Meziuniverzitní smlouvy

Meziuniverzitní smlouvy

UK má uzavřenou meziuniverzitní dohodu, na jejímž základě probíhají výměnné studijní pobyty studentů právnických fakult, s těmito univerzitami: 

Jejich přehled najdete rovněž v interaktivní mapě.

Počet míst na jednotlivých univerzitách je dán kvótami sjednanými v jednotlivých dohodách se zahraničními univerzitami, popř. je určován každoročně na základě vzájemné dohody. Zpravidla lze vycestovat na studijní pobyt v délce trvání až 2 semestrů (celého akademického roku), častější jsou však, i vzhledem k omezenému počtu míst, jednosemestrální studijní pobyty. Aktuální informace sledujte na stránce Zahraničí webu PF UK nebo rektorátu UK. 

TIP

Naše fakulta (popř. UK jako celek) uzavírá obdobnou cestou i smlouvy s univerzitami ve VELKÉ BRITÁNII a ve ŠVÝCARSKU. Výběrová řízení na tyto univerzity však probíhají obdobně jako u univerzit v programu Erasmus+. V případě zájmu o tyto destinace proto naleznete více informací v sekci stránek věnované programu Erasmus+.

Financování

Studenti PF UK, kteří vyjíždějící do zahraničí na základě meziuniverzitní dohody, sice nehradí na zahraniční univerzitě školné, ale veškeré náklady spojené s pobytem v zahraničí (víza, pojištění, cestovné, jídlo i ubytování atd.) si hradí sami.  

Studenti nicméně mohou požádat o stipendijní podporu. Řadu stipendií na podporu studia v zahraničí nabízí UK, nabídku rektorátu UK naleznete zde. Studenty podporuje i PF UK z prostředků Stipendijního fondu či jiných zdrojů. Částečné financování až na dva semestry pobytu v zahraničí nabízí studentům především Fond mobility UK. Přehledný manuál, jak postupovat při podávání žádosti spolu s důležitými termíny, naleznete zde. Zpravidla je z Fondu mobility přiznáno stipendium ve výši max. 55.000 - 70.000 Kč na každý semestr zahraničního studijního pobytu. O další podporu nad rámec prostředků z Fondu mobility UK je možné požádat ještě i přímo PF UK. Výše stipendia závisí především na cílové zemi a podmínkách pobytu. 

TIP

S podáním žádosti o přiznání stipendia neotálejte. Doporučujeme podat žádost vždy s dostatečným předstihem, nejpozději 2 měsíce před odjezdem. Fond mobility UK má své vlastní, interní termíny, nezávislé na PF UK. Doporučujeme se proto včas o termínech informovat.

O stipendium můžete rovněž žádat u českých, zahraničních či mezinárodních nadací a grantových agentur. 

Počítejte s tím, že v případě přiznání stipendia potrvá přibližně další 4 týdny, než bude přiznaná finanční částka připsána na váš účet. Dále počítejte s tím, že stipendium pravděpodobně nepokryje veškeré náklady spojené se studijním pobytem. Informujte se proto s předstihem o výši životních nákladů v zemi, ve které chcete studovat.  

Jak na to

Výběrová řízení na studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod jsou primárně v kompetenci Rektorátu UK. Jsou vyhlašována zpravidla dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Přihlásit se do výběrového řízení může každý student magisterského studia vždy na jednosemestrální či dvousemestrální studijní pobyt v následujícím akademickém roce.  

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. První kolo se koná na PF UK (zpravidla v květnu a listopadu), a to formou ústního pohovoru. Podmínky výběrového řízení a kritéria hodnocení najdete zde.    

Obvykle PF UK doporučuje 1 – 2  studenty na jednotlivé zahraniční univerzity. V druhém kole posuzuje tyto studenty rektorát UK. Ve třetím kole rozhoduje o přijetí studenta zahraniční hostující univerzita, tento krok již však bývá spíše formální. Výběrové řízení je časově poměrně náročné, výsledky výběrového řízení jsou známy až po několika týdnech od konání prvního (fakultního) kola.    

Informace o vypsání fakultního výběrového řízení včetně termínu jeho konání naleznete vždy s dostatečným předstihem v Aktualitách na stránkách Zahraničí na webu PF UK nebo na FB zahraničního oddělení. 

TIP

Není výjimkou, že mimo pravidelné termíny výběrových řízení, vyhlásí partnerská zahraniční univerzita mimořádné výběrové řízení na studijní pobyt či jazykový kurz, které se koná na základě meziuniverzitních dohod. Zejména pro doktorandy jsou semestrální studijní pobyty na některých německojazyčných univerzitách.  Některé univerzity však nabízí i krátkodobé pobyty (zpravidla na 1 až 3 měsíce), které podporují formou stipendia. Výše stipendia se pohybuje mezi 300 až 1000 EUR na měsíc pobytu. Výběrová řízení na tyto formy mobility vypisuje Rektorát UK zpravidla na jaře každého roku, přihlášky se podávají přes webovou aplikaci UK. Postup podávání přihlášek je obdobný jako u jiných výběrových řízení v rámci meziuniverzitní spolupráce. Je-li však zahraniční pobyt podpořen formou stipendia ze strany hostitelské univerzity, UK zpravidla již na pobyt další finanční částkou nepřispěje. O možnostech těchto studijních pobytů informujeme v Aktualitách na stránkách Zahraničí na webu PF UK či na FB Zahraničního oddělení PF UK.

Přihláška do výběrového řízení na zahraniční studijní pobyt na základě meziuniverzitních dohod se podává prostřednictvím webových aplikacích UK (pro jarní kolo bývá aplikace otevřena v dubnu, pro podzimní kolo v říjnu). Do webových aplikací UK se přihlásíte pomocí svého jména a hesla do SIS. Po otevření základního menu vyberte možnost Meziuniverzitní dohody a následně zvolte možnost Seznam meziuniverzitních dohod, kde se vám otevře nabídka univerzit. V kartě univerzity jsou uvedeny dokumenty, které je třeba přiložit jako přílohy k přihlášce. Každá univerzita může mít jiné požadavky, doporučujeme pečlivě pročíst.   

Ve webové aplikaci UK si založte přihlášku, vyplňte všechny požadované údaje (kontakty, studijní plán atd.) a nahrajte povinné přílohy v požadovaném jazyce. Webová aplikace vás sice navádí k jednotlivým krokům, nicméně doporučujeme pročíst si manuál. Vyplněnou přihlášku podejte. 

Stav své přihlášky můžete sledovat ve webové aplikaci UK. O výsledku výběrového řízení vás informuje rektorát UK emailem. 

TIP

Dokumenty, které nahráváte do webových aplikací UK k výběrovému řízení na UK, nemusí přesně odpovídat těm, které bude požadovat zahraniční univerzita. Podmínky pro přijíždějící studenty se totiž mohou průběžně měnit. Zjistěte si, zda zvolená univerzita nevyžaduje další podklady (např. zdravotní potvrzení od lékaře). Tyto informace zpravidla uvádí univerzity na svých webových stránkách, případně se obraťte přímo na zahraniční oddělení zvolené univerzity. 

Před odjezdem

Před odjezdem na zahraniční studijní pobyt probíhá komunikace především s rektorátem UK, popř. hostitelskou zahraniční univerzitou. Příslušného referenta dle destinace najdete na stránkách Odboru zahraničních vztahů RUK.  Není vyloučeno, že budete požádáni o doložení dalších dokumentů, které nebyly vyžadovány pro účely výběrového řízení. Hlídejte si proto email a na zprávy od referentů reagujte, pokud možno, obratem. Zajištění některých dokumentů, např. jazykových certifikátů, může být časově náročné. 

Doporučujeme pečlivě projít webové stránky zahraniční univerzity, zejména si prostudujte informace, které se týkají přijíždějících studentů.  Pokud si nejste něčím jisti, určitě se obraťte na kontaktní osobu z hostující zahraniční univerzity – raději dříve než později. Zároveň zvažte, zda-li nevyužijete možnosti Individuálního studijního plánu (ISP) na PF UK během zahraničního studijního pobytu a zkonzultujte s příslušnou studijní referentkou, jak v takovém případě postupovat.  

Ujistěte se u příslušného referenta Odboru zahraničních vztahů Rektorátu UK, že máte splněny všechny požadavky UK a zkontrolujte si, zda máte připraveny všechny dokumenty, které požaduje hostující zahraniční univerzita. 

Nezapomeňte také včas začít hledat ubytování, dopravu, pojištění a pokud je to nutné, včas požádat o vízum. Praktické informace občas zasílají i zahraniční univerzity, případně shrnují to nejdůležitější  na svých webových stránkách v sekci pro přijíždějící studenty. 

Po návratu

Přibližně měsíc před odjezdem ze zahraničí se spojte se svým referentem na Odboru zahraničních vztahů rektorátu UK a informujte se, jaké dokumenty bude rektorát UK po návratu požadovat. Kontaktujte rovněž příslušného referenta hostitelské univerzity a zjistěte, jaké administrativní kroky jsou před návratem vyžadovány ze strany zahraniční univerzity.  

Na zahraniční oddělení PF UK a na Odbor zahraničních vztahů RUK je třeba do 1 měsíce po svém návratu dodat zpravidla následující dokumenty: 

  1. výpis studijních výsledků (Transcript of Records), 
  2. potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Study Period), 
  3. závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytu.