Strategický záměr PF UK 2021–2025

Strategický záměr PF UK 2021–2025

Aktuální dlouhodobá strategie Právnické fakulty Univerzity Karlovy je rozpracována ve Strategickém záměru na období 2021–2025, který byl projednán Vědeckou radou 3. června 2021 a následně schválen Akademickým senátem PF UK 24. června 2021.

Mantinely současné fakultní strategie tvoří Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021–2025; na oba tyto dokumenty náš strategický záměr navazuje.

Strategický záměr PF UK vychází také z výsledků procesu akreditace a tvorby studijních programů, výstupů komisí řešících otázky studia, z anket jak vyučujících, tak studentů, z diskuzí „Jakou chceme fakultu“ a z vyhodnocení předchozího dlouhodobého záměru fakulty.

Záměrem PF UK je do roku 2025 posunout prostředí a zároveň i vnímání naší instituce směrem, který jsme si po podrobných diskusích zvolili. Chceme usilovně pracovat na vytváření férového, otevřeného a inspirativního akademického prostředí, které bude založeno na sounáležitosti, respektu a kooperaci.

Nikoli náhodou se tak hned v prvním klíčovém okruhu Strategického záměru PF UK 2021–2025 (dále také „SZ“) věnujeme lidem. Bez nich by totiž vytyčených cílů nešlo dosáhnout, ať již půjde o celospolečensky respektované vyučující a vědce s vysokou odborností a morálním kreditem, tak o motivované a schopné studující, jimž chceme nabídnout jasné perspektivy osobního rozvoje. Kromě klíčové otázky zkvalitňování studia samotného bychom proto rádi akcentovali i podporu internacionalizace, vědy a třetí role fakulty, a nepodcenili ani vliv a důležitost zajišťování kvalitního provozního chodu naší instituce.

Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou za nastupující generaci máme a jsme rozhodnuti jim jít příkladem, a to jak pokud jde o důraz na odborné znalosti a potřebu jejich kontinuálního rozvoje, tak o dodržování etických pravidel či rovných příležitostí. Hodnoty právního státu, demokracie, humanismu, ochrany základních práv a naplňování principů udržitelného rozvoje se pak promítají do každodenního života fakulty. Pevně věříme, že je k jejich posílení přispějí menší či větší krůčky, nastíněné každoročními plány realizace, které zapadnou do mozaiky a z nichž postupně a společně složíme naplnění celého konceptu myšlenek o tom, jakou fakultu chceme mít, které bude odrážet potřeby akademické obce, studujících i administrativní podpory.

Spolupráce s akademickou obcí a zaměstnanci fakulty

Strategický záměr PF UK na období 2021–2025 se opírá také o podněty z řad členů akademické obce a zaměstnanců fakulty. Ty byly sbírány v roce 2021 v průběhu tvorby tohoto záměru. Všechny sebrané podněty a způsob jejich vypořádání zveřejňujeme v samostatném dokumentu.

 

Strategický záměr PF UK 2021–2025