Opatření v návaznosti na tragickou událost na FF UK

Opatření v návaznosti na tragickou událost na FF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

obracím se na Vás v návaznosti na tragickou událost, ke které došlo před Vánoci na Filozofické fakultě UK. Řada z nás pořád nemůže uvěřit tomu, co se stalo, a tato událost nepřestává tíživě dopadat na většinu z nás a je zřejmé, že se s ní jako celá akademická obec univerzity budeme v nadcházejících měsících vyrovnávat. Jsem nicméně přesvědčen, že je třeba zároveň pokračovat v akademické činnosti a pracovat na tom, aby naše univerzita a fakulta i nadále zůstaly otevřeným společenstvím vyučujících, studujících a zaměstnanců, jež přispívá k pěstování humanistických hodnot v naší společnosti. 

Konkrétně bych Vás chtěl informovat o tom, že 

  1. nebudeme měnit harmonogram akademického roku, tj. bude pokračovat výuka v semestru, na kterou naváže zkouškové období, 
  2. pokud by však některý studující s ohledem na proběhlé události potřeboval specifický přístup v rámci svého studia, prosím ať se obrátí na paní proděkanku Chromou, která se pokusí najít řešení jeho situace, 
  3. jsme rozhodli, že z preventivních důvodů bude od 2. ledna 2024 na několik týdnů vstup do budovy umožněn na kartu jako je tomu obvykle o prázdninách; při vstupu se budou využívat pouze pravé dveře při pohledu zvenčí a následně levé lítací dveře do vstupního vestibulu; tímto způsobem bude mít obsluha vrátnice mnohem větší přehled o tom, kdo do budovy vstupuje, 
  4. fakulta si v roce 2023 nechala zpracovat bezpečnostní studii měkkých cílů budovy, jejíž závěry by měly být realizovány v následujícím kalendářním roce; jde především o instalaci systému KISS (Krizový informační a svolávací systém), který umožňuje rychlé zasílání zpráv v případě mimořádných událostí, provádění bezpečnostních školení a vypracování metodických podkladů, jak v krizových situacích jednat;  
  5. velký dík patří všem zaměstnancům a studujícím, kteří velmi rychle reagovali na naši výzvu a kteří se podíleli na výdeji věcí, jež zůstaly v budově Filozofické fakulty UK po evakuaci; vedení Filozofické fakulty UK jsem dále nabídl možnost využití našich prostor v lednu, aby v naší budově mohly probíhat jejich zkoušky a zápočty, 
  6. i nadále platí, že v případě potřeby se mohou vyučující, studující i zaměstnanci fakulty obracet na psychologickou pomoc (kontakty psychologická pomoc); dále sdílím doporučení na podporu psychického zdraví po tragické události zaslané univerzitou, kde jsou rovněž uvedeny kontakty, kam je možné se obracet o pomoc,
  7. podněty k otázkám týkající se bezpečnosti fakulty i jiné podněty související s provozem budovy je možné zasílat přes platformu NNTB tajemníkovi fakulty.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, přejme si, ať celá univerzita vyjde z této těžké a bezprecedentní situace, jež přinesla mnoho bolesti z nenahraditelné ztráty na životech a zdraví, jako ještě soudržnější společenství vyučujících, studujících a zaměstnanců semknuté kolem hodnot demokracie, lidských práv a humanismu, na nichž naše alma mater stojí.  

Přeji Vám vše dobré v roce 2024. 

Radim Boháč