TRANSFORMACE PRO VŠ NA UK

TRANSFORMACE PRO VŠ NA UK

Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Celkové projektové náklady: 115.595.157,61

Alokace pro Právnickou fakultu UK: 8.940.449 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 6. 2022

Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2024


 

Na PF UK jsou realizovány tyto aktivity ve specifickém cíli A1 (Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend) a A2 (Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning):

A1.1. Nákup HW a SW v souvislosti se zajištěním digitálních forem výuky

Dojde k pořízení HW a SW. Finanční prostředky budou využity pro: vybavení či výměnu dosluhující HW (AV/IT) techniky v učebnách pro výuku studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda. Cílem je, aby bylo v každém prostoru možné využít digitální formy výuky, mj. aby byla vždy možná hybridní setkávání, používání online prvků ve výuce či vysílání přednášek z učeben. Potřebnou technikou bude doplněno již existující nahrávací studio. Cílem je zlepšit možnosti jeho využívání pro digitální formy výuky. Vybavení SW pro zajištění digitálních forem výuky.

A1.3. Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí souvisejících s používáním nově pořízené výpočetní techniky v oblasti digitální výuky

Budou realizována školení interními i externími odborníky. Tato školení budou zaměřena na rozvoj IT kompetencí v oblasti digitálních forem výuky a používání nového HW a SW.

A2.3. Metodická podpora blended learning (tvorba nových a inovace stávajících digitálních materiálů, které budou nedílnou součástí studijních opor v e-learningových systémech/ learning management systém, LMS)

Na PF UK budou k dispozici metodici, kteří povedou vyučující tak, aby výsledkem této aktivity byly e-learningové studijní opory pro vybrané povinné předměty v magisterském studijním programu Právo a právní věda.

A2.5. Aktivity k získání zkušeností a rozvoji pedagogicko-psychologických dovedností akademických pracovníků pro práci s různými CS během distanční výuky, on-line výuky a blended learning a to i ve vazbě na celoživotní vzdělávání, vzdělávání studentů se SP či zahraničních studentů

Vzdělávací aktivity budou zaměřené na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí vyučujících a na rozvoj fakultního didaktického týmu pro práci s různými cílovými skupinami během distanční výuky, on-line výuky a blended learning.

Během roku 2022 byla dne vyhlášena VZ s názvem “Pořízení stolních počítačů, PTZ kamer, mikrofonů a rozšíření operačních pamětí” pro nákup HW a SW vybavení učeben a v prosinci roku 2022 byla uzavřena Kupní smlouva s vybranou společností. Samotná dodávka bude realizována počátkem roku 2023. V rámci realizace aktivity A 2.3 probíhala příprava podkladů pro tvorbu e-learningových studijních opor pro vybrané povinné předměty v magisterském studijním programu Právo a právní věda. V rámci realizace aktivity A 2.5 se uskutečnil dne 9.12.2022 seminář s názvem “ Jak správně a efektivně vytvářet písemné testy”.