Udržitelný rozvoj na PF UK

Udržitelný rozvoj na PF UK

Téma udržitelného rozvoje nabývá na PF na důležitosti v souvislosti se snahami o celkově úspornější fakultu, danými (nejen) aktuální celospolečenskou situací a růstem cen energií. V roce 2022 jsme začali s podrobným mapování stávající situace v oblasti udržitelnosti na PF UK a na tuto oblast se cíleně zaměřujeme i v letošním roce.

Oddělení strategického rozvoje zpracovává a předloží do konce roku 2023 podrobnou vstupní analýzu o agendě udržitelného rozvoje na PF UK, která bude sloužit k vytvoření celkového přehledu: 

  • stávajících aktivit UK, které jsou v této oblasti vyvíjeny a doporučovány přímo RUK; 
  • aktivit, které přímo realizuje naše fakulta;
  • dobré praxe jednotlivých fakult UK, z nichž by bylo možné vycházet;
  • příležitostí a oblastí, kterým by se naše fakulta mohla, resp. měla věnovat. 

Vstupní analýza bude dána k dispozici příslušným proděkanům s prosbou o aktualizaci v jejich oblastech, zároveň do ní budou zapracovány připomínky a názory akademické obce (vč. studentů a studentek) i neakademických zaměstnanců fakulty. Poté proběhnou schůzky s externími odborníky, včetně např. Centra architektury a městského plánování, neziskových organizací typu Rethink Architecture Institute či České rady pro šetrné budovy) a i jejich komentáře a doporučení budou zapracovány do analýzy. Dokument bude předložen Komisi pro strategii, jež by měla doporučit priority předkládaných možností rozvoje PF UK v oblasti udržitelnosti. 

Na základě těchto získaných informací o aktuálním stavu bude vytvořen návrh souhrnného materiálu na téma PF UK a udržitelný rozvoj, který bude po schválení Kolegiem děkana umístěn na webových stránkách fakulty a zaslán na RUK. Sekce, týkající se oblasti udržitelného rozvoje, by měla ideálně do budoucna být i součástí výroční zprávy fakulty. 

Souběžně s těmito kroky bude Oddělení strategického rozvoje vytipovávat vhodné výzvy pro tuto oblast a v úzké spolupráci s fundraiserem, resp. s Oddělením komunikace hledat zajištění potřebných zdrojů. 

 

Výzkum a udržitelnost

V oblasti výzkumu na PF UK se téma udržitelného rozvoje prolíná mnoha výzkumnými projekty v téměř celé jeho šíři. Výzkumné týmy se v rámci svých projektů zaměřují např. na právní aspekty ochrany zdraví, věnují se také problematice spravedlnosti a silných institucí, ochraně klimatu či oblasti rovných příležitostí, inovací či důstojné práci.

 

Výuka a udržitelnost

 

Třetí role fakulty a udržitelnost

 

Plánování v oblasti vlastního provozu budovy 

Cílem je fakultu postupně modernizovat, a to právě s ohledem na udržitelný rozvoj, který je nutný zasadit do celkového obecného konceptu potřebných změn na fakultě. 

V současné době se realizují několik investičních akcí, jejichž dopad do oblasti udržitelného rozvoje je významný, ať už jde o snižování energetické náročnosti, použití nových technologií a ekologických variant řešení či odpovědné veřejné zadávání nákupů (dodržování etických hodnot týkajících se sociálních či enviromentálních aspektů v souvislosti s veřejnými zakázkami):

 UK – PF Oprava fasády a oken - 1.část 2. etapa (kotelna)ukončena do 10/2022 

Revitalizace společných prostor – zahájení 06/2022, realizace po dílčích částech v závislosti na možnostech fakulty, s ohledem na snahu o co nejmenší zásah do výuky a při zajištění dostatečné alokace finančních prostředků.  Faktické úpravy budou zahájeny v prostorách kavárny, a to od 06/2023.  Viz samostatná sekce Revitalizace.

UK – PF Oprava fasády a oken - 1.část 2. etapa zbývající část (kotelna) – aktualizace projektu (další úspory v oblasti topení – radiátory a ovládací prvky typu termohlavice v místnostech), plánovaná realizace v odstávce topné sezony v roce 2023. 

UK – PF Oprava fasády a oken - 2.částsamotná realizace se předpokládá v letech 2024 a 2025 

V rámci provozu se další změny budou týkat plánovaných energetických úspor (např. výměna osvětlení), ale zahrnou např. také digitalizaci agend, optimalizaci uložených dat, ale i kontinuální podporu rovných příležitostí, vč. podpory péče o znevýhodněné osoby či wellbeing zaměstnanců a studentů. Výčet chystaných opatření bude možné určit až po analýze agendy udržitelného rozvoje a doporučené prioritizace oblastí Komisí pro strategii a Kolegiem děkana. 

Schema udržitelnosti v oblasti provozu dostupné ZDE

Udržitelný rozvoj a veřejné zakázky – kontrolní seznam dostupný ZDE


 

Máte nápady k udržitelnému rozvoji fakulty?

Jistě jste si cestou do školy všimli obřích hodin po boku letenského kyvadla. Od posledního listopadového úterý odpočítávají čas do nevratné změny klimatu. Mají otevřít diskusi a podpořit téma klimatické změny ve veřejném prostoru. Apelují na to, aby se lidé chovali udržitelněji.

Pojďte toho využít a zapojit se do debaty o možnostech změn, kterými by mohla naše fakulta ve vztahu k udržitelnosti projít.

Podělte se o dobré nápady, které přispějí k tomu, že naše škola bude moderním místem, kde se všem bude dobře vyučovat, studovat i pracovat. Respekt k udržitelnému rozvoji a zelená fakulta, to je náš společný úkol a cíl. I díky Vašim nápadům k němu můžeme být o krok blíž. V případě Vašeho zájmu využijte formulář Napište nám. Informace budou dostupné děkanovi a proděkance pro rozvoj fakulty.