Jak podat odvolání

Jak podat odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, co obdržíte poštou
písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se totiž odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě neobdrželi,
přestože již znáte výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím SIS (v odvolání je mimo
jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno).


Odvolacího řízení má prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách
a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Právnické fakulty UK. Lze se tedy odvolat pouze proti
rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.


Náležitosti odvolání najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12.


Právnická fakulta UK nerealizuje tzv. „doplňovací řízení“, tj. v případě, že se někteří přijatí uchazeči do
studia nezapíší, NENÍ jejich místo automaticky nabídnuto nepřijatým uchazečům, kteří se umístili
těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí a podali odvolání.
Odvolání s tímto důvodem/požadavkem je bezpředmětné a bude bez dalšího zkoumání zamítnuto.
Děkan PF UK může podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení UK snížit minimální bodovou hranici pro přijetí,
pokud se ke studiu zapíše méně než 90% přijatých uchazečů. Pokud k takovému případu dojde, PF UK
osloví uchazeče sama i pro tento případ je podání odvolání bezpředmětné.


Jak správně podat odvolání?


Odvolání je nutno podat písemně poštou nebo donést osobně na podatelnu PF UK, případně datovou
schránkou, která je vedena na jméno uchazeče.


Odvolání podává uchazeč nejlépe na formuláři, který je zveřejněn na webu PF UK po zveřejnění
výsledků přijímacího řízení. V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, místo
trvalého pobytu/ doručovací adresu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč
uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy
anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis
odvolatele.


Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Jakému odvolání nebude vyhověno?


V odvolacím řízení se nepřihlíží k důvodům, které nedokazují rozpor vydaného rozhodnutí o nepřijetí
ke studiu s výše uvedenými předpisy.
Jde například o tyto důvody:

  • velký zájem o studium zvoleného programu;
  • umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí;
  • žádost o přijetí na místo přijatých, kteří do studia nenastoupí;
  • výborné výsledky na střední škole;
  • předchozí praxe nebo rodinná tradice v oboru;
  • jazykové a jiné zkoušky nebo absolvování přípravných kurzů;
  • pocit, že přijímací zkoušky byly moc těžké nebo jiné než loni;
  • momentální zdravotní indispozice;
  • nepříznivá situace vyvolaná epidemií koronaviru
  • nepříznivá sociální nebo rodinná situace.

Počty podaných odvolání

       
           
 

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

počet podaných odvolání

68

53

63

43

34

počet kladně vyřízených odvolání rektorem

0

0

0

0

0

autoremedura (změna rozhodnutí děkana po podaném odvolání - na základě dodatečného dodání podkladů pro bonifikaci)

0

1

2

3

4