WELL BEING

WELL BEING

PF UK si je vědoma nutnosti nastínění základních kontury potřeb zaměstnanců i studujících na PF UK (jak stávajících, tak i budoucích; při vědomí možných odlišností např. u akademických a neakademických pracovníků) v oblasti duševního i fyzického zdraví a osobní pohody (tzv. well being). Všichni zmínění se stále častěji při výběru školy či pracoviště a při rozhodování o setrvání na něm zajímají o to, jakým způsobem k otázkám well-being instituce přistupuje, a to ať už při řešení pracovních, studijních či jiných záležitostí.

Materiály strategické povahy krom toho fakultu zavazují, k tomu, aby této oblasti věnovala odpovídající pozornost.

Nutnost systémové podpory této oblasti je součástí (a) SZ UK 2021–2025 (b) SZ PF UK 2021–2025 i (c) Programového prohlášení děkana prof. JUDr. Radima Boháče, Ph.D., jakož i SZ MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. Otázky týkající se well-being nabývají na důležitosti i v souvislosti s aktuálními celospolečenskými událostmi, které s sebou přinášejí dopady do oblasti duševního zdraví všech cílových skupin, a je žádoucí na ně reagovat kromě jiného zvýšenou mírou podpory např. v oblasti psychologického poradenství či pomoci ohroženým osobám.

Oblast well being ve strategických dokumentech, závazných pro PF UK, je k dispozici ZDE

Fakulta nutnost zabývat se tématem well beingu reflektuje mj. v přístupu k oblasti podpory a pomoci, dostupném skrz fakultní webové stránky v sekci Podpora a pomoc, rozdělené do 4 částí.

První z nich se týká příjemného a respektujícího prostředí na fakultě pro vyučující a zaměstnance, popisující zaměstnanecké benefity, možnosti didaktické podpory vyučujícím (vč. pomoci s aplikacemi pro online výuku, nastavením Teams, Moodle, Zoom či pomoci při řešení dalších problémů s distanční výukou a e learningem apod.), stejně tak i odkaz na pomocné odkazy při dalším rozvoji znalostí a dovedností (př. Vzdělávací portál UK, spolek V jednom kole a krizová intervence aj) a obecně k další pomoci, vč. odkazů na webový portál Opatruj se nebo informace o možnosti využít služeb psychologické poradny na fakultě či nabídky se prostřednictvím webu obrátit na vedení s náměty na rozvoj fakulty.

Druhá část se týká příjemného a respektujícího prostředí na fakultě pro studující, když i jim nabízí odkazy na služby psychologické poradny na fakultě, ale dále i odkazy na související služby typu kariérní poradenství, diagnostiku osobnostních předpokladů, koučování či rozvoj studijních předpokladů organizovaných RUK, když zde nechybí ani odkazy na psychiatrickou či právní poradnu, jejich služby jsou taktéž zajišťovány centrálně, ani na webové stránky typu Nevypusť duši nebo Opatruj se, které nabízejí pomocnou ruku při řešení duševních obtíží. Ani zde nechybí možnost obrátit se prostřednictvím webu na vedení fakulty s náměty na zlepšení jejího fungování.

Třetí část pak tvoří platforma Nenech to být, která se týká možnosti podávat podněty (ať už od studentů, vyučujících vědeckých pracovníků či administrativních pracovníků), které jakkoliv souvisejí s děním na fakultě. Hlavním cílem platformy je řešit stížnosti na nevhodné nebo neetické chování členů akademické obce a zaměstnanců. Popsány jsou možnosti konkrétních podnětů či podnětů obecné povahy, jakož i mechanismus jejich vyřizování a principy, s nimiž je při tom pracováno.

Čtvrtou část představuje zakotvení činnosti ombudsmana (ombudsmanky) a úprava podávání podnětů ve smyslu platformy Nenech to být. Ombudsman/ka se věnují též vzdělávání a informovanosti v oblasti psychického a fyzického zdraví či ochraně před nevhodným jednáním.

Samostatným tématem k diskusi je otázka koncentrace poradenské činnosti na PF UK, i s vědomím toho, že RUK nabízí služby obdobného typu a rozsahu, resp. otázka možného dublování svou povahou stejných či obdobných aktivit. Zde je však na místě vzít v úvahu specifika studentů/ studentek PF UK, resp. jejich studijních potřeb, ale i další okolnosti typu kratší objednací lhůty, pocitové blízkosti pomoci a tzv. „in house efektu“, důležitého zejména pro zaměstnance/zaměstnankyně, či velmi ceněné možnosti volby při výběru poradenství.

Podrobnosti o části Podpora a pomoc

  • Bližší informace k dispozici zde.

Podrobnosti o psychologické poradně

  • Bližší informace o činnosti psychologické poradny k dispozici zde.

Podrobnosti o kariérní poradně

  • Bližší informace o činnosti psychologické poradny k dispozici zde

Informace o ombudsmance

  • Bližší informace o činnosti ombudsmanky na PF UK k dispozici zde.

Platforma NENECH TO BÝT

  • Bližší informace o platformě Nenech to být k dispozici zde

 


Jak byste chtěli dál rozvíjet fakultu nejen v oblasti well-being?
Napište nám, prosím, konkrétní náměty. Informace budou dostupné děkanovi a proděkance pro rozvoj fakulty