STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ PROJEKTY

STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ PROJEKTY

PF UK v současné době realizuje řadu zajímavých projektů, hrazených převážně z evropských fondů. Svým zaměřením představují důležitý nástroj pro rozvojové investiční i neinvestiční aktivity fakulty, ať už jde o zajištění digitalizace vzdělávací činnosti, podporu studentských či zaměstnaneckých mobilit, rozvoj kompetencí vyučujících, metodickou podporu blended learning, práce na vzniku moderních studijních materiálů, zlepšení dostupnosti psychologické poradny, nově zajištěné kariérní poradenství či obecně zlepšení studijní infrastruktury.

V roce 2022 běželo na fakultě sedm svou povahou strukturálních projektů, které mělo na starosti Oddělení strategického rozvoje, z nichž č byly v tomto roce ukončeny, resp. byla ukončena jejich fakultní část.

V roce 2023 pokračujeme se třemi projekty a několik dalších aktuálně chystáme, především do nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), ať už do výzvy Špičkový výzkum či do výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (zkráceně „PhD. Infra“),

Ukončili jsme fakultní část celouniverzitního projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (OP VVV, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362), který byl zahájen v září 2017. Během realizace byl inovován studijní program Právo a právní věda (změna akreditace) či odborné praxe, cíleno bylo také na rozvoj profesně-etického vědomí studentů.

Dále byla ukončena fakultní část celouniverzitního projektu ERDF pro VŠ II na UK – VRR ((OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298), který umožnil mj. rekonstrukci učebny 303 a plošiny pro imobilní osoby do fakultní knihovny, i projektu ESF pro VŠ II na UK (OP VVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322), kde jsme se zaměřili na posílení výuky předmětů v cizích jazycích, tak, aby vzdělávání v magisterském studijním programu skutečně odpovídalo současným trendům vývoje a absolventi přicházeli do praxe připraveni v souladu s jejími požadavky. Vytvořili jsme proto mj. šest online cizojazyčných publikací k předmětům, vyučovaným v anglickém jazyce.

Posledním projektem, jehož realizace skončila v roce 2022, byl projekt Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv (reg. č. LP-PDP5-001), který proběhl v rámci programu Lidská práva, financovaného z Norských fondů 2014-2021, a ve kterém byla naše fakulta partnerem Ministerstva spravedlnosti. Díky projektu došlo k významné inovaci předmětů s lidskoprávní tematikou, proběhla řada seminářů pro veřejnost a bylo vydáno i několik publikací.

Po rozvolnění epidemických opatření mohla naplno pokračovat realizace celouniverzitního projektu Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK (OP VVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976), díky němuž vyjeli do zahraničí na několikaměsíční pobyt dva juniorní pracovníci a na naší fakultě hostoval tři měsíce seniorní výzkumník. Úspěchem je i zapojení 8 našich administrativních pracovnic a 1 pracovníka, kteří na podzim 2022 odjeli na krátkodobé zahraniční stáže za účelem sdílení zkušeností.

Na jaře 2022 byla zahájena realizace nového celouniverzitního Programu na podporu strategického řízení UK 2022–2025 (zkráceně PPSŘ). Právě díky němu si můžeme dovolit podporovat studentské mobility, začít pracovat na marketingové či fundraisingové strategii, podporovat kariérní poradenství či zvýšit dostupnost psychologické pomoci.

Významnou část naší projektové agendy pak tvoří aktivity, realizované v projektu Transformace pro VŠ na UK, financovaném z Národního plánu obnovy (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022), jehož podstatou je rozvoj digitálních forem výuky včetně investic do AV a IT techniky.

I díky těmto projektům se naše fakulta stává moderní, konkurenceschopnou školou a atraktivním a žádaným místem ke studiu, výuce i bádání.

U příležitosti ukončení Programového období 2014-2020, financovaného z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů připravuje Odbor projektové podpory (OPP) RUK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů (OVV) RUK a jednotlivými fakultami e-book s názvem Devadesát devět kroků univerzity do budoucnosti. Obsah tvoří přehled všech realizovaných projektů na Univerzitě Karlově, podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).