Harmonogram ak. r. 2022/2023

Harmonogram ak. r. 2022/2023

Opatření děkana č. 5/2022,

o harmonogramu akademického roku 2022/2023 pro doktorské studijní programy

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektorky č. 10/2022, Harmonogram akademického roku 2022/2023 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana:

Čl. 1

Předmět úpravy

Toto opatření upravuje harmonogram akademického roku 2022/2023 pro doktorské studijní programy.

Čl. 2

Zápis do prvního roku studia

Zápis do prvního roku studia se uskuteční od 3. do 7. října 2022.

Čl. 3

Zápis předmětů

Zápis předmětů pro studenty na akademický rok 2022/2023 prostřednictvím Studijního informačního systému se uskuteční od 3. října do 23. října 2022 a od 6. února 2023 (23:00) do 5. března 2023.

Čl. 4

Založení individuálních studijních plánů

(1) Nově přijatí studenti založí individuální studijní plány ve Studijním informačním systému a postoupí je školiteli prostřednictvím Studijního informačního systému od 3. do 24. října 2022.

(2) Nově přijatí studenti do prvního roku studia, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu od 8. do 22. října. 2022, zakládají individuální studijní plány ve Studijním informačním systému a postupují školiteli prostřednictvím Studijního informačního systému nejpozději do 5. listopadu 2022.

Čl. 5

Postoupení hodnocení individuálních studijních plánů oborové radě

Školitel postoupí ročního hodnocení individuálního studijního plánu za akademický rok 2021/2022 ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě od 1. do 12. října 2022.

Čl. 6

Postoupení individuálních studijních plánů nově přijatých studentů oborové radě

(1) Školitel postoupí individuální studijní plán nově přijatých studentů ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě do 11. listopadu 2022.

(2) Školitel postoupí individuální studijní plán nově přijatého studenta do prvního roku studia, kterému bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu od 8. do 22. října 2022 a zapsal se do prvního roku studia po 8. říjnu 2022, ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě do 21. listopadu 2022.

Čl. 7

Kontroly studia jednotlivých předmětů

Termíny kontrol studia jednotlivých předmětů jsou vypisovány garanty předmětů průběžně.

Čl. 8

Státní doktorské zkoušky

Státní doktorské zkoušky se konají v listopadu 2022, lednu 2023 a v červnu 2023.

Čl. 9

Obhajoby disertačních prací

Obhajoby disertačních prací se konají průběžně.

Čl. 10

Promoce

(1) Promoce absolventů se konají ve dnech 22. listopadu 2022 a 11. dubna 2023.

(2) Promoce se v příslušném termínu koná pouze za předpokladu dostatečného počtu absolventů.

Čl. 11

Přijímací zkoušky

(1) Řádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2023/2024 se koná dne 6. června 2023.

(2) Náhradní termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2023/2024 se koná dne 20. června 2023.

Čl. 12

Lhůta pro splnění podmínek k zápisu ke studiu

(1) Podmínky k zápisu ke studiu je nutné splnit do 30. září 2022.

(2) Pro uchazeče, o jehož podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, končí období pro ověřování podmínek k přijetí dne 22. října 2022.

(3) Pro uchazeče doktorského studijního programu, který absolvoval studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2022, končí období pro ověřování podmínek k přijetí dne 22. října 2022, a to pouze pokud jde o doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Čl. 13

Povinnosti studentů v souvislosti s individuálními studijními plány

(1) Student je povinen splnit povinnosti dané individuálním studijním plánem pro akademický rok 2022/2023 nejpozději do 30. září 2023.

(2) Student založí a vyplní ve Studijním informačním systému roční hodnocení individuálního studijního plánu za akademický rok 2022/2023 od 1. července do 30. září 2023 a postoupí je nejpozději do 30. září 2023 školiteli.

Čl. 14

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r.

děkan