Zahraniční stipendijní pobyty akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2024

Zahraniční stipendijní pobyty akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2024

 

Informujeme o nabídce zahraničních stipendijních pobytů akademiků (včetně post-doktorandů) a doktorandů a v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2024.

Jedná se o krátkodobé výzkumné, studijní a přednáškové pobyty (v délce 1 – 3 týdny) určené pro vědecko-pedagogické pracovníky PF UK (vč. post-doktorandů) v řádném pracovním poměru s PF UK a pro doktorandy PF UK. Výzkumné, studijní či přednáškové pobyty si uchazeči předem dojednají se zahraničními partnery.

Výjezd je možný na zahraniční partnerské univerzity, se kterými má UK pro tyto účely uzavřené meziuniverzitní dohody. Níže uvedené podmínky a postup platí pouze pro pobyty v Německu, Finsku, Lotyšsku, Polsku, Slovensku a Řecku. V případě ostatních zemí jsou dohody pouze rámcové a blíže podmínky akademických pobytů nestanovují, nezajišťují financování a není u nich vyžadována nominace ze strany rektorátu UK. Není proto nutné, aby přihlášky procházely schvalovacím procesem na RUK. Akademici si v těchto případech pobyt dojednávají přímo s přijímajícím pracovištěm dle podmínek dané univerzity a fakulta rektorát o výjezdu pracovníka pouze informuje. V případě nutnosti asistence rektorátu při komunikaci se zahraniční univerzitou lze kontaktovat koordinátora pro daný stát. Seznam všech meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete na webu RUK zde.

Počty akademických mobilit na univerzity v Německu, Finsku, Lotyšsku, Polsku, Slovensku a Řecku jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nároková, přihlášky jsou posuzovány na úrovni PF UK pouze předběžně, schvalovací proces probíhá především na úrovni RUK a na partnerské univerzitě.

 

Pro koho:

1. pro vědecko-pedagogické pracovníky UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté)

2. doktorandy všech fakult UK

Finanční zajištění pobytu:

Hostitelská univerzita zpravidla přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety), na cestovné přispívá Zahraniční oddělení PF UK (popř. je lze financovat z prostředků grantů a projektů). Výše příspěvků je v každé zemi odlišná. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vyjíždějící akademik/doktorand/post-doktorand zajistit dodatečný zdroj dofinancování.

Podání přihlášky:

Uchazeč podává přihlášku e-mailem Mgr. Eleni Dimelisové (dimelise@prf.cuni.cz) nejpozději do středy 6. 12. 2023 včetně.

Přílohou přihlášky jsou:

1) Academic Visitor Application;

2) zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele;

3) odůvodnění vícečetného pobytu (pouze při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).

PF UK podané přihlášky posuzuje pouze předběžně, o nominacích za celou UK rozhodne v celouniverzitním výběrovém řízení prorektorka pro zahraniční vztahy a mobilitu. Nominace následně podléhají schvalovacímu procesu na úrovni rektorátu partnerské univerzity.

O výsledku výběrového řízeni budou uchazeči informování cca. v průběhu ledna/února 2024.

Uložit událost do kalendáře