Výjezdní seminář z obchodního práva

Výjezdní seminář z obchodního práva

Přihlašování na výjezdní seminář z obchodního práva "Korporační právo v pubertě anebo 10 let ZOKu"

Při příležitosti 10 let od nabytí účinnosti zákona o obchodních společnostech a družstvech si obnovený, již jedenáctý ročník tradičního workshopu katedry obchodního práva, posvítí na sporná a nejednoznačná ustanovení tohoto zákona a nevyhne se ani rozboru recentní judikatury.

Účast na workshopu přislíbili, mimo jiné, místopředseda Nejvyššího soudu, JUDr. Petr Šuk a hlavní autor zákona o obchodních korporacích, doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Kdy: pátek 26. – neděle 28. dubna 2024

Kde: školicí středisko UK, Patejdlovka

Výjezdní seminář je určen především studentům 3. až 5. ročníku Právnické fakulty UK, kteří se hlouběji zajímají o obchodní právo. Podmínkou účasti pregraduálních studentů je písemné zpracování příspěvku na dané téma (seznam témat níže) v rozsahu 13 až 20 normostran, jeho prezentace před ostatními účastníky v délce cca 15 minut.

Na prezentaci příspěvků naváže diskuze, do níž se mohou zapojit všichni studenti i tzv. pozorovatelé. Poté proběhne zhodnocení příspěvku studenta ve snaze podpořit rozvoj nejen jeho odborných znalostí, ale i písemných schopností a řečnických dovedností. V závěru workshopu účastníci v tajném hlasování rozhodnou, které vystoupení se jim nejvíce líbilo. Vítězové budou odměněni.

Výjezdní seminář je dovednostním povinně volitelným předmětem. Zájemci o zápis se hlásí emailem na adresu klara.hurychova@prf.cuni.cz, a to nejpozději do 12. února 2024. Pro tento rok není pro přihlášení vyžadován motivační dopis. Zájemci o zápis v přihlášce uvedou, jaké téma chtějí zpracovat.

Přihlášené studenty pozveme do Teams skupiny, kde budeme uveřejňovat další informace vztahující se k workshopu. Skupinu lze rovněž využít ke kontaktování ostatních studentů a domluvě na organizačních věcech (zaměření shodných příspěvků, rozdělení do pokojů, příjezd, odjezd apod.).

Každé téma může být zvoleno nejvýše dvěma studenty současně. V takovém případě předpokládáme, že oba studenti po předchozí vzájemné domluvě zvolí náplně svých příspěvků tak, aby se z převažující části obsahově nepřekrývaly. Uvítáme také individuální témata, která však doporučujeme předem konzultovat s některým z garantů. Písemné zpracování příspěvku je třeba odevzdat nejpozději do 15. dubna 2024, a to prostřednictvím Teams skupiny (uložení do souborů).

Workshop je koncipován jako intenzivní. Sobotní odpoledne nicméně tradičně vyhrazujeme pohybu na čerstvém horském vzduchu a sokratovským diskusím pod širým nebem. Cíl se mění s počasím. Pro zdar workshopu je důležité, aby jeho účastníci byli přítomni po celou dobu našeho rokování.

Kromě pregraduálních studentů i letos na workshopu rádi přivítáme „pozorovatele“ z kruhu doktorandů či absolventů fakulty, kteří rozšíří publikum a obohatí diskusi o další podněty a postřehy. Úkolem pozorovatelů je předem se seznámit s několika příspěvky, které jim přidělíme, zformulovat a autorovi zaslat jeden či dva doplňující dotazy a zapojit se do diskuse s vlastními podloženými názory. Pozorovatelem nemůže být student pregraduálního studia. Konečný počet pozorovatelů závisí na více faktorech (počet přihlášených studentů, kapacita pokojů atd.). Přihlášené zájemce o účast v roli pozorovatele vyrozumíme do 17. dubna 2024 vyrozumíme, zda jsme jejich přihlášku mohli přijmout. Přednostně k účasti pozveme aktivní účastníky předchozích ročníků i letité přátele a spolupracovníky katedry.

Garanty letošního workshopu jsou Lucie Josková, Kateřina Eichlerová, Klára Hurychová, Petr Čech, Jan Flídr a Robert Pelikán. 

Jednotlivá témata:

 • Může člen statutárního orgánu při rozhodování porušit právo, je-li to pro obchodní korporaci výhodné?
 • Jak může být ve stanovách akciové společnosti nastaveno funkční období člena voleného orgánu? Může být i časově neomezené?
 • Jak by měl být v zakladatelském právním jednání vymezen předmět podnikání obchodní korporace?
 • Je možné akcie propachtovat?
 • Lze převést obchodní závod bez dluhů?
 • Lze sjednat okamžik nabytí vlastnického práva při převodu obchodního závodu odchylně od zákona?
 • Zaniká vstupem obchodní korporace do likvidace její statutární orgán?
 • Jaké jsou důsledky jednání likvidátora mimo účel likvidace?
 • Jaké důsledky má zapojení umělé inteligence pro posouzení, zda rozhodnutí bylo přijato s péčí řádného hospodáře?
 • Do jaké míry lze omezit informační oprávnění (právo na informace, právo na vysvětlení) společníka obchodní korporace?
 • Kdo může být osobou fakticky se nacházející v postavení člena voleného orgánu obchodní korporace?
 • Kde jsou hranice pro vytváření podílů s násobnými hlasovacími právy (tzv. multiple voting shares)?
 • Jak detailní má být odůvodnění protestu společníka na valné hromadě?
 • Zásadně subjektivní metoda výkladu při interpretaci usnesení valné hromady a zásadně objektivní metoda výkladu při interpretaci společenské smlouvy - je takové rozlišování důvodné, nebo nesystémové? Jaké jsou dopady takového rozlišování pro aplikační praxi?
 • Rozpor usnesení valné hromady s veřejným pořádkem jako důvod nicotnosti (zdánlivosti) takového usnesení?
 • Co rozumíme „zásahem do práva nebo povinností“ společníka ve smyslu § 171 odst. 2 z. o. k.?
 • Kdy (ne)jsou bývalí členové (nejvyššího či voleného) orgánu legitimováni k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady?
 • Registrační princip v judikatuře – kritický rozbor rozhodovací praxe k § 90 zákona o veřejných rejstřících
 • Je jedinou sociální odpovědností podnikatelů zvyšovat svůj zisk?
 • Jak má více jednatelů netvořících kolektivní orgán rozhodovat o obchodním vedení?
 • Je zákaz jednání vydaný dozorčí radou akciové společnosti v rámci preventivní kontroly pro představenstvo závazný?
 • Může být správní rada jednočlenná?
 • Předpoklady vzniku práva na odkup podle § 89 ZOK
 • Nevýkonní členové správní rady a jejich rozhodování o základním zaměření obchodního vedení
 • Důležitý (versus právní) zájem na vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace (aneb osvědčí aktivní legimitaci k diskvalifikaci člena představenstva ČEZ, a.s. dobrý, charakterní a angažovaný člověk Jan Novák?)
 • Následky nedodržení předepsané formy smlouvy o převodu podílu v SRO - erga omnes vs. contra societatem (aneb stanu se vlastníkem podílu v SRO / společníkem na základě ústní smlouvy?)
 • Limity pro úpravu fondů ze zisku v zakladatelském právním jednání SRO či AS (aneb kolik působnosti lze delegovat na statutární orgán, pokud jde o tvorbu a nakládání s takovými fondy)
 • Přenositelnost judikatury k zásadní povinnosti AS rozdělit zisk do poměrů SRO (aneb musí i jednatel obhájit před společníky / soudem důležité důvody, pro které nenavrhnul rozdělit kladný výsledek hospodaření?)
 • Modus vzniku jiných věcných práv k cizím vydaným akciím (iura in re aliena), než je právo zástavní (aneb lze krom zástavního zřídit k cizím vydaným akciím věcněprávní předkupní právo, zákaz zastavení či zcizení, případně jiné věcné právo a jak docílit jeho účinku erga omnes?)

 

 • Bližší informace k jednotlivým tématům a rozvržení garantů lze nalézt zde: Témata.xlsx.

S příspěvky lze soutěžit ve SVOČ, resp. je využít jako základ diplomové práce. Zdařilá díla doporučíme k uveřejnění v odborných časopisech, případně pomůžeme s jejich publikací. Konzultace k tvorbě příspěvku i prezentace rád poskytne kterýkoli garant.

Cena za ubytování a stravu bude z převážné části hrazena sponzorským darem. Případná spoluúčast studentů by neměla přesáhnout 500,- Kč. Dopravu si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

Za poskytnutou finanční podporu děkujeme partnerovi workshopu, advokátní kanceláři WOLF THEISS.