Administrativní pracovníci

Administrativní pracovníci

Administrativní pracovníci vyjíždějí na zahraniční pracovní cestu zpravidla v rámci programu Erasmus+. Jedná se o školení zaměstnanců. Ve všech případech je třeba mít v době uskutečnění zahraniční pracovní cesty uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s PF UK.

Mimo program Erasmus+ lze zahraniční školení absolvovat v případech, kdy je zajištěno financování z jiných zdrojů, např. z grantů či projektů, popř. na náklady hostitelské instituce. Příprava a realizace těchto výjezdů podléhá obecným podmínkám pro zahraniční pracovní cesty, může být však vypsáno i výběrové řízení.

Školení v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Školení zaměstnanců v zahraničí probíhá v rámci tzv. Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT). Vybírat lze ze široké nabídky, která zahrnuje např. jazykové a jiné vzdělávací kurzy, odbornou přípravu, účast na tzv. Staff Training Weeks, které pořádají zahraniční univerzity či tzv. job shadowing apod. Nabídky můžete nalézt např. zde.

Výběrová řízení na školení (nejen) administrativních pracovníků v zahraničí se vyhlašují 4x ročně a konají se vždy: 

 • v březnu              pro zahraniční cesty uskutečněné v měsících duben – červen;
 • v květnu              pro zahraniční cesty uskutečněné v měsících červenec – září;
 • v srpnu                pro zahraniční cesty uskutečněné v měsících říjen – prosinec;
 • v listopadu         pro zahraniční cesty uskutečněné v měsících leden – březen.

O vyhlášení výběrového řízení informujeme vždy v Aktualitách na stránce Zahraničí na webu PF UK a emailem vedoucím jednotlivých neakademických pracovišť.

Můžete vycestovat do kterékoliv z tzv. programových zemí Erasmus+. V případě zahraničního školení zaměstnanců lze však vybírat pouze ze zahraniční vysokých škol, organizací či institucí, které jsou držitelem ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

Na zahraniční školení v rámci programu Erasmus+ je nutné vycestovat na minimální dobu pobytu 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Maximální délka pobytu je 60 kalendářních dní, do kterých se nezapočítávají dny cesty. Konkrétní počet hodin školení není stanoven.

 

Financování

Zahraniční školení administrativních pracovníků v rámci programu Erasmus+ jsou financována z dvousložkového grantu.

Z první složky grantu je hrazeno ubytování, MHD v zahraničí, zákonem stanovené stravné a další nutné vedlejší výdaje (např. kurzovné). Příspěvek je stanoven paušálem na každý den pobytu.

Z druhé složky grantu je hrazeno jízdné (tedy letenky v turistické třídě, jízdenky ve 2. třídě, náhrady za schválené použití vlastního vozidla či návazná doprava z/na letiště/nádraží). Náklady spojené s jízdným jsou z druhé složky grantu hrazeny pouze do určité výše. Maximální výše se odvíjí od kilometrové vzdálenosti a počítá se pomocí nástroje Distance Calculator (výchozím bodem je adresa PF UK). Náklady nad maximální výši příspěvku je třeba dofinancovat z jiných fakultních zdrojů (např. grantu či projektu, umožňují-li to jeho podmínky).

Před cestou můžete požádat o zálohu, kterou po návratu ze zahraniční cesty běžným způsobem vyúčtujete.

 

Jak postupovat

Výběrová řízení na zahraniční školení se konají 4x ročně. O vyhlášení výběrového řízení informujeme vždy v Aktualitách na stránce Zahraničí webu PF UK.

Máte-li zájem o zahraničního školení v rámci programu Erasmus+, je třeba úspěšně projít výběrovým řízením. Přihlášky lze podávat v rámci lhůt pro vypsané období. Uchazeči se k výběrovému řízení přihlašují on-line prostřednictvím portálu IS Věda (přístup je pro všechny zaměstnance UK prostřednictvím Centrální autentizační služby), konkrétně v modulu PAS (Projekty a soutěže).

V modulu PAS zároveň uchazeč najde i podrobný návod k vyplnění on-line přihlášky (Manuál pro žadatele).

V on-line systému žadatel vyplní údaje o plánované mobilitě a prostřednictvím systému také požádá o souhlas vedoucího pracovníka. Do systému se rovněž nahrávají přílohy ve formátu PDF: motivační dopis a předběžný souhlas přijetí od přijímací instituce (postačí např. e-mail či doložení přihlášky/přijetí na Staff Training Week). 

Přihlášky hodnotí komise, které předsedá proděkanka pro zahraniční vztahy. V rámci výběrového řízení hodnotí komise zejména:

 • celkový záměr mobility;
 • odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče;
 • délku pobytu (doporučeno cca. týden, upřednostnění uchazečů, kteří v posledním roce tuto formu mobility ještě neuskutečnili);
 • využití získaných zkušeností v rámci další profesní činnosti. 

Jestliže úspěšně absolvujete výběrové řízení na PF UK, je přihláška postoupena Evropské kanceláři RUK ke konečnému schválení. O výsledcích výběrového řízení budete informováni e-mailem.

 

Před odjezdem

Pokud jste uspěli ve výběrovém řízení, budete kontaktováni s žádostí o vyplnění Programu mobility, který je třeba vyplnit ve spolupráci s institucí, na které se školení uskuteční. Poté budete kontaktování zaměstnanci OZV RUK za účelem podpisu Účastnické smlouvy. Následně je třeba odevzdat na ZO PF UK  podepsaný Příkaz k zahraniční pracovní cestě.

 

Po návratu

Nejpozději 10 dnů návratu ze zahraniční pracovní cesty odevzdejte na OZV RUK originál Potvrzení o době a náplni pobytu (doporučuje se využít vzorový dokument), který musí potvrdit zahraniční instituce před návratem do ČR. Toto potvrzení musí obsahovat:

 • celé jméno účastníka;
 • konkrétní data uskutečnění oprávněných aktivit (bez dní cesty);
 • potvrzení uskutečněných činností dle programu mobility.

Po návratu obdržíte na kontaktní e-mail odkaz, kde on-line vyplníte průzkum (tzv. EU Survey), jehož vyplnění je striktně vyžadováno Evropskou komisí.

Dále je zapotřebí odevzdat závěrečnou zprávu a svou cestu vyúčtovat. Proplaceny mohou být jen položky, které budou doloženy účetními doklady (letenky, potvrzení o úhradě ubytování atd.). 

Další informace najdete na webu RUK.