Výběrové řízení - krátkodobé mobility Erasmus+ pro postgraduální studenty

Výběrové řízení - krátkodobé mobility Erasmus+ pro postgraduální studenty

Krátkodobá studijní nebo výzkumná stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je otevřena pro studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Administrativní postup vychází z pravidel běžného Erasmus+ výjezdu s přihlédnutím k níže uvedeným pravidlům.

Zahraniční oddělení PF UK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé studijní nebo výzkumné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pro studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Zájemci mohou podat přihlášku s příslušnými přílohami prostřednictvím online formuláře nejpozději do 19. 2. 2024.

Krátkodobé mobility Erasmus+ vychází z obecných pravidel tohoto programu, se kterými se můžete blíže seznámit zde.

V přihlášce uveďte cílové zahraniční pracoviště a předběžnou délku plánovaného výjezdu. K přihlášce je třeba doložit (v českém či anglickém jazyce):

  • předběžný příslib přijetí v rámci krátkodobé mobility Erasmus+ z odborného pracoviště zahraniční univerzity či z její knihovny (může být i v jiném jazyce, postačí emailem);
  • souhlas školitele PF UK s navrhovaným výjezdem;
  • motivační dopis obsahující předběžný studijní plán pro navrhovanou mobilitu, popis přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, a vždy též popis aktuální rozpracovanosti disertační práce;
  • doložení jazykové způsobilosti (podle jazyka zamýšlené mobility) certifikátem, popř. složením zkoušky z příslušného jazyka v doktorském studijním programu na PF, popř. dřívějším alespoň semestrálním pobytem v zahraničí na univerzitě s totožným vyučovacím jazykem;
  • životopis;

(dokumenty se nahrávají skrze přihlašovací formulář, a to hromadně v jednom PDF souboru nazvaném podle vzorce „Prijmeni_Jmeno.pdf“).

Zájemci budou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  • přínos mobility pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu;
  • přínos pro další působení doktoranda na fakultě a/nebo jeho uplatnění v praxi;
  • plnění povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu.

Hodnocení proběhne na základě písemných podkladů podaných uchazečem s tím, že není vyloučeno konání ústního pohovoru, na který bude zájemce případně pozván.

Bude-li zájemce na základě výběrového řízení nominován, výjezd je možné uskutečnit nejdříve na konci června.

 

 

 

Uložit událost do kalendáře