Uznávání splnění kontrol studia předmětů

Uznávání splnění kontrol studia předmětů

1. Uznávání v rámci CŽV

Účastníci programu CŽV mohou žádat o uznání kontrol studia předmětů absolvovaných v  Programu CŽV v minulých letech nebo v magisterském studijním programu na PF UK (tj. předmětů, které absolvovali jako účastníci CŽV na PF UK nebo studenti mgr. studia na PF UK, ne jako studenti jiné fakulty!).

Uznávání předmětů v rámci Programu CŽV se řídí Opatřením děkana č. 21/2020 o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání; předměty z minulé akreditace, jejichž kontroly studia mohou být uznány, stanovuje příloha č. 1 Opatření děkana č. 20/2020 o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v magisterském studijním předmětu Právo a právní věda.

Postup v případě žádosti o uznání kontrol studia studijního předmětu: Při žádosti o uznání jednoho předmětu použijte Formulář č. 1 - žádost o uznání z PF UK.  Při žádosti o uznání více povinných předmětů použijte prosím Formulář č. 2 - žádost o uznání více PP z PF UK HPRAVO2023. Pokud žádáte o uznání více povinně volitelných či volitelných předmětů, užijte rovněž formulář č. 1 – pro každý předmět vytvořte samostatnou žádost. Formuláře naleznete zde.

Formulář vyplňte na PC, a pokud ho budete odevzdávat v listinné podobě, vytiskněte ho a podepsaný odevzdejte v podatelně PF UK (místnost č. 37, vstupní hala vpravo, za  sochou; žádost tam můžete poslat i poštou). Žádost můžete podat rovněž v elektronické podobě datovou schránkou nebo jiným způsobem, se kterým zákon spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Při užití formuláře č. 2 zašlete rovněž žádost ve formátu XLSX studijní referentce pro CŽV.

Po posouzení žádosti obdržíte sdělení o uznání či neuznání kontroly studia předmětu a kontrola studia předmětu – bude-li Vám uznána – Vám bude zapsána do Studijního informačního systému.

Splnění kontrol studia předmětů se uznává bez známek – uznané předměty se nezapočítávají do prospěchového průměru!

2. Uznávání z CŽV po přijetí ke studiu

Po přijetí a zápisu ke studiu si během letních prázdnin můžete podat žádost o uznání kontrol studia předmětů absolvovaných v rámci Programu CŽV. Nezáleží přitom na tom, zda jste byli ke studiu přijati na základě úspěšně absolvovaného CŽV, nebo na základě NSZ.

1.

Podstatné je, abyste měli splněné všechny předměty stanovené pro Program CŽV nebo aspoň 5 tzv. neopakovatelných předmětů určených pro první ročník:

 

  1. Úvod do studia práva (HPOP0000)
  2. Teorie práva II (HPOP0052)
  3. Římské právo a základy novodobého práva soukromého II (HPOP0054)
  4. Ústavní právo I (HPOP0041)
  5. Občanské právo hmotné I (HPOP0001).

V takovém případě si pak v nadcházejícím akademickém roce budete moci zapisovat povinné předměty určené pro druhý ročník.

ü  Pokud zároveň získáte dostatečný počet kreditů (60, přičemž maximálně 10 z toho za VP), budete zároveň přímo postoupeni do druhého ročníku.

2.

V opačném případě si můžete rovněž požádat o uznání splnění kontrol studia z CŽV, zapisovat si předměty určené pro druhý ročník ale nebudete moci, protože nebude mít splněné příslušné rekvizity. Budete si moci zapisovat – kromě chybějících povinných předmětů z prvního ročníku – pouze PVP a VP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Splnění kontrol studia předmětů se uznává bez známek.

Pro uznávání splnění kontrol studia předmětů v mgr. studiu platí Opatření děkana č. 20/2020.

1.      Pro žádost o uznání kontrol studia s postupem do druhého ročníku použijte prosím Formulář č. 4 – Zadost_o_uznani_predmetu_z_CZV+postup.

2.      Pro žádost o uznání bez postupu použijte prosím Formulář č. 4B – Zadost_o_uznani_predmetu_z_CZV.

Formuláře jsou k dispozici v dokumentech studijního oddělení na webu fakulty: https://www.prf.cuni.cz/studijni-oddeleni/dokumenty-studijniho-oddeleni.