Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Alokace pro Právnickou fakultu UK: 23.798.773,10 Kč
Celkové projektové náklady: 472.270.810, - Kč
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2017
Datum ukončení: 31. 10. 2019


Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení u pražských fakult a součástí Univerzity Karlovy v průřezových oblastech a v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s požadavky trhu práce. Aktivity projektu doplňkově podpoří intervence financované v rámci ESF v projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a obdobné aktivity realizované v minulém programovém období.

Projekt řeší nedostatečnou infrastrukturní vybavenost související s rozvojem jednotlivých studijních oborů v oblasti odborně obsahové, reagující na potřeby trhu práce, i v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a dalších součástí UK potřebnými výukovými pomůckami, přístroji, nábytkem, IT a AV technikou či materiálem. Projektové aktivity se zaměřují na dovybavení výukových a studijních prostor fakult a součástí UK, které tvoří samostatné funkční celky projektu. Jedná se o vybavení fakultních knihoven, studoven, přednáškových sálů, specializovaných učeben, výukových sálů pro praktickou výuku, jejichž modernizace má přímou vazbu na studijní programy pregraduálních studijních oborů, a také prostor, kde se studenti připravují na výuku. Prostřednictvím dílčích projektů jednotlivých fakult a součástí je zajištěna vazba potřebnosti modernizovaného či nově pořízeného investičního, neinvestičního majetku a informačních zdrojů na rozvoj studijních oborů, jejichž relevantní úprava v rámci reakreditací studijních programů a inovovaných předmětů probíhá na jednotlivých fakultách díky podpoře ESF projektu.

Hlavním cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - VRR je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na pražských fakultách UK. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na KTF, ETF, HTF, PF, 1. LF, 2. LF, 3. LF, FF, PřF, MFF, PedF, FSV a FTVS. Modernizaci studijního prostředí na těchto fakultách vhodně doplňují investice do prostor, které zajišťuje součást UK Správa budov a zařízení v Praze-Hostivaři a Centrum pro otázky životního prostředí. V rámci dílčího projektu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy je cílem pořízení elektronických informačních zdrojů pro využití studenty bakalářských a magisterských studijních programů pražských fakult a investice do podpory e-learningu a bezpečné sítě, které zajišťuje Ústav výpočetní techniky. 

Zlepšení studijní infrastruktury jsme dosáhli vybavením či výměnou dosluhující AV/IT techniky a dalšího vybavení jak v učebnách, které jsou určeny pro přednášky povinných předmětů, tak i v seminárních místnostech a zvláštních multimediálních učebnách a zasedacích místnostech. Došlo také k obnově a doplnění nábytkového vybavení učeben a dalších prostor určených pro výuku a samostudium v návaznosti na obnovu multimediálních zařízení v jednotlivých učebnách a posluchárnách. Jednalo se především o obnovu vybavení učeben židlemi, lavicemi a úpravu kateder a nábytkových sestav pro AV/IT techniku. Dalším prostorem pro zkvalitnění infrastruktury se stala fakultní fitness učebna a fakultní posilovna. A v neposlední řadě bylo rozšířeno množství studijní tištěné literatury (české i zahraniční); zejména byl zvýšen počet doporučených učebnic.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

obr