Ombudsmanka Právnické fakulty UK

Ombudsmanka Právnické fakulty UK

Nezávisle na ostatních orgánech fakulty pomáhá vytvářet bezpečné, respektující, spravedlivé a příjemné studijní a pracovní prostředí.

 

Hruba

 

Eva Hrubá
ombudsmanka PF UK

Jsem advokátkou a specializuji se na rodinné právo. Působím také jaké poradce pro oběti trestných činů a věnuji se mediaci.

Od 1. 7. 2022 jsem ombudsmankou Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Můj životopis je ke stažení ZDE.

„Abych mohla pomoci, musím se o problematických jevech dozvědět.
Nebojte se ozvat, nebojte se sdílet své negativní (ale i pozitivní) zážitky související
s Vašim studiem nebo prací na fakultě. Jedině tak bude možné cokoliv změnit.“

Email: ombudsmanka@prf.cuni.cz

tel.: 724 769 929

kancelář č. 118, 1. patro

konzultační hodiny
každé pondělí 15.00 – 16.00 hod. a dále dle domluvy.

Online podání podnětů přes Platformu Nenech to být

 


 

Kdo se může na ombudsmanku obrátit?

Kterýkoliv student (včetně studentů s přerušeným studiem, uchazeč o státní rigorózní zkoušku, účastník programu celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaného kurzu, zahraniční studenti na výměnném pobytu), akademický pracovník nebo jiný zaměstnanec Právnické fakulty UK.

Kdy může ombudsmanka pomoci?

Ombudsmanka řeší především (ale nikoliv výlučně) problematické situace týkající se sexuálního obtěžování, diskriminace z důvodu rasy, etnika, genderu, zdravotního postižení aj., zneužívání mocenského postavení, netransparentního nebo neobjektivního průběhu zkoušení, nevhodného způsobu komunikace, mobbingu a bossingu, šikany, rozdílných, bezdůvodných a nerovných nároků na studující, akademické pracovníky a jiné zaměstnance fakulty, ale řeší také nečinnost osob nebo orgánů.

Neváhejte se na ombudsmanku obrátit, pokud řešíte problém související s Vašim působením na fakultě, obáváte se ho z různých důvodů řešit s oprávněným orgánem nebo si nevíte rady s dalším postupem. Poradenství je důvěrné, pomoc diskrétní.

Kdy naopak ombudsmanka zasahovat nemůže?

V oblastech, které primárně spadají do působnosti jiných fakultních orgánů či oddělení fakulty. To samozřejmě neplatí v případě, kdy se bude ombudsmanka v této souvislosti zabývat nevhodným jednáním nebo nečinností konkrétních osob nebo se bude podílet na systémových změnách. Ombudsmanka tedy např. nezodpovídá dotazy týkající se studia, nemůže změnit výsledek zkoušení nebo rozhodnutí o vyloučení ze studia, neovlivňuje rozdělování financí, ale může zasáhnout, pokud se v těchto situacích budete cítit diskriminováni.

Není ale potřeba se obávat obrátit se na ombudsmanku s jakýmkoliv dotazem nebo prosbou o pomoc. Pokud věc nebude spadat do její působnosti, pomůže nalézt jinou cestu, odkáže Vás na oprávněný orgán, předá Váš podnět nebo stížnost. Ale jednat bude vždy s Vašim vědomím a souhlasem.

Podle jakých zásad a pravidel ombudsmanka postupuje?

Nikdo nesmí být za svou stížnost nebo podnět sankcionován.

Při šetření postupuje ombudsmanka diskrétně, citlivě, s respektem k právům a osobnostem dotčených osob.

Ombudsmanka zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své funkce dozví.

Ombudsmanka je nezávislá na ostatních orgánech fakulty, nepřijímá od nikoho žádné pokyny.

Při řešení konkrétní stížnosti či podnětu postupuje ombudsmanka nestranně a objektivně, je povinna zjistit stanovisko všech zúčastněných stran.

Ombudsmanka postupuje transparentně, každý podatel je informován o postupu při řešení své stížnosti či podnětu.

Jak se lze na ombudsmanku obrátit?

Řízení je ze strany podatelů zcela neformální.

Ombudsmanka přijímá anonymní i neanonymní podání.

Podnět či stížnost je možné podat jakýmkoliv způsobem, zejm.:

 • emailem (ombudsmanka@prf.cuni.cz),
   
 •  telefonicky (724 769 929),
   
 • přes platformu NNTB,
   
 • osobně (v konzultačních hodinách každé pondělí od 15:00 do 16:00 hod a dále dle domluvy, a to v kanceláři ombudsmanky (č. 118, 1.patro)
  i kdekoliv jinde dle dohody.

Jaký je postup po podání podnětu/stížnosti?

Na písemné podání je reagováno bez zbytečného odkladu (výjimečné případy jako je nemoc či delší nepřítomnost ombudsmanky budou včas zveřejněny). Není-li podání řádně zdůvodněno, budete vyzváni k doplnění. V některých případech bude vhodné osobní setkání, to lze domluvit i mimo fakultu.

Ombudsmanka neověřuje totožnost podatele a respektuje anonymitu, leda by to bylo nezbytné pro vyřízení podání a další kroky k nápravě. Ombudsmanka vždy postupuje s vědomím podatele, nic se nebude dít za Vašimi zády.

O každém podání je veden písemný záznam. Z osobních podání je vyhotoven záznamový list se stručným vylíčením konzultace, včetně dalšího doporučeného postupu. Ombudsmanka je vázána mlčenlivostí a všechna podání a veškeré listiny či podklady související s činností ombudsmanky jsou zabezpečeny a zajištěny proti nepovolaným osobám. Diskrétnost a důvěra jsou jedním ze základních principů činnosti ombudsmanky.

Jak konkrétně může ombudsmanka pomoci?

Ombudsmanka je mediátorem konfliktní situace, pomůže zprostředkovat komunikaci mezi zúčastněnými stranami a může tak přispět k nalezení vhodného (a pro všechny strany akceptovatelného) řešení. Ombudsmanka nemá rozhodovací pravomoc, ale pokud bude při šetření zjištěno, že jsou podnět nebo stížnost důvodné a mediace není vhodná nebo úspěšná, pak informuje (s vědomím a souhlasem podatele) o situaci příslušný orgán fakulty, a to spolu s návrhem možného řešení. V některých případech pomůže podateli s dalším postupem i mimo fakultu.

 

Důležité dokumenty: