JURIDIKUM - Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2021-2022

JURIDIKUM - Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2021-2022

STREAMUJEME V REÁLNÉM ČASE JAK PŘEDNÁŠKY V ČÁSTI A, TAK SEMINÁŘE V ČÁSTI B

Elektronickou přihlášku je třeba podat do každé části zvlášť:

Část A - právnické minimum v češtině   (kód kurzu 3823)

Část B - angličtina  (kód kurzu 3241) 

Část B - němčina  (kód kurzu 3242)

Část B - francouzština  (kód kurzu 3243)

Část B - ruština (kód kurzu 3244)

 

Úvod

Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý pátý ročník doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.

Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.

Cíl studia

Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší odborné úrovni.

Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o licenci soudního tlumočníka, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia. Ministerstvo má tak možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů.

Koncepce studia

Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základní znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.

Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK.

Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného právnického jazyka z katedry jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.

Struktura studia

Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.

Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru), tj. 84 výukových hodin v jedné části.

Část A:  posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.

Část B:  jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právnělingvistická komparace.

Pro koho je studium určeno

Kurz je otevřený všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.

Část A je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií. Zároveň může tato část sloužit jako úvod do českého práva pro všechny, kdo chtějí získat elementární představu o českém právu.

Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.

Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70 %. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.

Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70 % z celkového počtu bodů za obě části.

Elektronickou přihlášku je třeba podat do každé části zvlášť - VIZ odkazy dole

Rozvrh studia

Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.

Výuka v každé části probíhá v tříhodinových blocích (3x45 minut) po 28 týdnů (+ 1 týden zkouškový), tj. 84 hodin v jedné části; celkem 168 vyučovacích hodin v případě účasti na části A a B.

Zahájení výuky:       pátek 17. září 2021              

12.00 (pro část A – české právnické minimum)        

15.00 (pro část B – všechny jazyky)

Místnosti:                  část A  II. patro č. 220

němčina - IV. patro č. 407; angličtina - II. patro č. 220;     

francouzština + ruština           bude upřesněno

Závěrečná zkouška:  pátek 27. května 2022 (12.00, resp. 15.00);

Náhradní termín        pátek 24. června 2022 (vše v 10 hod.)         

Forma studia

Obsah kurzu - část A:

(U každé disciplíny budou uvedeny hlavní zásady daného oboru, v hrubých rysech uveden stav v dané jazykové oblasti a u nás, popř. porovnání platných právních předpisů a zdůraznění podstatných rozdílů.

Organizátoři kurzu si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí některých témat, popř. některá témata rozšířit či naopak zúžit.)

Zimní semestr

týden

1        ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.

2        občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní úkony; promlčení

3        rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné

4        věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí

5        dědické právo

6        závazkové právo – obecný výklad

7        základní smluvní typy

8        odpovědnost za škodu, náhrada škody

9        obchodní korporace I

10      obchodní korporace II (druhy společností)

11      civilní soudnictví I

12      civilní soudnictví II

13      insolvenční řízení

Letní semestr

14      pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.; sociální zabezpečení (druhy dávek)

15      právo sociálního zabezpečení

16      trestní právo - základy trestní odpovědnosti

17      tresty a ochranná opatření

18      trestní právo – zvláštní část

19      vybrané skutkové podstaty trestných činů

20      trestní řízení - subjekty řízení

21      trestní řízení - procesní úkony

22      stadia trestního řízení

23      správní právo I (správní orgány a úřady)

24      správní právo II (správní řízení, soudní řízení správní)

25      finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR

26      peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)

27      evropské právo I; instituce a legislativa EU

28      evropské právo II; soudnictví

29      zkouška

Poplatek za kurz:       Část A             10 000 Kč

                                    Část B             11 000 Kč

Kontakt:

Bc. Hana Vařeková

varekova@prf.cuni.cz 

Tel: 221 005 504

 

garant kurzu

Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.

vedoucí KJ PF UK

 

Elektronickou přihlášku je třeba podat do každé části zvlášť:

Část A - právnické minimum v češtině   (kód kurzu 3823)

Ćást B - angličtina  (kód kurzu 3241) 

Část B - němčina  (kód kurzu 3242)

Část B - francouzština  (kód kurzu 3243)

Část B - ruština (kód kurzu 3244)