Kariérní řád

Kariérní řád

S ohledem na univerzitní předpisy je nezbytné, abychom v roce 2023 přijali prováděcí opatření děkana o kariérním řádu stanovící podrobnosti k univerzitní úpravě.

Cílem kariérního řádu je racionální a koncepční personální politika fakulty, spravedlivé prostředí s jasně danými pravidly (vymezení standardů pracovní činnosti a pravidla kariérního postupu), vyšší mzdy a spravedlivé odměňování a co nejmenší administrativní zátěž. Aktuálně připravovaný kariérní řád se týká pouze akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů, nikoliv technickohospodářských zaměstnanců.  

Mezi východiska kariérního řádu, která lze nalézt v dokumentu s názvem  Věcné řešení principů kariérního rozvoje a hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů (kariérní řád), patří podle opatření rektora č. 28/2021, Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově, principy kariérního rozvoje, které platí na Univerzitě Karlově, jejích fakultách a součástech.

Návrh kariérního řádu prošel vnitrofakultním připomínkovým řízením. Zde jsou k dispozici uplatněné podněty a způsob jejich vypořádání.  V nejbližší době bude projednán Akademickým senátem PF UK, s tím, že v případě jeho schválení se předpokládá jeho účinnost od 1. července 2023.