Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška

Aktualizace ke dni 09. 12. 2021

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr v oblasti práva, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje akademický titul JUDr. 

Informace o státní rigorózní zkoušce na Právnické fakultě

Adresa:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 7
16 40 Praha 1

Telefon: 221 005 210
E-mail:  rigo@prf.cuni.cz

Dokumenty naleznete zde.

Vzor rigorózní práce pdf  a doc.
Vzor - vyjádření pověřeného akademického pracovníka v pdf a doc.
Vzor - oponentský posudek pdf a doc (uznání DP, uznání DisP)

Poplatky a úplaty:

a)    6 500 Kč – poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, a to i v případě, že uchazeč žádá o uznání diplomové nebo disertační práce za práci rigorózní

b)    5 000 Kč – úplata spojená s přípravou ke státní rigorózní zkoušce - volitelně (PAP +  používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu ke státní rigorózní zkoušce)

Banka:                       Komerční banka
Účet:                          86-8986130237
Kód banky:                0100
IBAN:                         CZ5601000000868986130237
SWIFT:                       KOMBCZPPXXX
Konstantní symbol:
Variabilní symbol:       112
Specifický symbol:       rodné číslo uchazeče

Platbu lze prokázat ústřižkem poštovní poukázky nebo pokladní složenkou (příjmovým dokladem potvrzeným bankou), nebo kopií platebního příkazu (písemnou nebo zaslanou elektronicky).

Poplatky a úplaty jsou splatné do 3 pracovních dnů ode dne podání přihlášky bez vyzvání.

Cílem státní rigorózní zkoušky je získání titulu JUDr.

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí – obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky, která následuje bezprostředně po obhajobě.

Státní rigorózní zkoušku je možno vykonat z jednoho z uvedených tematických okruhů:

 •     Evropské právo
 •     Finanční právo
 •     Mezinárodní právo
 •     Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 •     Občanské právo hmotné
 •     Občanské právo procesní
 •     Obchodní právo
 •     Pracovní právo
 •     Právní dějiny
 •     Právo a ekonomie
 •     Právo duševního vlastnictví
 •     Právo sociálního zabezpečení
 •     Právo životního prostředí
 •     Římské právo
 •     Správní právo
 •     Teorie práva
 •     Trestní právo
 •     Ústavní právo a státověda
 •     Zdravotnické právo

Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Termíny konání zkoušek jsou zveřejňovány v SIS - Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby

Přihláška

Přihláška k rigorózní zkoušce se podává na zvláštním tiskopisu, který lze stáhnout z webových stránek fakulty. Formát přihlášky je přeložený arch A3, jiný formát nebude akceptován. Při vytištění jednotlivých stran přihlášky musí být dodržena velikost tisku po celé straně A4. Tiskopis přihlášky lze výjimečně obdržet na studijním oddělení. Vzhledem k současné epidemické situaci je tiskopis přihlášky k dispozici na vrátnici PFUK.

Přihlášky se přijímají průběžně. Přihlášku lze podat v úředních hodinách studijního oddělení, v podatelně Právnické fakulty nebo zaslat poštou. Po prokázání zaplacení poplatků obdrží uchazeč elektronickou poštou potvrzení o podání přihlášky a údaje potřebné pro přihlášení do Studijního informačního systému.

Jméno pověřeného akademického pracovníka uvádí v přihlášce uchazeč, který se rozhodl přijmout nabídku služeb. V takovém případě je nezbytné, aby pověřený akademický pracovník projevil svůj souhlas s touto funkcí a názvem rigorózní práce a připojil svůj vlastnoruční podpis a datum na druhé straně přihlášky. Pověřenými akademickými pracovníky mohou být osoby, které mohou být předsedou nebo členem zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku (https://www.prf.cuni.cz/uredni-deska/statni-rigorozni-zkousky).

Přílohy přihlášky:

a) sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce

b) úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu v oboru „právo“ podle zákona č. 172/1990 Sb., nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb. ve studijním oboru „právo“

c) úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (osvědčení) o státní zkoušce v oboru (studijním programu) „právo“

Povinnost připojit doklady o absolvování se nevztahuje na absolventy magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V přihlášce je třeba vždy uvést číslo diplomu a datum absolvování. Přihlášku nelze podat, pokud nebyl vystaven diplom. Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let od podání přihlášky.

 

Rigorózní práce

Rigorózní práce se odevzdává ve třech svázaných vyhotoveních. Práce se odevzdává na příslušném akademickém pracovišti. Rigorózní práce má prokázat autorovu schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané tematiky. Úprava rigorózní práce je obdobná jako u diplomové práce, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Rigorózní práce musí mimo vlastní text obsahovat:

titulní stránku,
název rigorózní práce a jeho překlad do anglického jazyka,
toto prohlášení: „Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval/a samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.“
prohlášení o počtu znaků vlastního textu rigorózní práce včetně poznámek pod čarou,
obsah,
seznam použitých zdrojů,
abstrakt v českém jazyce, anglickém jazyce a případně jazyce práce; rozsah abstraktu je nejméně 1 800 znaků včetně mezer,
alespoň 3 klíčová slova v českém jazyce, anglickém jazyce a případně jazyce práce.

Jako poslední stránka rigorózní práce se zařadí název rigorózní práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce. Rozsah vlastního textu rigorózní práce včetně poznámek pod čarou je nejméně 180 000 znaků včetně mezer vlastního textu.

Podrobnosti upravuje opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích, ve znění opatření děkana č. 7/2021.

Přístup do informačního systému

U nově podaných přihlášek obdrží uchazeč přihlašovací údaje v e-mailové zprávě o podání přihlášky, u přihlášek podaných dříve je třeba požádat o vydání přihlašovacích údajů Výdejní centrum průkazů UK.

Odevzdání rigorózní práce

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací stanoví opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích, ve znění opatření děkana č. 7/2021. Práce je považována za odevzdanou, pokud uchazeč odevzdal obě podoby práce. Jako první se odevzdává elektronická verze. Kromě tří vkládaných souborů (řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky) je třeba upravit záznam o práci (napsat klíčová slova česky a anglicky) a potvrdit vložení. V listinné podobě se rigorózní práce odevzdává na sekretariátu příslušného akademického pracoviště. Spolu s listinou podobou je třeba podat tamtéž žádost o stanovení termínu obhajoby/ústní zkoušky či uznání. Formulář naleznete zde.

Diplomy a promoce

Vydávání diplomů na promoci

Přihláška na promoci se podává referátu pro rigorózní řízení nejpozději do 14 dnů od vykonání státní rigorózní zkoušky.

Vydávání diplomů bez promoce

Diplomy lze vyzvednout bez promoce vždy až po uskutečněné promoci. Bližší informace zasílá fakulta poštou.

Termíny promocí

Promoce se konají dvakrát v kalendářním roce, zpravidla v měsících dubnu a listopadu. Vydávání diplomů bez promoce probíhá také dvakrát v roce v návaznosti na termíny promocí. Pozvánky na promoce s přesným časem konání promoce zasílá fakulta e-mailem cca tři týdny předem.

Absolventi státní rigorózní zkoušky, kteří vykonali (vykonají) zkoušku od 1. 10. 2021 do 28. 2. 2022, mají stanovený termín promoce na 12. 04. 2022. Diplomy bez promoce budou vydávány po datu promoce. Pokud by došlo k jakékoliv změně, bude zveřejněna na webové stránce PF UK. Potvrzení o vykonání rigorózní zkoušky se vydávají na žádost.
 

Uznávání závěrečných prací

Uznání diplomové práce za práci rigorózní

POZOR - od 18.ledna 2021 platí nová pravidla

Kolegium děkana dne 6. 5. 2021 schválilo následující upřesnění k opatření děkana č. 1/2021 týkající se uznávání diplomových prací za práce rigorózní:

Diplomová práce musí nově alternativně splňovat jednu z těchto dvou podmínek: 

• publikace podstatné části (text obsahující stěžejní závěry diplomové práce v rozsahu nejméně 20 normostran) nebo celé diplomové práce, a to buď jako odborné knihy 2 (výsledek s kódem B podle metodiky hodnocení výzkumných organizací) nebo jako recenzovaného odborného článku (výsledek s kódem J podle metodiky hodnocení výzkumných organizací), 

• diplomová práce získala cenu za vynikající diplomovou nebo studentskou práci udělovanou veřejnou vysokou školou (např. cena Praemium excellentiae, Bolzanova cena, Cena Josefa Vavrouška) nebo jinou renomovanou akademickou institucí (např. Randova cena za vynikající diplomovou práci). 

Posouzení, zda byla uvedená podmínka splněna je vždy na příslušné komisi, která práci uznává.  

Uchazeč podá přihlášku se všemi náležitostmi vyjma základní osnovy práce. Navíc k přihlášce připojí žádost o uznání diplomové práce za práci rigorózní. Lze použít tiskopis obecné žádosti. V případě žádosti o uznání diplomové práce obhájené na fakultě uchazeč odevzdává elektronickou podobu práce a 1 vyhotovení svázané práce v listinné podobě; pro ostatní diplomové práce platí pravidla pro odevzdávání rigorózních prací.

Uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky jako ústní části státní rigorózní zkoušky

Uchazeč podá přihlášku se všemi náležitostmi vyjma základní osnovy práce. Navíc k přihlášce připojí žádost o uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky jako ústní části státní rigorózní zkoušky. Lze použít tiskopis obecné žádosti. Absolvent jiné VŠ než Právnické fakulty Univerzity Karlovy přiloží doklad o absolvování magisterského i doktorského studia. V případě žádosti o uznání disertační práce obhájené na fakultě uchazeč odevzdává elektronickou podobu práce a 1 vyhotovení svázané práce v listinné podobě; pro ostatní disertační práce platí pravidla pro odevzdávání rigorózních prací. 

Seznam literatury k státní rigorózní zkoušce (seznam literatury je zveřejněn na stránkách jednotlivých kateder)

Seznam předsedů a členů komisí pro státní rigorózní zkoušku

Aktuality