Zápis předmětů do zimního semestru bude zahájen 23. 09. 2021

Zápis předmětů do zimního semestru bude zahájen 23. 09. 2021

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracíme se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci zápisu předmětů do rozvrhu pro zimní semestr ak. roku 2021/2022, který začne ve čtvrtek 23. září 2021 v 19:00 a bude trvat do 24. října 2021.

Možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku podle stanoveného harmonogramu je tradičně vázána na podmínku Vaší účasti v elektronické anketě v SIS - hodnocení výuky studenty (tato podmínka neplatí pro studenty v začínajícím prvním ročníku). Do této chvíle se ankety zúčastnilo 1643 studentů, ale 1079 oprávněných studentů se prozatím nezúčastnilo. 

Kontrola toho, že jste řádně vyplnili anketu a budete si moci řádně zapsat předměty, je zabezpečena tak, že těm, kdo anketu řádně vyplnili, se po přihlášení do SIS nezobrazuje na hlavní stránce žádné upozornění. Těm, kteří anketu nevyplnili nebo nevyplnili řádně, se zobrazí upozornění „Ještě jste nehodnotil/a všechny své předměty, můžete je hodnotit v modulu „Anketa“. Toto upozornění se jim zobrazí i po vstupu do modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Další podmínkou pro zápis předmětů je, že student musí být zapsán do vyššího ročníku viz Zápis do dalšího ročníku.

Stejně jako v minulém semestru zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty, dovednostní a jazykové povinně volitelné předměty (v prvé fázi zápisu je možné si zapsat pouze jeden dovednostní PVP);

2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty povinně volitelné a volitelné předměty.

Druhá fáze zápisu bude opět rozdělena do tří „vln“:

1. V první vlně od 20:00 si budete moci zapsat nejvýše 2 předměty PVP nebo VP  podle rozdělení do skupin předmětů podle kateder (do čehož se započítává i dovednostní předmět zapsaný v první fázi).

2. Ve druhé vlně od 20:30 si budete moci zapsat nejvýše 4 předměty (do čehož se započítávají i předměty zapsané v první vlně; rozdělení zápisu po katedrách však již nebude aplikováno).

3. Ve třetí vlně zápisu, která začne v 20:40, bude limit pro zápis zrušen úplně.

Přesný rozpis jednotlivých „vln“ najdete zde.

Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz příslušný studijní plán). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět nebude řádně zapsán a nelze jej absolvovat.

Často se bohužel stává, že si v rámci předběžného zápisu zapisujete i předměty, pro které nesplňujete prerekvizity, korekvizity a u nichž existují neslučitelnosti. Svým zápisem tak blokujete kapacitu těchto předmětů pro studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Z těchto důvodů provede studijní oddělení v průběhu a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami. Výmaz předmětu s nesplněnými rekvizitami se bude týkat všech předmětů, které máte zapsány a pro které nesplňujete rekvizity, tj. i těch, které jste si zapsali na jiných fakultách Univerzity Karlovy.

Podotýkáme, že v odůvodněných případech mohou být rekvizity stanovené pro zápis povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného jak na této fakultě, tak na jiné fakultě UK, prominuty. K dodatečnému zápisu s prominutím rekvizit je třeba podat písemnou žádost proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu (k tomu viz zápis předmětů). Žádost můžete podat i v případě, že předmět nemáte v tzv. předběžném zápisu. Bez ohledu na to, zda jste takovou žádost již podali nebo nepodali, však bude Váš předběžný zápis vymazán, pokud nebude předtím Vaší žádosti vyhověno.

Po skončení období zápisu jsou předměty zapsané do rozvrhu hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se zápis změní na závazný zápis, který je již trvalý. Závazně zapsané předměty již není možné vymazat, pokud se nejedná o výjimky podle čl. 5 odst. 6 a 7 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „POS“). Pravidlo, že závazně zapsaný předmět nelze vymazat, se vztahuje jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Jakýkoli zapsaný předmět tak bude natrvalo evidován ve studijním informačním systému bez ohledu na to, zda bude nebo nebude absolvován.

Upozornění

Od minulého akademické roku studenti 1. a 2. ročníku studují podle nového studijního programu a nového studijního plánu HPRAVO2020. Pro tento nový studijní plán byly vytvořeny nové kódy pro povinné a povinně volitelné předměty. Z tohoto důvodu naleznete většinu předmětů v SIS dvakrát. Jednou pod kódem HPXXXX (šestimístný kód) a HYYYXXXX (osmimístný kód). Studenti se studijními plány HPRAVO5, HPRAVO2017 si vždy zapisují předmět HPXXXX se šestimístným kódem, studenti 1.  a 2. ročníku nového studijního programu se studijním plánem HPRAVO2020 si vždy zapisují předměty HYYYXXXX s osmimístným kódem.

Volitelné předměty jsou pro všechny studijní plány shodné HVXXXX.

Některé předměty nemají rozvrhový lístek. U nich naleznete informaci, že výuku zajišťuje jiný předmět (ze studijního plánu HPRAVO2020). Vy si vždy zapisujete předmět Vašeho plánu a při zápisu se Vám k tomuto předmětu automaticky přiřadí rozvrhový lístek předmětu zajišťujícího výuku nebo se zobrazí nabídka rozvrhových lístků předmětu zajišťujícího výuku.

Příklad 1

Jsem student HPRAVO5, HPRAVO2017 a chci si zapsat předmět Základy právní informatiky

Při vyhledání předmětu naleznete tyto výsledky:

HP0971 Základy právní informatiky a HDPV0004 Základy právní informatiky. U předmětu HP0971 naleznete informaci „Výuka tohoto předmětu je zajišťována předmětem HDPV0004“ a tento předmět nemá rozvrhový lístek, zatímco předmět HDPV0004 má dva rozvrhové lístky.

Při zápisu si však musíte zapsat předmět HP0971 a v dalším kroku Vám bude nabízen výběr lístků z HDPV0004. Zapsán však budete mít správně předmět HP0971.

Příklad 2

Jsem student HPRAVO2020 a chci si k již zapsané Právnické angličtině I zapsat druhý jazyk, a to předmět Právnická němčina jako další cizí jazyk 1

Při vyhledání předmětu naleznete tyto výsledky:

HOPV1021 Právnická němčina jako další cizí jazyk 1 a HP1501 Právnická němčina jako další cizí jazyk 1

U obou předmětů HOPV1021 i HP1501 naleznete informaci „Výuka tohoto předmětu je zajišťována předmětem HJPV0021“ (HJPV0021 je předmět Právnická němčina I).

Při zápisu si však musíte zapsat předmět HOPV1021 a v dalším kroku nabízen výběr lístků z HJPV0021. Zapsán však budete mít správně předmět HOPV1021.

Odpovědi na otázky

• Co je to studijní plán a jak poznám podle jakého studijního plánu se mám řídit?

• Kolik studijních plánů na PF UK existuje a proč?

• Jak bezpečně poznám, jaký studijní plán se na mne vztahuje?

naleznete také v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.

Prosíme, abyste při tvorbě Vašeho rozvrhu vzali také na vědomí podmínky pro zápis do vyššího ročníku tj. zejména v čl. 3 a čl. 4 POS. Tyto podmínky se liší podle toho, jaký studijní plán se na Vás vztahuje.

Studijní plán HPRAVO2020

Pro studenty se studijním plánem HPRAVO2020 platí (studenti nově zapsaní do 1. ročníku budou řešit počty kreditů nutných k zápisu do druhého ročníku za rok v září 2022):

K zápisu do dalšího úseku studia (ročníku) je třeba splnit podmínky pro zápis do dalšího ročníku stanovené ve studijních předpisech, tj. zejména v čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účinných od 1.10.2020. 

A) Pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:

•  do 2. ročníku 60 kreditů,

•  do 3. ročníku 120 kreditů,

•  do 4. ročníku 180 kreditů,

•  do 5. ročníku 230 kreditů,

•  do 6. a vyššího ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS účinných od 1. 10. 2020 přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 10 kreditů pro zápis do druhého až pátého ročníku a 15 kreditů pro zápis do šestého a vyššího ročníku.

V této souvislosti podotýkáme, že přestože kredity převyšující počet 10, resp. 15 nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů získaného během studia.

C) Další podmínkou pro zápis do dalšího ročníku je absolvování zapsaných povinných předmětů, u kterých je opakování zápisu vyloučeno (Teorie práva II, Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, Ústavní právo I, Občanské právo hmotné I, Úvod do studia práva) a absolvování těch povinných předmětů a jazykových povinně volitelných předmětů (předměty I až IV jednoho jazyka), které byly zapsány opakovaně a jejichž absolvování je podmínkou absolvování studia.

Studijní plán HPRAVO2017

Pro studenty se studijním plánem HPRAVO2017 platí:

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, zejména v POS účinných do 30.9.2020 , tj. hlavně v čl. 3 a čl. 4, která se i nadále použijí na studenty se studijním plánem HPRAVO2017.

A) Podle předmětného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:

• do 2. ročníku 55 kreditů,

• do 3. ročníku 120 kreditů,

• do 4. ročníku 170 kreditů,

• do 5. ročníku 230 kreditů,

• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS účinných do 30. 9. 2020 přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 10 kreditů pro zápis do druhého až pátého ročníku a 15 kreditů pro zápis do šestého a vyššího ročníku.

V této souvislosti podotýkáme, že přestože kredity převyšující počet 10, resp. 15 nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů získaného během studia.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů a povinně volitelných předmětů, které již byly zapsány opakovaně a jejichž absolvování je podmínkou absolvování studia.

Studijní plán  HPRAVO5

Pro studenty se studijním plánem HPRAVO5 platí:

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, především v POS účinných do 30. 9. 2020. Vzhledem k tomu, že jste zahájili své studium za účinnosti Pravidel pro organizaci studia z roku 2015 (dále jen POS2015), neaplikuje se však na Vás platný a účinný POS v celém rozsahu. Na základě čl. 92 odst. 2 POS pro Vás bude až do ukončení Vašeho studia rozhodný čl. 4 a čl. 11 POS 2015, který se právě týká podílu kreditů za volitelné předměty pro zápis do vyššího ročníku, jakož i podílu kreditů za volitelné předměty pro absolvování studia.

A) Podle předmětného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:

• do 2. ročníku 55 kreditů,

• do 3. ročníku 120 kreditů,

• do 4. ročníku 170 kreditů,

• do 5. ročníku 230 kreditů,

• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS2015 dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 16 % z doporučeného počtu kreditů (tedy z 60 kreditů za každý absolvovaný ročník). V opačném případě o přiměřenosti poměru kreditů potřebných pro dosažení této hranice rozhodne děkan.

Při zápisu do vyššího ročníku s účinností od akademického roku 2016/2017 děkan postupuje výlučně podle Opatření děkana č. 2/2016, které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku. V souladu s tímto opatřením se za maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, považuje:

ročník

kreditů za všechny VP

kreditů za VP
vyučované pouze na PF

2.

10

10

3.

19

19

4.

29

45

5.

38

60

6. - 10.

48

75

V této souvislosti podotýkáme, že přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů, které již byly zapsány opakovaně.

 

Odpovědi na otázky 

• Jak se započítávají kredity za povinně volitelné předměty (PVP)?

• Je vůbec nutné k úspěšnému ukončení studia absolvovat nějaký volitelný předmět (VP)?

• Co se stane, když není úspěšně absolvován již jednou závazně zapsaný PVP?

naleznete také v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.

Pevně doufáme, že zápis proběhne v pořádku. V případě, že by v průběhu zápisu nastaly neočekávané technické problémy, budeme Vás bezprostředně po ukončení zápisu informovat o řešení nastalé situace.

 

S přáním úspěšného zápisu

 

Marta Chromá

Miroslav Sojka