Publikační činnost

Publikační činnost

Publikační činnost odborných pracovníků je důležitým kritériem pro hodnocení kvality a efektivity vědecké práce jak jednotlivců, tak i celého pracoviště.

Publikační činnost pracovníků Univerzity Karlovy v Praze je každoročně evidována v databázi UK (systém OBD) a data jsou vykazována v CEP, RIV a pod.

Výsledky ve vědě a výzkumu jsou pravidelně publikovány nejen ve vědeckých časopisech s Impact Factorem, ale i v recenzovaných časopisech zařazených v příslušných seznamech (např. na portálu Věda a výzkum) a v dalších odborných časopisech, formou vědeckých monografií a jsou prezentovány na vědeckých konferencích a publikovány ve sbornících.

Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou následující:

  • každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj. obvykle řadu pramenů, které cituje
  • předpokládá se, že je-li práce některého autora citována jiným autorem, znamená to, že je čímsi zajímavá a že její autor má tudíž určité odborné renomé
  • předpokládá se také, že je-li citován článek z některého časopisu, má tento časopis určitou odbornou úroveň

Citační index

Sledování citací (ve smyslu ohlasů) je předmětem citačních indexů (rejstříků). Celosvětově nejznámějším citačním indexem je Web of Knowledge, který nabízí tyto nástroje:

Web of Science - lze ho používat jednak jako běžnou bibliografickou databázi (vyhledávání podle autora, tématu, roku, časopisu apod.), ale hlavně k vyhledávání podle citovanosti (které články zadaného autora byly citovány - kolikrát, kým, kde).
Journal Citation Reports - poskytuje výsledky analýz citovanosti vztažených na časopisy. Lze zjistit, které časopisy jsou takto sledovány, sledované časopisy lze třídit podle oborů, zemí, nakladatele, pro sledovaný časopis lze hledat jednak základní údaje (počty článků, počty citací), jednak kvantitativní charakteristiky hodnotící kvalitu (Impact Factor, Immediacy Index aj.) - vše v časových řadách za posledních 10 let.

Dalšími známými citačními indexy jsou Scopus, který sleduje citace ve více než 14 000 titulech časopisů a mezioborová databáze s větším zaměřením na společenské a humanitní vědy ERIH.

Impact Factor

Stal se určitým měřítkem kvality vědeckých časopisů. Je definován jako poměr počtu citací, které byly zaznamenány v hodnoceném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků.

Příklad:

IF časopisu za rok 2010 =

počet citací zveřejněných v roce 2010 na články vydané v letech 2008 a 2009

počet všech článků vydaných v letech 2008 a 2009

Immediacy Index

Index bezprostřední odezvy ukazuje, jak často jsou články vydané v daném roce citovány ještě v témže roce. Jedná se tedy o měřítko rychlosti odezvy.