Pomocná studentská vědecká síla – výběrové řízení katedry trestního práva

Pomocná studentská vědecká síla – výběrové řízení katedry trestního práva

Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení míst pomocné vědecké studentské síly na katedře trestního práva


PŘEDPOKLADY: 
Studium v 2. - 5. ročníku PF UK, aktivní znalost (slovem, písmem) jednoho až dvou cizích jazyků (přednostně angličtina, němčina, francouzština), znalost práce s počítačem, dobré studijní výsledky, zájem o trestní právo, kriminologii a kriminalistiku.


OBSAH PRÁCE:
Práce spočívá zejména v rešerši právních norem, judikatury a odborné literatury, vyhledávání informací v knihovních databázích a na internetu, v překladech, korekturách, přípravě a rozesílání pošty, účasti a technické pomoci při konferencích a vědeckých seminářích, přednáškách zahraničních profesorů, obhajobách doktorských disertačních prací atd. Za práci se vyplácí stipendium v příslušné výši dle ekonomických předpisů Univerzity Karlovy.


PŘIHLÁŠKY: 
Zájemci podají závaznou elektronickou přihlášku na e-mailovou adresu barova@prf.cuni.cz nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky katedry paní Martiny Bárové (místnost č.314/3. patro). V přihlášce se zájemci vyjádří k výše uvedeným předpokladům a připojí stručný životopis v českém a jednom cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština).


UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
Přihlášky podávejte do 9. 10. 2023.


OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ: 
Výsledky výběrového řízení budou sděleny elektronicky všem, kdo podají včas přihlášku do výběrového řízení.


OBDOBÍ, NA KTERÉ BUDE VYBRANÝ UCHAZEČ/UCHAZEČKA PŘIJAT NA KATEDRU:
říjen 2023 – září 2024.

 

V Praze dne 25.9.2023

Prof. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
vedoucí katedry trestního práva