Výběrové řízení – katedra správního práva a správní vědy

Výběrové řízení – katedra správního práva a správní vědy

                                                                                                                                                                                           V Praze dne 17. října 2023

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje
výběrové  řízení
na obsazení 2 míst akademických pracovníků/akademických pracovnic (odborný asistent/odborná asistentka)
na Katedře správního práva a správní vědy, každé na pracovní úvazek 0,50.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva,
 • absolvované doktorské studium (titul Ph.D.) podmínkou,
 • pedagogická nebo vědecká činnost v oblasti veřejného práva, zkušenosti s vedením  diplomových prací velkou výhodou, 
 • znalost českého jazyka úroveň C 1 podmínkou, anglického a dalšího světového jazyka výhodou,
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešením grantových projektů výhodou,
 • zájem o projekty v rámci evropské univerzitní aliance 4 EU+ a připravenost na nich aktivně participovat výhodou, 
 • publikační činnost v oboru, prokazatelná zkušenost s publikováním v periodikách indexovaných v databázích Wos a Scopus velkou výhodou,
 • profilace v oblastech s grantových potenciálem (e-government, digitalizace veřejné správy, energetické právo, smart cities) velkou výhodou, 
 • zkušenosti s výukou na univerzitách v zahraničí velkou výhodou. 

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2024

 

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
 • přehled publikací

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči do 21. listopadu 2023 personálnímu oddělení na e-mail hulmakoi@prf.cuni.cz

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                    prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
                                                                                                                                                                                                                            děkan