Stipendia za vynikající studijní výsledky

Stipendia za vynikající studijní výsledky

Aktualizováno 29.11.2023

Obsah:

I. Čím se řídí přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK? 

II. Jakému počtu studentů se přiznává stipendium za vynikající studijní výsledky? 

III. Jaké podmínky musí splnit student, aby mu bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky? 

IV. Mají na stipendium za vynikající studijní výsledky nárok studenti, kteří studují podle individuálního studijního plánu a jejich ročník byl „rozložen“ do delšího časového období, než je jeden rok? 

V. Proč nelze přiznat stipendium studentům zapsaným do 5. ročníku za 5. ročník?

VI. Jak se vypočítává „vážený prospěchový průměr“ pro přiznání stipendia a v čem se liší od prospěchového průměru v SIS?

VII. Jakým způsobem bude doručeno rozhodnutí o přiznání stipendia?

 

 I. Čím se řídí přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK?

Přiznávání stipendií je především upraveno v Stipendijním řádu UK (dále jen Řád). Přiznávání stipendií na PF UK je dále konkretizováno Pravidly pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK  (dále jen Pravidla) a  Opatřením děkana č. 9/2017, kterým se provádí pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

 

II. Jakému počtu studentů se přiznává stipendium za vynikající studijní výsledky? 

Ustanovení Stipendijního řádu UK čl. 4 odst. 2 věta čtvrtá

Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však 10 % studentů dané fakulty, daného studijního programu nebo daného úseku studia anebo daného studijního programu a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 13, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele; do uvedeného počtu se nezahrnují studenti prvního úseku studia a nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak ani studenti prvního úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu.

 

III. Jaké podmínky musí splnit student, aby mu bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky? 

Ustanovení Stipendijního řádu UK čl. 4 Stipendium za vynikající studijní výsledky

1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia. Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty podle odstavce 2, může být stipendium přiznáváno i studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu.

2. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví vnitřní předpis fakulty podle § 33 odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách, zpravidla nazvaný „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě“ (dále jen „vnitřní předpis fakulty“). Základem je stanovení prospěchového průměru nebo prospěchového váženého průměru anebo jiného obdobného ukazatele ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za předcházející úsek studia. Tento ukazatel musí být stanoven v souladu s čl. 8 odst. 13 studijního a zkušebního řádu univerzity. Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však 10 % studentů dané fakulty, daného studijního programu nebo daného úseku studia anebo daného studijního programu a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 13, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele; do uvedeného počtu se nezahrnují studenti prvního úseku studia a nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak ani studenti prvního úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu.

čl. 13  Překážky poskytnutí stipendia

1. Stipendium nelze studentovi přiznat, ani vyplácet, pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než dva roky, pokud dále není uvedeno jinak.

6. Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze studentovi přiznat ani vyplácet, jestliže skutečná doba studia přesáhla standardní dobu studia tohoto studijního programu o více než jeden rok.

 

Ustanovení Pravidel pro přiznávání stipendií PF UK

čl. 2 Podmínky pro přiznání stipendia

(1) Stipendium za vynikající studijní výsledky se v souladu s podmínkami Stipendijního řádu přiznává z moci úřední studentovi, pokud splňuje tyto podmínky:
a) je v rozhodný den studentem druhého až pátého ročníku magisterského studijního programu uskutečňovaného na fakultě,
b) za dosavadní průběh studia získal nejpozději k rozhodnému dni alespoň normální počet kreditů podle čl. 5 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu univerzity,
c) absolvoval všechny povinné studijní předměty, které měl zapsané v bezprostředně předcházejícím ročníku,
d) za bezprostředně předcházející ročník dosáhl alespoň dvě třetiny normálního počtu kreditů absolvováním studijních předmětů na fakultě jinak než uznáním jejich kontroly studia a
e) za bezprostředně předcházející ročník dosáhl váženého prospěchového průměru, který je nižší nebo roven hraničnímu prospěchovému průměru.

(2) Rozhodným dnem je 31. říjen kalendářního roku, ve kterém dochází k přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky.

(3) Pokud student splní všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky dříve než v pátém ročníku, hledí se na něj pro účely odstavce 1 písm. a) jako na studenta ročníku bezprostředně následujícího po ročníku, ve kterém tyto podmínky splnil.

čl. 3 Hraniční prospěchový průměr

(1) Hraničním prospěchovým průměrem se rozumí nejnižší vážený prospěchový průměr za bezprostředně předcházející ročník, pro který platí, že nižšího nebo stejného váženého prospěchového průměru za bezprostředně předcházející ročník dosáhlo alespoň tolik studentů splňujících podmínky podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až d), kolik činí 10 % studentů fakulty, kteří nejsou studenty prvního ročníku magisterského studijního programu na fakultě a nenastala u nich překážka podle Stipendijního řádu.

(2) Výše hraničního prospěchového průměru se zveřejní do 1 měsíce od rozhodného dne ve veřejné části internetových stránek fakulty

čl. 4 Vážený prospěchový průměr

(1) Vážený prospěchový průměr se za daný ročník vypočte jako podíl 

a) součtu vážených výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů konaných v tomto ročníku
a
b) součtu vah jednotlivých výsledků podle písmene a).

(2) Váženým výsledkem zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z předmětu je součin

a) udělené známky včetně známky 4 a
b) váhy výsledku, kterou se rozumí

1. počet kreditů přiřazených předmětu, je-li tento předmět vyučován na fakultě, nebo
2. číslo 2 v ostatních případech.

(3) V případě, že student konal zkoušku či klasifikovaný zápočet v opravném termínu, považuje se pro účely stanovení váženého prospěchového průměru za udělenou známku prostý aritmetický průměr známek udělených na všech termínech, které student v daném ročníku konal.

(4) Vážený prospěchový průměr se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

 

IV. Mají na stipendium za vynikající studijní výsledky nárok studenti, kteří studují podle individuálního studijního plánu a jejich ročník byl „rozložen“ do delšího časového období, než je jeden rok?

Dle čl. 4 odst 1 Řádu se stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia. 

Na PF UK je úsekem studia ročník. Z toho plyne, že student, jehož ročník byl „rozložen“ má nárok na stipendium tehdy, jestliže se zapíše do vyššího ročníku a jeho rozložený ročník je tak zároveň ročníkem předcházejícím. 

V. Proč nelze přiznat stipendium studentům zapsaným do 5. ročníku za 5. ročník?

Z čl. 2 odst. 1 Pravidel  plyne, že se stipendium přiznává z moci úřední studentovi, který je v rozhodný den studentem druhého až pátého ročníku. 

Stipendium se vyplácí za předchozí ročník, kterým u studentů zapsaných do 5. ročníku může být jedině ročník 4.

Z toho plyne, že studenti, kteří v 5. ročníku splní svoje studijní povinnosti tak, aby se mohli podrobit 3. a 4. části státní zkoušky (tzv. „uzavřou“ studium), avšak do konce prvního akademického roku, ve kterém byli poprvé zapsán do 5. ročníku, nesloží všechny státní zkoušky, nemají na prospěchové stipendium nárok.

Tito studenti jsou totiž po dva či více akademických let zapsáni v 5. ročníku. Pokud by jim mělo být stipendium přiznáno, znamenalo by to nespravedlivou výhodu oproti studentům, kteří obdobně uzavřeli svoje studium v 5. ročníku a zároveň složili všechny státní zkoušky. Takoví studenti totiž k rozhodnému dni již nejsou studenty, nýbrž absolventy a nemůže jim tak vzniknout nárok na vyplacení stipendia. Studentům v uzavřeném studiu by tak, na rozdíl od studentů, kteří státní zkoušky již složili, vznikla výhoda jen proto, že si odložili splnění státních zkoušek. Právě proto obsahuje aktuálně účinné znění pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK formulaci, která takový postup znemožňuje. 

VI. Jak se vypočítává „vážený prospěchový průměr“ pro přiznání stipendia a v čem se liší od prospěchového průměru v SIS?

Studijní průměr, který je uveden v SISu není pro přiznání stipendia rozhodující, neboť čl. 8 odst. 13 Studijního a zkušebního řádu UK stanoví: "V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech v rámci daného studia konaných zkoušek (odstavec 2 písm. e)) a klasifikovaných zápočtů (odstavec 2 písm. c)), a všech opravných termínů. Zkoušky a klasifikované zápočty uznané v souladu s ustanovením odstavce 16 a 17 se do prospěchového průměru nezapočítávají."

Pro účely výplaty prospěchového stipendia je třeba však vypočítat vážený prospěchový průměr podle čl. 4 Pravidel 

(1) Vážený prospěchový průměr se za daný ročník vypočte jako podíl 

a) součtu vážených výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů konaných v tomto ročníku
a
b) součtu vah jednotlivých výsledků podle písmene a).

(2) Váženým výsledkem zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z předmětu je součin

a) udělené známky včetně známky 4 a
b) váhy výsledku, kterou se rozumí

1. počet kreditů přiřazených předmětu, je-li tento předmět vyučován na fakultě, nebo
2. číslo 2 v ostatních případech.

(3) V případě, že student konal zkoušku či klasifikovaný zápočet v opravném termínu, považuje se pro účely stanovení váženého prospěchového průměru za udělenou známku prostý aritmetický průměr známek udělených na všech termínech, které student v daném ročníku konal.

(4) Vážený prospěchový průměr se zaokrouhluje na 2 desetinná místa. 

Příklad:

Pro výpočet prospěchové průměru se sečtou všechny známky ze zkoušek a klas. zápočtů včetně "4" a vydělí počtem známek včetně "4".   11/9=1,2222

Pro výpočet prospěchové stipendia se vynásobí jednotlivé známky ze zkoušek a klasifikovaných zápočtů vahou (počtem kreditů), u známek s rebrobací se násobí průměrná známka vahou. Výsledek se sečte a vydělí součtem vah (kreditů). 53/41=1,2926≐1,29

Předmět Typ 
examinace
kredity
=váha
klasifikace váha * prům. známka
HP1564 Zk 3 1 3
HP4979 Zk 3 1 3
HP0631 Zk 6 3 18
HP1161 Zk 3 1 3
HP0892 Zk 6 1 6
HP3023 Zk 3 1 3
HP0402 Zk 6 1 6
HP0682 Zk 6 1 6
HP1171 KZ 5 1 5
Součet   41  11 53
Průměr prospěchový   1,22   
Průměr vážený prospěchový     1,29

Formulář pro výpočet váženého průměru

VII. Jakým způsobem bude doručeno rozhodnutí o přiznání stipendia? 

Rozhodnutí o přiznáni stipendia za vynikající studijní výsledky je vydáno z podnětu děkana, o toto stipendium se nežádá. Studenti, kterým vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky budou vyrozuměni emailem do 07. 12. 2023.

Rozhodnutí o přiznání stipendia bude následně doručeno prostřednictvím SIS. Student se může vzdát práva podat odvolání rovněž prostřednictvím SIS. Pokud se student nevzdá práva podat odvolání rozhodnutí nabude právní moci den následující po uplynutí 30 denní lhůty na podání odvolání.

Stipendium lze vyplatit až po nabytí právní moci rozhodnutí (po nabytí právní moci je připravena výplatnice, která musí dále odsouhlasena tajemníkem fakulty, vedoucí ekonomického oddělení a následně je výplatnice předána k proplacení, je třeba tedy počítat s cca 5 - 7 denní prodlevou).

 

nahoru ▲