ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rovné příležitosti řadí UK mezi své priority. V pojetí univerzity se nejedná jen o problematiku genderové rovnosti, ale také o podporu pečujících osob, studujících či zaměstnanců a zaměstnankyň s různými druhy znevýhodnění, slaďování rodinného a pracovního života, zajišťování bezpečného prostředí a další oblasti.

V roce 2021 byl na UK zpracován audit rovných příležitostí, který se zaměřil především na kvalitu pracovního prostředí a související aspekty genderové rovnosti. Jeho cílem byla analýza situace na univerzitě a sběr dat pro plán genderové rovnosti, jehož existence je (krom jiného) nezbytnou podmínkou pro zisk grantů nejen z evropských schémat. Audit sestával ze tří částí: (a) analýza dokumentů a webových stránek univerzity, (b) analýza statistik k odměňování a typům úvazků i (c) dotazníkové šetření o spokojenosti zaměstnankyň a zaměstnanců, a to jak na akademických, tak i na technickohospodářských pozicích.

Zaměřil se na tato témata:

 • cíle a hodnoty organizace
 • genderová vyváženost jazyka a vizuální prezentace
 • personální politika
 • odměňování
 • kvalita pracovního prostředí
 • pracovní zdraví
 • slaďování osobního a pracovního života
 • kultura organizace a vztahy na pracovišti

Audit vznikl ve spolupráci s externími expertkami a experty z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Genderového informačního centra NORA, a k dispozici jsou jeho výsledky, na jejichž základě byl zpracován a v roce 2022 také schválen Plán rovných příležitostí UK 2022–2024.

Plán rovných příležitostí UK 2022–2024 představuje veřejný dokument, ve kterém se univerzita zavazuje ke zlepšení genderové rovnosti, a to mj. i vyčleněním potřebných finančních zdrojů a rozdělením odpovědnosti za jednotlivé úkoly.

Řešená témata

 • work-life balance a organizační kultura
 • genderová vyváženost ve vedení a rozhodování
 • nábor a kariérní rozvoj
 • genderová dimenze ve výzkumu
 • opatření proti sexuálnímu obtěžování, genderově podmíněnému násilí a dalším případům nežádoucího chování

Plán rovných příležitostí 2022–2024

Equal Opportunities Plan 2022-2024

 Na Plán rovných příležitostí navázalo zřízení Rady pro rovné příležitosti.  Působností Rady je zejména poskytování stanovisek, doporučení a zpětné vazby v oblasti rovných příležitostí a zprostředkovávání informací mezi rektorkou, rektorátem UK a jednotlivými fakultami a dalšími součástmi. Rada nemá žádné výkonné pravomoci.

Součástí vytváření kultury rovných příležitostí a bezpečného prostředí bylo také vytvoření a obsazení pozice celouniverzitní ombudsmanky/ombudsmana

Univerzita Karlova se k rovnému zacházení a zákazu diskriminace hlásí i dalšími svými základními dokumenty:

Univerzita je navíc signatářem Charty EU Evropské charty pro výzkumné pracovníky, ve které je rovnost jedním ze základních vedoucích principů textu a navržených institucionálních procesů řízení lidských zdrojů. Řada dílčích celouniverzitních projektů je zaměřena právě na propagaci hodnot výše uvedeného dokumentu a aktivně tak přispívá k implementaci principů rovných příležitostí žen a mužů v akademické sféře.