odevzdání diplomové práce je velmi důležitý, neboť se od něj odvíjí lhůta, ve které jste oprávněni konat obhajobu a oborovou část státní zkoušky. Tato lhůta činí podle pravidel pro organizaci studia 90 dnů od odevzdání diplomové práce (čl. 34 odst. 1 POS).

Zároveň je však třeba vzít v úvahu i to, od kdy jste splnili předpoklady pro  konání obhajoby DP a oborové části státní zkoušky, tj. předpoklady, které plynou z čl. 9 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu UK. V souladu s tímto ustanovením jsou podmínky pro složení obhajoby a oborové části státní závěrečné zkoušky splněny v okamžiku, kdy jste absolvovali příslušný předmět ze skupiny PVP diplomových seminářů a zároveň získali 210/120 kreditů. Diplomový seminář je však možné splnit i dříve, než absolvujete  příslušné oborové povinné předměty. Za úspěšně absolvovaný však bude diplomový seminář považován až od okamžiku, kdy budou úspěšně  absolvována poslední jeho korekvizita, tj. poslední oborový povinný předmět. Teprve tímto okamžikem budou připsány kredity za diplomový seminář a teprve od tohoto okamžiku jste podmínky pro konání obhajoby DP a oborové části státní závěrečné zkoušky splnili. Splnění těchto podmínek si můžete ověřit v SIS v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení/Státní závěrečné zkoušky.

Ad D)    Podání žádosti o stanovení termínu obhajoby diplomové práce a oborové části státní zkoušky

Na obhajobu diplomové práce a oborovou část státní závěrečné zkoušky se  student přihlašuje spolu s odevzdáním diplomové práce. Jedy třeba s odevzdáním diplomové práce zároveň odevzdat Žádost o stanovení termínu obhajoby DP a oborové části státní zkoušky (dále jen Žádost) na stanoveném formuláři.

Před jeho vyplněním musíte vždy nejprve zvolit správné oborové zaměření obhajoby diplomové práce a oborové části státní zkoušky.

Do formuláře je pak třeba vyplnit den, kdy je v informačním systému vyznačeno, že jste odevzdal(a) diplomovou práci. Na základě uvedení tohoto termínu se pak ve formuláři automaticky vypočítává uplynutí 90denní lhůty od odevzdání diplomové práce (pokud konec lhůty takto vypočtené dopadne na sobotu, neděli nebo svátek, je konec lhůty nejblíže následující pracovní den). Zároveň je třeba, abyste do formuláře vyplnili i datum splnění podmínek pro obhajobu diplomové práce (tento údaj prosím vždy přebírejte z informačního systému).

Poté, co odevzdáte Žádost, ověří sekretářka katedry, na které bude probíhat obhajoba a oborová část státní zkoušky správnost údajů, které jste uvedli, a postoupí tuto žádost vedoucímu katedry. Ten stanoví termíny a složení komisí. Následně bude žádost postoupena na studijní oddělení, které naposledy ověří a zkontroluje v informačním systému, zdali jste skutečně splnil(a) všechny podmínky k tomu, abyste se mohl(a) podrobit obhajobě diplomové práce a oborové části státní zkoušky. V případě, že tomu tak je, rozhodne děkan nebo v jeho zastoupení proděkan o složení Vaší komise. O termínu konání pak budete následně informováni sekretářkou katedry, kde bude probíhat Vaše obhajoba DP a obrová část státní zkoušky probíhat.

 

III. Veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky (HPRAVO5 a HPRAVO2017)

Kdo se může na veřejnoprávní a soukromoprávní část státních závěrečných zkoušek přihlásit?

Na termín státní zkoušky se může přihlásit každý student, který má zapsány v informačním systému „státnicové předměty“:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.
Dále označované jako „státnicové předměty“.

Tyto předměty jsou zapisovány automaticky studijním oddělením všem studentům 5. a vyššího ročníku po zahájení akademického roku. Studentům nižších ročníků zapíše „státnicové předměty“ na požádání jejich studijní referentka. 

Čím je podmíněna možnost skládat státní závěrečnou zkoušku?

Sama skutečnost, že máte zapsány státnicové předměty, ještě neznamená, že můžete skutečně skládat státní závěrečnou zkoušku. Zápis „státnicových předmětů“ vás opravňuje pouze k tomu, abyste se přihlásili na konkrétní termín státní zkoušky. K přihlášení na termín veřejnoprávní a soukromoprávní části SZK není nutné mít zapsaný Diplomový seminář ani obhajobu DP a oborovou část SZK.

Ale k tomu, abyste mohli veřejnoprávní a soukromoprávní části státní zkoušky konat, je třeba, abyste získali 300 kreditů, splnili předmět Diplomový seminář z příslušného tematického okruhu a splnili všechny ostatní studijní povinnosti (absolvovali předměty jedné podskupiny ze skupiny jazykových PVP, získali příslušný počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP). Pouze v takovém případě můžete skládat státní zkoušku.

Studenti, kteří splnili všechny své studijní povinnosti a k úspěšnému absolvování studia jim zbývá složit veřejnoprávní a soukromoprávní část státní zkoušky, se považují za studenty se „splněnými studijními povinnostmi“. To se konkrétně projeví v informačním systému tím, že se vám v modulu Termíny zkoušek - přihlašování/Státní závěrečné zkoušky zobrazí u příslušné státní závěrečné zkoušky informace "Podmínky splněny dne: XX. XX. XXXX." Jakmile se tato informace zobrazí, znamená to, že můžete skládat státní zkoušku.

Kde jsou zveřejněny konkrétní termíny veřejnoprávní a soukromoprávní části státních závěrečných zkoušek a kde?

Konkrétní termíny veřejnoprávní a soukromoprávní části státních zkoušek jsou zveřejněny v informačním systému v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování 2“ (záložka: Státní závěrečné zkoušky) jako termíny zkoušek k předmětu:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.

Kdy bude přihlašování na termíny státních závěrečných zkoušek zahájeno, kdy bude ukončeno a jak bude probíhat?

Elektronické přihlašování k státním závěrečným zkouškám bude zahájeno 06. 11. 2023 ve 20:00. Po ukončení vypisování nových termínů na státní zkoušky (13. 11. 2023 v 16:00) se bude možné přihlašovat jen na uvolněná místa. Nové termíny již přidávány nebudou. Přihlašování bude ukončeno 2 pracovní dny před příslušným termínem státní závěrečné zkoušky. Později bude možné se z příslušné části SZK pouze odhlásit.

Jak se ke státní zkoušce přihlašují studenti, kterým zbývá poslední pokus?

Druhého opravného termínu státní zkoušky se účastní proděkan fakulty nebo jiná osoba pověřená děkanem fakulty (SZŘ UK, čl. 9, odst. 12). Studenti, kterým zbývá poslední pokus na vykonání státní závěrečné zkoušky, se přihlašují pouze na termíny, které jsou vypsány pro druhý opravný pokus. Týká se to i studentů, kterým některý pokus propadl a zbývá jim už pouze pokus poslední.

Jak se ke státní zkoušce přihlašují studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním závěrečným zkouškám přerušené studium?

Studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium, se mohou přihlásit od 06. 11. 2023 e-mailovou zprávou zaslanou výlučně na adresu kralova@prf.cuni.cz. Emailová zpráva však musí být odeslána nejpozději do ukončení vypisování termínů t.j. 13. 11. 2023. Termín státní zkoušky bude všem takto přihlášeným studentům stanoven studijním oddělením a prostřednictvím IS jim bude oznámen po ukončení přihlašování k příslušné části státní zkoušky.

Je možné změnit termín státní závěrečné zkoušky, na který jste se přihlásili?

Změnu termínu konání státní zkoušky může provést pouze elektronicky sám student, a to nejpozději do ukončení přihlašování. K tomu, aby vás při obsazování dosud volného termínu někdo v poslední chvíli „nepředběhl", lze využít funkci „změna termínu“, která umožňuje, abyste byli odhlášeni z termínu teprve ve chvíli, kdy jste již přihlášeni na vámi požadovaný termín.

Dokdy se lze z veřejnoprávní a soukromoprávní části státních závěrečných zkoušek odhlásit?

Odhlášení ze státní zkoušky je možné nejpozději jeden pracovní den před konáním státní závěrečné zkoušky do 10:00 hodin. Jestliže budete konat státní závěrečnou zkoušku například v pondělí, je třeba se odhlásit nejpozději v pátek v 9:59 hodin. Po uplynutí lhůty k odhlášení se student může z konání státní závěrečné zkoušky pouze omluvit podle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

Dokdy nejpozději musíte splnit všechny své studijní povinnosti, abyste mohli skládat veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky?

K tomu, abyste mohli skládat veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky, je nutné, aby nejpozději jeden pracovní den před konkrétním termínem státní zkoušky do 10:00 bylo v informačním systému evidováno, že jste splnili všechny své studijní povinnosti, včetně příslušného Diplomového semináře. Je nutné, abyste si vy sami kontrolovali, zda je v informačním systému skutečně evidováno splnění všech studijních povinností, které jsou nutné k uzavření vašeho studia a konání státní zkoušky. Pokud nebude v IS nejpozději do 10:00 jeden pracovní den před konáním státní zkoušky evidováno splnění všech studijních povinností, budete z termínu státní zkoušky odhlášeni, i když byla studijní povinnost vykonána, avšak nebyla evidována. Pokud student splňuje podmínky pro konání státní zkoušky a na termín se bez omluvy nedostaví, termín mu propadá.

 

IV. Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek

Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek naleznete v harmonogramu akademického roku.

Seznam předsedů a členů komisí pro SZZK