Doktorské studium

Doktorské studium

Doktorské studium (Ph.D.)

Právní úprava: Zákon o vysokých školách (zákon č.111/1998 Sb.), Statut Univerzity Karlovy, Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy, Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Studium probíhá především formou konzultací se školitelem, popř. s dalšími akademickými pracovníky fakulty. Student se účastní nabízených přednášek, kolokvií, seminářů a konferencí pořádaných katedrami (ústavy) či fakultou. Studovat lze ve formě kombinované nebo prezenční. Studium se koná ve 13 českých doktorských studijních programech a v 1 anglickém doktorském studijním programu ve standardní době studia 4 roky.

Studium se koná v těchto programech:

 1. Teoretické právní vědy - Evropské právo;
 2. Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda;
 3. Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu;
 4. Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo;
 5. Teoretické právní vědy – Občanské právo;
 6. Teoretické právní vědy – Obchodní právo;
 7. Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;
 8. Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo;
 9. Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí;
 10. Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda;
 11. Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva;
 12. Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika;
 13. Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda.
 14. Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context. (Program v anglickém jazyce.)

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. Návrh ISP sestaví student po dohodě se svým školitelem ve studijním informačním systému v termínu daném harmonogramem akademického roku. Prostřednictvím studijního informačního systému postoupí tento návrh školiteli.

Pokud školitel s návrhem ISP vysloví souhlas, předá jej prostřednictví studijního informačního systému ke schválení oborové radě. Oborová rada na svém zasedání posoudí návrh ISP, který jí byl předán. Pokud oborová rada vysloví s návrhem ISP souhlas, zaznamená pověřená osoba tuto skutečnost prostřednictvím studijního informačního systému, včetně hodnocení návrhu ISP oborovou radou.

Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s řádným odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a schvaluje oborová rada v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku pro doktorské studium. Student vytvoří a předá svému školiteli ve studijním informačním systému (SIS) návrh hodnocení průběhu studia, který školitel předá v SISu oborové radě. Oborová rada projedná návrh hodnocení průběhu studia a schválí na základě něj hodnocení průběhu studia.

Obligatorní součástí schváleného ISP každého studenta jsou tyto zkoušky, obhajoba disertační práce a další studijní povinnosti:

 • Obecné základy právní vědy: předmět garantovaný katedrou teorie práva a právních učení ve formě přednášek v zimním semestru 1. ročníku s navazující ústní zkouškou.
 • Akademické psaní: předmět garantovaný Mezioborovým centrem právních dovedností ve formě blokových seminářů, pořádaných koncem zimního a počátkem letního semestru 1. ročníku, zaměřených na metodologii právního a souvisejícího výzkumu a specifika právního psaní a ukončených kolokviem.
 • Teoretická a metodologická specifika vědy (následuje příslušný obor právní vědy): předmět garantovaný jednotlivými akademickými pracovišti, resp. jednotlivými garanty programů v podobě přednášek v 1. ročníku, umožňujících interakci s doktorandy jednotlivých programů a reflektujících specifické problémy daného oboru právní vědy.
 • Doktorandský seminář: prezentace rozšířeného projektu disertační práce koncem letního semestru 1. ročníku nebo počátkem zimního semestru 2. ročníku na setkání doktorandů příslušného programu v gesci garanta.
 • Zkoušky ze dvou světových jazyků: volba výběru náleží studentovi. Zkoušky se konají z těchto jazyků - anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Termíny zkoušek se stanovují průběžně na základě individuální domluvy se zkoušejícím z katedry jazyků, k tomu předmětu není výuka.
 • Státní doktorská zkouška: zajišťuje příslušný garant; podmínkou je splnění výše uvedených studijních povinností.
 • Obhajoba disertační práce: podmínkou obhajoby je publikace dílčích výstupů disertačního výzkumu, což znamená nejméně jednu publikaci k tématu disertační práce; lze doložit i potvrzení nakladatele, že vydá disertační práci jako celek.
 • Publikace: student studující v kombinované formě studia uvede minimálně 2 zamýšlené publikační výstupy z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech., student studující v prezenční formě studia uvede minimálně 3 z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech (rok plnění záleží na studentovi).
  • V programu Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda v prezenční i kombinované formě studia bude nutné splnit alespoň 4 publikační výstupy z toho bude publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech.
  • V programu Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (počínaje studenty, kteří budou přijati ke studiu v ak. roce 2022/23) v prezenční formě studia bude nutné splnit alespoň čtyři publikační výstupy a v kombinované formě studia tři publikační výstupy z toho bude u obou forem studia publikace alespoň 2 odborných článků v recenzovaných časopisech.
 • Konference: je základní formou prezentace vědeckých poznatků aktivní účast na konferencích, rovněž nejméně třech pro studenty v prezenční formě studia, pro studenty v kombinované formě nejméně dvě.
  • V programu Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda v prezenční i kombinované formě studia bude nutné splnit alespoň čtyři aktivní účasti na odborné konferenci.
  • V programu Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (počínaje studenty, kteří budou přijati ke studiu v ak. roce 2022/23) v prezenční formě studia bude nutné splnit alespoň čtyři aktivní účasti na odborné konferenci a v kombinované formě studia tři aktivní účasti na odborné konferenci.
 • Stáže: podle schválené akreditace má mít doktorské studium zahraniční přesah, k čemuž fakulta zajišťuje pestrou paletu finančních zdrojů. Student v prezenční formě musí strávit v zahraničí alespoň měsíc. Může jít o semestrální či dvousemestrální pobyty v rámci programu Erasmus+ či v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod. Za účelem zvýšení flexibility je však fakulta připravena financovat i kratší pobyty (1 měsíc, resp. 2x dva týdny) za účelem konzultací se zahraničními odborníky se specializací na téma disertační práce, studia v knihovnách a archivech, realizace stáží na relevantních institucích apod. Do ISP je možné uvést i účast na zahraničních konferencích, byť třeba jen pasivní. 
 • Studenti v prezenční formě se zapojují do výuky, obvykle ve druhém a vyšších letech studia. Také to je účelné uvést v ISP.

V ISP studentů v prezenční formě studia se uvádí, jak bude probíhat vědecko-výzkumná činnost, resp. jakých projektů se zamýšlejí účastnit. Podle zařazení školitele by mělo jít o některý z programů Progres, řešených na zdejší fakultě, a projektů specifického výzkumu SVV. Student by měl rovněž předložit projekt do soutěže GA UK, a to buď již v prvním, spíše však až ve druhém roce studia (v zásadě projekt disertační práce). Pokud je školitel řešitelem projektu GA ČR, UNCE, Primus atd., je vhodné zapojení i do těchto projektů (rešerše, pomoc při přípravě konferenčních vystoupení apod.). Zapojení do projektů představuje pro doktoranda benefit edukační, také však doplnění příjmů v podobě stipendií apod.

Pro studenty v kombinované formě platí vše v přiměřené míře, tzn. zapojení do projektů je vhodné, nicméně odvozené od možností doktoranda i školitele. Publikace jsou předepsány nejméně dvě, podle dohody se školitelem však i více, opět především k tématu disertační práce. Kromě prezentace svého výzkumu v psané formě je třeba se zavázat rovněž k nejméně dvěma konferenčním vystoupením. Interakce se zahraničím je nutností, zohledňují se však nejen vzdělávací a badatelské pobyty, nýbrž i kratší stáže, účast na zahraničních konferencích atd. Nelze být doktorandem Univerzity Karlovy a během studia nikdy nevycestovat. Je však možné v ISP a ve zprávách hodnotících jednotlivé roky využít zahraničních cest a pobytů v rámci svého zaměstnání. ISP bez plánovaných publikací, konferencí a zahraničního pobytu nemůže být schválen.

Konkrétní lhůty pro složení těchto zkoušek, státní doktorské zkoušky, obhajoby disertační práce a ostatních studijních povinností si stanoví student v ISP, nejpozději však do konce čtvrtého roku studia.

Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit až po splnění všech předmětů. Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce odevzdá student přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zprávu školitele o tvůrčí činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena školitelem a garantem programu.

Podobu disertační práce určují Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy, Pravidla pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a opatření děkana č. 13/2019, kterým se mění opatření děkan č. 17/2017, o závěrečných pracích. Název disertační práce se při odevzdání nesmí odchylovat od názvu práce zadané v ISP studenta, který byl schválen oborovou radou. Schválený název disertační práce se vkládá do studentského informačního systému.

Studium v doktorském studijním programu se ukončuje úspěšnou obhajobou disertační práce. Podmínkou přihlášení se k obhajobě disertační práce je publikace jejích dílčích výstupů. Doktorand musí doložit (a školitel ověřit), že byla publikována celá, či její část v podobě článku či knižní kapitoly, případně potvrzení vydavatele, že se publikace chystá. Zákon o vysokých školách 111/1998 sb. § 47 odst. 4 stanoví, že disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. S přihláškou k obhajobě disertační práce se odevzdává rovněž prohlášení o splnění všech povinností schváleného ISP, potvrzené školitelem a garantem programu. 

Standardní doba doktorského studia jsou 4 roky; po tuto dobu lze studovat v prezenčním studiu. Maximální doba doktorského studia činí 8 let.

Student může studium přerušit dle čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádku UK. Po dobu přerušení nemá dotyčný práva a povinnosti studenta. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia. Studium lze přerušit také z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství maximálně do 3 let věku dítěte, doba přerušení studia se v tomto případě do maximální doby studia nezapočítává. Student žádá o přerušení studia na formuláři obecné žádosti a do žádosti zadá přesné datum, do kdy chce studium přerušit. V případě žádosti o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství student dokládá kopii těhotenské průkazky nebo kopii rodného listu dítěte. Z důvodu těhotenství lze přerušit studium nejdříve 8 týdnů před porodem.

Studenti oznamují fakultě narození dítěte spolu s přílohou, kopií těhotenské průkazky či rodného listu, (formulář oznámení o těhotenství / narození dítěte / převzetí dítěte do péče – dokumenty studijního oddělení na webu PF UK) podle opatření rektora č. 36/2018 podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství.

Absolventům studia je udělen titul Ph.D.

Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky nejpozději do 30. dubna 2022, informace pro uchazeče.

Další informace podává studijní oddělení Právnické fakulty, referentka pro doktorské studium.

Aktuality

Ovládací prvky