ERDF pro VŠ II na UK – VRR

ERDF pro VŠ II na UK – VRR

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celkové projektové náklady: 123.798.302,61 Kč

Alokace pro Právnickou fakultu UK: 5.158.535 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2019

Datum ukončení: 31. 12. 2022


 

Projekt je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na pražských fakultách Univerzity Karlovy.

Projekt je zaměřen na řešení nedostatečné infrastrukturní vybavenosti související s rozvojem jednotlivých studijních oborů, jak v oblasti oborově obsahové, reagující na potřeby trhu práce, tak v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a jejich kateder potřebnými výukovými pomůckami, přístroji, nábytkem a v neposlední řadě materiálem. Projekt se zaměřuje na dovybavení výukových a studijních prostor jednotlivých fakult. Projekt dále reflektuje nutnost systematického posilování principu rovného přístupu ke vzdělávání a začlenění studentů se specifickými potřebami do běžné výuky, dále propojení rovnosti v přístupu ke vzdělávání s jeho kvalitou a také základní princip, že každému studentovi, bez ohledu na jeho osobní nebo sociálně-ekonomické okolnosti, umožní Univerzita Karlova naplnit svůj potenciál ve vzdělávání. Projekt podporuje svým infrastrukturním vybavením realizaci aktivit zaměřených na studenty se specifickými potřebami v komplementárním projektu ESF.

Hlavním cílem projektu je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na pražských fakultách, a to prostřednictvím pořízení nezbytného vybavení a pomůcek, popřípadě souvisejících stavebních úprav. Současně je cílem zpřístupnění prostředí Univerzity Karlovy pro studenty se specifickými potřebami v realizaci následujících aktivit zaměřených na tyto studenty:

  • Materiální, přístrojové a prostorové zabezpečení celouniverzitní aktivity zaměřené na podporu studentů se specifickými potřebami (Fakulta tělesné výchovy a sportu, Filozofická fakulta, Právnická fakulta)
  • Modernizace laboratoří, poslucháren a učeben, včetně zajištění potřebného přístrojového, materiálního a dalšího vybavení, včetně souvisejících stavebních úprav (Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 3. lékařská fakulta)
  • Akvizice primárních elektronických zdrojů pro výuku

Realizací projektu dojde ke komplexnímu zkvalitnění výuky poskytované studentům bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách ve více rozvinutém regionu. Komplexní zkvalitnění výuky spočívá v zajištění prostředí pro výuku, která je v rámci ESF aktivit inovovaná v souladu s potřebami trhu práce tak, aby tato výuka mohla být realizována na moderním, kvalitním, technologicky pokročilém vybavení a pomůckách, a studenti tak byli lépe připraveni na vstup do praxe.  Modernizované a nově vybavené studijní prostředí rovněž umožní zavedení inovovaných metod výuky studijních oborů a umožní studentům osvojit si dovednosti nezbytné pro budoucí výkon praxe.

V rámci realizace projektu byla na PF rekonstruována učebna č. 303 určená pro výuku předmětů v cizích jazycích, byla instalována plošina pro handicapované ve fakultní knihovně a nakoupena řada odborné literatury.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

EU