Harmonogram ak. r. 2023/2024

Harmonogram ak. r. 2023/2024

Opatření děkana č. 4/2023,

o harmonogramu akademického roku 2023/2024 pro doktorské studijní programy

 

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektorky č. 12/2023, Harmonogram akademického roku 2023/2024 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana:

Čl. 1

Předmět úpravy

Toto opatření upravuje harmonogram akademického roku 2023/2024 pro doktorské studijní programy.

Čl. 2

Zápis do prvního roku studia

Zápis do prvního roku studia se uskuteční od 2. do 6. října 2023.

Čl. 3

Zápis předmětů

Zápis předmětů pro studenty na akademický rok 2023/2024 prostřednictvím Studijního informačního systému se uskuteční od 21. září 2023 (19:00) do 22. října 2023 a od 12. února 2023 (19:00) do 10. března 2024.

Čl. 4

Založení individuálních studijních plánů 

(1) Nově přijatý student založí individuální studijní plán ve Studijním informačním systému a postoupí ho školiteli prostřednictvím Studijního informačního systému od 2. do 23. října 2023.

(2) Nově přijatý student do prvního roku studia, kterému bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu od 7. do 22. října 2023, zakládá individuální studijní plán ve Studijním informačním systému a postoupí ho školiteli prostřednictvím Studijního informačního systému nejpozději 

do 5. listopadu 2023.

 

Čl. 5

Postoupení hodnocení individuálních studijních plánů oborové radě

Školitel postoupí roční hodnocení individuálního studijního plánu za akademický rok 2022/2023 ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě od 1. do 12. října 2023.

Čl. 6

Postoupení individuálních studijních plánů nově přijatých studentů oborové radě

(1) Školitel postoupí individuální studijní plán nově přijatého studenta ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě do 12. listopadu 2023.

(2) Školitel postoupí individuální studijní plán studenta přijatého do prvního roku studia, kterému bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu od 7. do 22. října 2023 a zapsal se do prvního roku studia po 6. říjnu 2023, ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě do 20. listopadu 2023. 

Čl. 7

Kontroly studia jednotlivých předmětů

Termíny kontrol studia jednotlivých předmětů jsou vypisovány garanty předmětů průběžně.

Čl. 8

Státní doktorské zkoušky

Státní doktorské zkoušky se konají v listopadu 2023, lednu 2024 a v červnu 2024.

Čl. 9

Obhajoby disertačních prací Obhajoby disertačních prací se konají průběžně.

 

Čl. 10

Promoce

(1)  Promoce absolventů se konají ve dnech 13. prosince 2023 a 9. dubna 2024. 

(2)  Promoce se v příslušné termínu koná pouze za předpokladu dostatečného počtu absolventů.

 

Čl. 11

Přijímací zkoušky

(1) Řádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2024/2025 se koná dne

4. června 2024.

(2) Náhradní termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2024/2025 se koná dne

18. června 2024.

 

 

Čl. 12

Lhůta pro splnění podmínek k zápisu ke studiu

(1) Podmínky k zápisu ke studiu pro akademický rok 2023/2024 je nutné splnit do 30. září 2023.

(2) Pro uchazeče, o jehož podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do

30. září 2023 rozhodnuto, končí období pro ověřování podmínek k přijetí dne 22. října 2023. 

(3) Pro uchazeče doktorského studijního programu, který absolvoval studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2023, končí období pro ověřování podmínek k přijetí dne 22. října 2023, a to pouze pokud jde o doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Čl. 13

Povinnosti studentů v souvislosti s individuálními studijními plány

(1) Student je povinen splnit povinnosti dané individuálním studijním plánem pro akademický rok 2023/2024 nejpozději do 30. září 2024.

(2) Student založí a vyplní ve Studijním informačním systému roční hodnocení individuálního studijního plánu za akademický rok 2023/2024 od 1. července do 30. září 2024 a postoupí ho nejpozději do 30. září 2024 školiteli.

Čl. 14

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r.

děkan