Organizace doktorského studia (informace pro uchazeče přijaté pro ak. rok 2023/2024)

Organizace doktorského studia (informace pro uchazeče přijaté pro ak. rok 2023/2024)

1)            Třináct doktorských studijních programů v českém jazyce je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu práva a jeho kontextu. Každý studijní program je řízen garantem a oborovou radou.

Povinností studenta je splnit všechny povinné předměty dané individuálním studijním plánem. Student se účastní nabízených přednášek, kolokvií, seminářů a konferencí, vyjíždí na zahraniční pobyty a stáže, zapojuje se do výzkumných projektů vlastních, školitelových i katedrových a slovem i písmem prezentuje získané poznatky. Studium jinak probíhá především formou konzultací se školitelem, který je klíčovým průvodcem celým studiem, popř. s dalšími akademickými pracovníky fakulty.

 

2)            Studovat lze ve formě kombinované nebo prezenční. Přechod mezi formami je možný na žádost doktoranda a při dobrozdání školitele, případně též oborové rady, se zřetelem k akademickému potenciálu doktoranda a kapacitě školitelských pracovišť. Z hlediska obsahu se formy studia liší zejména pedagogickými úkoly, větším zapojením do vědeckých projektů u interních doktorandů a také ambicióznějším očekáváním, např. při výběru časopisů k publikaci výsledků disertačního výzkumu. S ohledem na kritéria hodnocení vědy jsou zde preferovány výstupy v periodikách evidovaných v renomovaných databázích Web of Science a SCOPUS.

 

3)         Standardní doba doktorského studia je 4 roky; po tuto dobu lze studovat v prezenčním studiu a pobírat doktorandské stipendium. Po uplynutí čtyřleté lhůty doktorandi žádají o přeřazení do kombinované formy.

                Vzhledem k tomu, že financování doktorských studií i právnické fakulty jako takové se řídí schématem S + 1, tedy standardní doba studia + 1 rok, je třeba studium plánovat tak, aby bylo úspěšně završeno nejpozději do konce pátého ročníku, jinak je fakulta penalizována. Nad řádným průběhem studia bdí jak školitelé, tak i garanti a oborové rady jednotlivých programů.

                Doktorské studium je možné ze zdravotních, pracovních, rodinných či podobných důvodů přerušit podle čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UK; po dobu přerušení nemá dotyčný práva a povinnosti studenta. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia, jež činí osm let. Pokud dojde k přerušení studia z důvodu rodičovství nebo vážného zdravotního důvodu, doba přerušení se do maximální doby studia nezapočítává. Přerušení doporučujeme zvláště tehdy, je-li doktorandovi zřejmé, že v řádu více měsíců nebude mít na doktorské studium, resp. na jednotlivé povinnosti čas.

 

4)         Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele, který je koncipován na standardní dobu studia 4 roky. Studenti doktorského studia, kterým nefungují přihlašovací údaje do Studijní informační systému (dále jen SIS), si po zápisu do 1. ročníku vyzvednou login a heslo ve výdejním centru průkazů UK na Právnické fakultě (1. suterén, vedle zaměstnanecké menzy), kterým se přihlašují do SIS, a mohou si také ve výdejním centru průkazů založit ISIC (prezenční studenti) nebo kartičku UK (kombinovaní studenti) pro vstup na fakultu, do knihovny a do menzy UK.

V SIS po konzultaci se školitelem každý student vyplní svůj individuální studijní plán (dále ISP) a předá jej školiteli od 2. do 23. října 2023. Nestane-li se tak v tomto termínu, student nesplnil požadavek stanovený Studijním a zkušebním řádem UK a studium mu bude ukončeno. Manuál k vyplnění naleznou studenti na webových stránkách fakulty – v sekci Studium – Studijní oddělení – Dokumenty – Doktorské studium. Zakládání ISP a následné hodnocení ISP probíhá v termínech stanovených aktuálním harmonogramem akademického roku pro doktorské studium (naleznete ho v sekci Doktorského studia a v sekci Opatření děkana na webu fakulty).

Součástí ISP studenta je i téma disertační práce. Témata disertačních prací se zásadně shodují s těmi, které byly uvedeny v projektech odevzdávaných do přijímacího řízení. V případě, že student bude chtít téma změnit, kontaktuje svého školitele, v jehož působnosti je schvalování tématu disertační práce, a následně sdělí upravené téma referentce pro doktorské studium na e-mail: volfovar@prf.cuni.cz. Ta provede změnu, která se následně promítne do ISP. Tento postup je nezbytné provést před tím, než školitel předá ISP ke schválení oborové radě. Podle harmonogramu tohoto akademického roku postupuje školitel ISP studenta do 12., resp. 20. listopadu 2023. Později lze téma disertační práce měnit pouze výjimečně na základě žádosti, k níž je nutný souhlas školitele a příslušné oborové rady. Proto je dobré jej promyslet, zejména se zřetelem k tomu, co nového lze výzkumem daného tématu zjistit, zda, jakými metodami a v jakém čase je téma uchopitelné apod.  

          Kromě vyplnění ISP si student musí prostřednictvím SIS zapsat předměty, které má v daném ročníku absolvovat. Zápis předmětů na zimní semestr probíhá od 21. 9. (19:00) do 22. 10. 2023 a na letní semestr od 12. 2. (19:00) do 10. 3. 2024. V případě, že tuto povinnost student opomene, je potřeba kontaktovat studijní oddělení.

Plnění ISP hodnotí oborová rada nejméně jednou ročně, vždy po skončení hodnoceného akademického roku. Kromě toho připadají v úvahu také hodnocení mimořádná (vyšší ročníky, pochybnosti o výkonu doktoranda atd.). Oborová rada vychází z návrhu školitele, není jím však vázána. Hodnocení jsou „A“ (plní studijní plán), „B“ (částečně neplní studijní plán) a „C“. V případě hodnocení „C“, které znamená závažné nedodržení ISP, je studium ukončeno.

 

Obligatorní součástí ISP každého studenta jsou tyto povinné předměty, resp. kontroly studia:

Podrobnosti k předmětům naleznete po přihlášení do SIS pod sekcí „Předměty“ v SIS.

 • Obecné základy právní vědy – přednášky probíhají v zimním semestru 1. ročníku (seznam přednášek studenti obdrží na konci září e-mailem, resp. je zveřejňován na začátku akademického roku v SIS pod informacemi o předmětu v sekci „Předměty“); zkoušky v gesci Katedry teorie práva a právních učení probíhají ve zkouškovém období v zimním semestru od 15. 1. 2024 do 18. 2. 2024 a v letním zkouškové období od 20. 5. 2023 do 30. 6. 2024. Zkoušející jsou přiděleni jednotlivým programům doktorského studia, uchazeč si je tedy nevolí. 
 • Zkoušky ze dvou světových jazyků – volba záleží na studentovi. Zkoušky se konají z těchto jazyků: anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Termíny zkoušek se stanovují průběžně, výuka se u jazyků nekoná, student si zkoušky domlouvá individuálně na katedře jazyků.
 • Akademické psaní a základy akademického řemesla – předmět v gesci Katedry právních dovedností. Podrobnosti k předmětu naleznete po přihlášení do SISu pod sekcí „Předměty“ v SIS, tedy zde:

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=d6ac7cc892dc49fd942c8c0b0c082b66&tid=1&do=predmet&kod=HD119

Účast na výuce je pro absolvování předmětu povinná, jednotlivé části předmětu probíhají během celého akademického roku (viz popis předmětu v SIS). Předmět je doporučeno absolvovat v prvním roce studia a zanáší se do ISP také do 1. roku studia.

 • Teoretické a metodologické aspekty vědy (následuje označení příslušného vědního oboru) – předmět zajišťovaný garantem příslušného programu ve 2. semestru ve formě cca dvou přednášek, který je uzavřený kolokviem v témže semestru. Účast na výuce je pro absolvování předmětu povinná. Podmínky kolokvia stanoví garant programu, jenž je současně garantem předmětu. Předmět se zanáší do ISP do 2. semestru.
 • Doktorandský seminář – prezentace rozšířeného projektu disertační práce (nejméně 15 normostran) před auditoriem doktorandů, členů katedry a zájemců ve formě kolokvia buď koncem 2., anebo začátkem 3. semestru. Podmínkou kolokvia je prezentace projektu, jako kontrola studia bude kolokvium v ISP zapisováno do 2. nebo 3. semestru. 
 • Státní doktorská zkouška – zkoušky v gesci jednotlivých kateder probíhají v termínech stanovených v harmonogramu akademického roku, možné jsou však i termíny mimořádné. Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit až po splnění všech předmětů, vyjma obhajoby disertační práce. Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce odevzdává přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zprávu školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena školitelem a garantem programu.
 • Obhajoba disertační práce – disertační práci může student odevzdat po složení státní doktorské zkoušky. Připadá v úvahu rovněž tzv. předběžná rozprava neboli „malá“ obhajoba ve vztahu k disertační práci v zásadě hotové, avšak ještě formálně neodevzdané podle čl. 77 Pravidel pro organizaci studia na PF UK. Na té je třeba se domluvit se školitelem.

 

Konkrétní lhůty pro složení zkoušek stanoví student ve svém ISP, a to včetně plánovaného splnění státní doktorské zkoušky, obhajoby disertační práce a dalších položek ISP, nejpozději však do konce čtvrtého ročníku, tj. ve standardní době studia.

 

Podle pokynů rektorátu je třeba dbát rovněž na pečlivé rozvržení přípravy a zpracování disertační práce po jednotlivých letech tak, aby byl postup kontrolovatelný oborovou radou. Kromě fáze rešerší, studia pramenů či zpracování podrobné osnovy disertační práce by se od 2., nejpozději však od 3. ročníku měly objevovat závazky k předložení částí textu školiteli, a to buď vyjádřené v rozsahu normostran, anebo kapitol, a to tak, aby bylo zajištěno dokončení práce v řádném termínu.

 

Další povinné položky ISP: 

a) Studentům studujícím v prezenční formě studia je doporučeno absolvovat volitelný předmět „HD128 Základy didaktiky práva I“, který jim pomůže se připravit na výuku. Doporučené je jeho absolvování v prvním roce studia (vypisován je oba semestry, studenti si ho zapisují podle toho, kdy se budou zapojovat do výuky). Podrobnosti k předmětu naleznete po přihlášení do SIS pod sekcí „Předměty“ v SIS, tedy zde:

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=HD128. Zájemci mohou pak své didaktické dovednosti dále rozvíjet v rámci předmětu „HD129 Základy didaktiky práva II“ (podrobnosti k předmětu naleznete po přihlášení do SIS pod sekcí „Předměty“ v SIS, tedy zde: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=HD129).

      b) V ISP v sekci „průběh studia“ student v prezenční formě studia uvádí, jak bude probíhat vědecko-výzkumná činnost, resp. jakých projektů se zamýšlí účastnit. Od 1. ledna 2022 byla zahájena činnost nového programu institucionálního výzkumu Cooperatio, stále pokračují projekty specifického výzkumu SVV, jakkoliv ne nutně ve všech programech. Na tom je třeba se při přípravě ISP se školitelem domluvit. Doktorand v prezenční formě by se měl do obou typů projektů zapojit téměř automaticky. Student by měl rovněž předložit vlastní projekt do soutěže GA UK, a to buď již v prvním, spíše však až ve druhém roce studia (v zásadě projekt disertační práce). Pokud je školitel řešitelem projektu GA ČR, TA ČR, UNCE, Primus atd., je vhodné zapojení i do těchto projektů (rešerše, pomoc při přípravě konferenčních vystoupení, dílčí výzkumná témata apod.). Účast v projektech představuje pro doktoranda benefit edukační, také však doplnění příjmů v podobě stipendií apod. Jde také o dílčí kritérium hodnocení kvality doktorských studijních programů. 

Pro studenty v kombinované formě platí vše v přiměřené míře, tzn. zapojení do projektů je vhodné, nicméně odvozené od možností doktoranda i školitele.

      c) Do ISP do „přehledu povinností“ je rovněž třeba uvést plánované odborné publikace, a to s určením předpokládaného roku plnění, podle požadavků školitele, garanta programu či oborové rady, primárně se zřetelem k tématu disertační práce (kniha, kapitola v knize, časopisecký článek, – z hlediska hodnocení vědy mají největší význam publikace evidované v databázích Web of Science a SCOPUS). Nemusejí být předem specifikovány tématem či médiem, rok realizace je na dohodě studenta se školitelem. První odbornou publikací vzniká nárok na bonusovou složku doktorandského stipendia podle opatření děkana č. 10/2018, v případě významných publikací zahraničních připadá v úvahu mimořádné stipendium. Mimořádné stipendium je otevřeno rovněž pro studenty v kombinované formě.

Student studující v kombinované formě studia uvede minimálně 2 zamýšlené odborné publikační výstupy z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech., student studující v prezenční formě studia uvede minimálně 3 z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech (rok plnění záleží na studentovi). Tato povinnost je rozdílná v následujících programech:

 • V programu Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda v prezenční i kombinované formě studia bude nutné splnit alespoň 4 odborné publikační výstupy, z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech.
 • V programu Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v prezenční formě studia bude nutné splnit alespoň 4 odborné publikační výstupy a v kombinované formě studia 3 odborné publikační výstupy, z toho bude u obou forem studia publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech.

      d) Vedle publikací je základní formou prezentace vědeckých poznatků aktivní účast na vědeckých konferencích, rovněž nejméně třech pro studenty v prezenční formě studia, pro studenty v kombinované formě nejméně dvou. Tato povinnost je rozdílná v následujících programech:

 • V programu Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda v prezenční i kombinované formě studia bude nutné splnit alespoň 4 aktivní účasti na odborné konferenci.
 • V programu Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v prezenční formě studia bude nutné splnit alespoň 4 aktivní účasti na vědeckých konferencích a v kombinované formě studia 3 aktivní účasti na vědeckých konferencích.

Konference nemusí být uvedena konkrétně, ale nabízejí se pravidelné konference typu Olomoucké dny mladých právníků, brněnské Dny práva apod. Konference se uvádí v ISP do sekce „přehled povinností“.

      e) Studenti v prezenční formě se zapojují do výuky, obvykle ve druhém a vyšších letech studia. Také to je účelné uvést v ISP v části „průběh studia“. Pedagogická činnost tvoří bonusovou složku doktorandského stipendia podle opatření děkana č. 10/2018. 

      f) Podle schválené akreditace má mít doktorské studium zahraniční přesah, k čemuž fakulta zajišťuje pestrou paletu finančních zdrojů. Student v prezenční formě musí strávit v zahraničí alespoň měsíc. Může jít o semestrální či dvousemestrální pobyty v rámci programu Erasmus+ či v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod. Za účelem zvýšení flexibility je však fakulta připravena financovat i kratší pobyty (1 měsíc, resp. 2x dva týdny) za účelem konzultací se zahraničními odborníky se specializací na téma disertační práce nebo studia v knihovnách a archivech. Stáží je i studijní pobyt při jazykové přípravě, pobyt přednáškový i badatelský (zapojení do zahraničního vědeckého týmu), získávání pracovních zkušeností na zahraničních institucích typu parlament, soudy nebo úřady, praxe u advokátů či jiných profesionálů v zahraničí apod. Do ISP je možné uvést i účast na zahraničních konferencích, byť třeba jen pasivní. Stáže se uvádějí v ISP do „přehledu povinností“. Stáže, které jsou evidované prostřednictvím zahraničního oddělení v rámci programu Erasmus+, není potřeba studijnímu oddělení dokládat žádným potvrzením, zahraniční oddělení zadává tyto stáže samo do modulu v SISu „Evidence stáží“.

Na stáž může vyjet student také jako samoplátce, tedy nevyjíždí přes zahraniční oddělení PF UK. Stáž si poté zadává student sám do modulu „Evidence stáží“ a následně doloží na studijní oddělení (referentce pro doktorský studijní program Radce Volfové, l. 202, e-mail: volfovar@prf.cuni.cz) potvrzení od zahraniční instituce o vykonané stáži nebo, pokud ho nemůže student obdržet, dokládá čestné prohlášení, že stáž absolvoval (postačuje podepsaný sken zaslaný e-mailem). V potvrzení nebo prohlášení musí být obsažené údaje: termín pobytu na stáži, země a druh a účel stáže. Vzor čestného prohlášení naleznete v dokumentech studijního oddělení pod doktorským studiem.

Pro studenty v kombinované formě je interakce se zahraničím také nutností, zohledňují se však nejen vzdělávací a badatelské pobyty, nýbrž i kratší stáže, účast na zahraničních vědeckých konferencích atd. Nelze být doktorandem Univerzity Karlovy a během studia nikdy nevycestovat. Je však možné v ISP a ve zprávách hodnotících jednotlivé roky využít zahraničních cest a pobytů v rámci svého zaměstnání.

Ač nejsou studenti v kombinované formě příjemci „běžných“ doktorandských stipendií, mohou čerpat prostředky na zahraniční pobyty, stipendia z projektů, také však stipendia mimořádná na základě výjimečné zahraniční publikace či podobného vědeckého úspěchu. Takový návrh by měl podat zpravidla školitel.  

ISP bez plánovaných publikací, konferencí a zahraničního pobytu nemůže být schválen.

 

5)            Studium v doktorském studijním programu se ukončuje úspěšnou obhajobou disertační práce. Nástin projektu disertační práce se uvádí v ISP; tamtéž se každoročně zaznamenává zpráva o postupu jejího zpracování (viz výše).

                Podmínkou odevzdání disertační práce je publikace jejích dílčích výstupů. Doktorand musí doložit (a školitel ověřit), že byla publikována celá, či její část v podobě článku či knižní kapitoly, případně potvrzení vydavatele, že se publikace chystá.

Zákon o vysokých školách 111/1998 sb. § 47 odst. 4 stanoví, že disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

S přihláškou k obhajobě disertační práce se odevzdává rovněž prohlášení o splnění všech povinností schváleného ISP, potvrzené školitelem a garantem programu. Student prohlášení neodevzdává, pokud v posledním uzavřeném hodnocení ISP splnil všechny povinnosti ISP kromě obhajoby disertační práce.

 

6)            Studenti si na aktuální akademický rok zapisují předměty do rozvrhu v době zápisu předmětů stanovených v harmonogramu akademického roku. Předměty se do rozvrhu zapisují v SIS pod tlačítkem „Zápis předmětů a rozvrhu“ a v něm pod dlaždicí „vlastní zápis“. Kódy předmětů doktorského studijního programu začínají vždy na „HD“. Kódy jednotlivých předmětů pro jednotlivé programy jsou přílohou tohoto dokumentu.

 

7)           Právní úprava a vnitřní předpisy:

 • Zákon o vysokých školách (zákon č.111/1998 Sb.),
 • Statut Univerzity Karlovy,
 • Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy,
 • Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy,
 • opatření rektora č. 19/2018 se změnou OR 5/2020 Manuál pro doktorské studium,
 • opatření rektora č. 40/2021 Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově,
 • opatření rektora č. 36/2018 Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství,
 • opatření rektora č. 72/2017 se změnou OR č. 16/2019 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací,
 • opatření děkana č. 8/2017, kterým se stanoví postup elektronizace individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu,
 • opatření děkana č. 11/2017, které upravuje požadavky na vedení kvalifikačních prací,
 • opatření děkana č. 17/2017 upraveno třetí novelou č. 7/2021, o závěrečných pracích,
 • opatření děkana č. 10/2018 o určení studijních, vědeckých nebo jiných povinností studenta, při jejichž splnění se zvyšuje doktorandské stipendium,
 • opatření děkana č. 5/2022 o harmonogramu akademického roku 2022/2023 pro doktorské studijní programy

 

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na referentku pro doktorské studium Radku Volfovou (email: volfovar@prf.cuni.cz).

 

 

Materiál připravili:

Radka Volfová, Jakub Handrlica, Michal Urban a Jakub Drápal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

 • Kódy povinných předmětů

 

 

 

 

 

 

 

Kódy povinných předmětů

   

Kód

Předměty společné pro všechny doktorské studijní programy v českém jazyce

HD111

Obecné základy právní vědy

HD119

Akademické psaní a základy akademického řemesla

HD112

Anglický jazyk

HD114

Francouzský jazyk

HD117

Italský jazyk

HD113

Německý jazyk

HD115

Ruský jazyk

HD116

Španělský jazyk

HD400

SVOČ: Doktorský studijní program – volitelný

HD128

Základy didaktiky práva I – volitelný

HD129

Základy didaktiky práva II – volitelný

HD999

Obhajoba disertační práce

 

 

 

Předměty pro jednotlivé studijní programy v českém jazyce

Kód

Teoretické právní vědy - Evropské právo

HD313

Doktorandský seminář – Evropské právo

HD323

Teoretická a metodologická specifika vědy evropského práva

HD201

SDZ Evropské právo

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda

HD301

Doktorandský seminář – Finanční právo a finanční věda

HD320

Teoretická a metodologická specifika vědy finančního práva

HD202

SDZ Finanční právo a finanční věda

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

HD306

Doktorandský seminář – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

HD326

Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodní práva soukromé a práva mezinárodního obchodu

HD204

SDZ Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo

HD303

Doktorandský seminář – Mezinárodní právo

HD322

Teoretická a metodologická specifika vědy mezinárodního práva

HD203

SDZ Mezinárodní právo

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Občanské právo

HD308

Doktorandský seminář – Občanské právo

HD328

Teoretická a metodologická specifika vědy občanského práva

HD220

SDZ Občanské právo

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Obchodní právo

HD309

Doktorandský seminář – Obchodní právo

HD329

Teoretická a metodologická specifika vědy obchodního práva

HD206

SDZ Obchodní právo

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

HD310

Doktorandský seminář – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

HD330

Teoretická a metodologická specifika vědy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

HD207

SDZ Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo

HD311

Doktorandský seminář – Právní dějiny a římské právo

HD331

Teoretická a metodologická specifika právněhistorické vědy a právní romanistiky

HD208

SDZ Právní dějiny a římské právo

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí

HD305

Doktorandský seminář - Právo životního prostředí

HD325

Teoretická a metodologická specifika vědy práva životního prostředí

HD209

SDZ Právo životního prostředí

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda

HD304

Doktorandský seminář – Správní právo a správní věda

HD324

Teoretická a metodologická specifika vědy správního práva

HD210

SDZ Správní právo a správní věda

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva

HD312

Doktorandský seminář – Teorie, filozofie a sociologie práva

HD332

Teorie, filozofie a sociologie práva (stěžejní metodologické přístupy)

HD211

SDZ Teorie, filozofie a sociologie práva

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

HD307

Doktorandský seminář – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

HD327

Teoretická a metodologická specifika vědy trestního práva, kriminologie a kriminalistiky

HD212

SDZ Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

 

 

Kód

Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda

HD302

Doktorandský seminář – Ústavní právo a státověda

HD321

Teoretická a metodologická specifika vědy ústavního práva a státovědy

HD213

SDZ Ústavní právo a státověda