Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením

Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením

Společné (dvojí) vedení disertačních prací (známé pod francouzským názvem cotutelle) probíhá na základě spolupráce mezi Univerzitou Karlovou v Praze a zahraniční univerzitou. Studium se uskutečňuje pod vedením školitelů z obou zapojených institucí a posluchač tráví část doktorského studia na zahraniční univerzitě. Tato spolupráce významně přispívá k prohloubení internacionalizace doktorského studia a v dlouhodobém hledisku podporuje zapojení vědy a výzkumu na fakultách do evropského prostoru.

 

Pro každý doktorát připravovaný v rámci cotutelle uzavírají partnerské instituce individuální Smlouvu o společném vedení disertační práce, která stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce. Podepisuje ji doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce.

 

Doktorand je přihlášen a zapsán ke studiu na obou partnerských univerzitách podle platných pravidel a má tam všechna odpovídající akademická práva a povinnosti. Ustanovení v rámci uzavřené smlouvy mají přispět k tomu, aby se předešlo administrativním a průběhovým komplikacím. Nesmí být v rozporu s platnými předpisy pro doktorské studium v obou zemích a na příslušných univerzitách a fakultách.

 

Univerzita Karlova v Praze podporuje doktorát pod dvojím vedením formou příspěvku z Fondu mobility ( Fond mobility). Chcete-li uskutečnit doktorát pod dvojím vedením na některé univerzitě ve Francii, můžete se ucházet o stipendium francouzské vlády, která tyto aktivity finančně podporuje. Bližší informace naleznete zde: Doctorat-en-co-tutelle

Více informací o Cotutelle - doktorát pod dvojím vedením na UK naleznete zde.

 

Metodiky
Název souboru Přípona Vytvořeno
Metodika cotutelle CZ (198.95 KB) pdf 28. 11. 2022
Metodika cotutelle ENG (191.55 KB) pdf 28. 11. 2022