Nový grantový projekt "Flotila malých modulárních reaktorů na obzoru! Potřebujeme nové jaderné právo?“

obr

Nový grantový projekt "Flotila malých modulárních reaktorů na obzoru! Potřebujeme nové jaderné právo?“

Malé modulární reaktory jsou moderní technologií, která bude v příštích desetiletích s velkou pravděpodobností sloužit k výrobě tepla a elektrické energie. Cílem této technologie přitom není konkurovat existujícím jaderným elektrárnám, ale nahradit v rámci dekarbonizace stávající uhelné elektrárny. Malé jaderné reaktory jsou současně technologií, která jsou současně technologií, které vyžadují ve srovnání s výstavbou klasických jaderných elektráren nejenom mnohem nižší finanční náklady, ale také mohou být zprovozněny v kratším časovém rámci.

V září 2023 představil premiér Petr Fiala svou vizi střednědobého směrování České republiky s názvem „Restart Česka: Hlavní křižovatkou Evropy do deseti let“. V části o dalším vývoji energetiky tato vize počítá s tím, že se Česko v příští dekádě stane centrem vývoje malých modulárních reaktorů, které bude na svém území nejenom využívat, ale bude je vyvážet i do zahraničí.   

Nasazení této nové technologie ovšem musí být provázeno vytvořením robustního právního rámce na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Této problematice se bude věnovat projekt s názvem „Flotila malých modulárních reaktorů na obzoru! Potřebujeme nové jaderné právo?“. Tento projekt podpořila Grantová agentura České republiky a bude se mu věnovat tým akademiků naší právnické fakulty. 

Tradice, která vybízí a zavazuje

Výzkum vzájemného vztahu práva a jaderných technologií má v české právní akademii značnou tradici. Jeho počátky sahají do 70. let, kdy se tématu začala věnovat skupina akademiků, působících na Ústavu státu a práva tehdejší Československé akademie věd. Na jejich práci a mezinárodní renomé se nyní snaží navázat řešitelský tým akademiků, působících na pražské právnické fakultě (prof. Jakub Handrlica, Mgr. Gabriela Blahoudková a dr. Vladimír Sharp). Cílem jejich projektu je přispět do mezinárodní diskuse o roli práva v úsilí o dekarbonizaci právě prostřednictvím malých modulárních reaktorů. Řešitelský tým se bude věnovat otázce, jestli je současný právní rámec na specifika plynoucí z této nové technologie připraven. Příkladem může být nejenom velice rigidní úprava povolovacích procesů, ale také právní úprava v oblasti odpovědnosti a pojištění. 

Mezinárodní spolupráce

OECD ve své aktuální studii The NEA Small Modular Reactor Dashboard uvádí, že v současnosti existují čtyři desítky různých projektů v této oblasti po celém světě. Aktivními jsou zejména státy jako Kanada, USA, France a Velká Británie. Otázka připravenosti právního rámce je proto nejenom otázkou pro naši právní úpravu a téma přímo vybízí k mezinárodní spolupráci s partnery v zahraničí. Řešitelský tým plánuje v rámci řešení projektu spolupracovat s vědeckými týmy, které se problematice věnují na renomovaných univerzitách v zahraničí – konkrétně s Center for Energy Law (Tulane University, USA). V souvislosti s projektem řešitelský tým plánuje také využit možnosti, které nabízí nově uzavřená bilaterální smlouva o vědecké spolupráci mezi naší fakultou a National University of Singapore. Právě Singapur totiž patří k těm asijským státům, které v současnosti počítá s nasazením této nové technologie za účelem zajištění své energetické soběstačnosti. 

Výstupy projektu

Grantová agentura Česká republiky podpořila projekt pražského týmu svým financováním na roky 2024 až 2026. V rámci řešení projektu je plánováno nejenom vystoupení na prestižním, v pořadí dvacátém pátém kongresu Mezinárodní asociace jaderného práva, který se bude konat v listopadu 2024 ve Varšavě. Členové řešitelského týmu plánují výsledky svého výzkumu průběžně publikovat v prestižních zahraničních žurnálech s vysokým impaktem – zejména v Journal of Energy and Natural Resources Law a v Journal of World Energy Law and Business. Finálním výstupem celého projektu by měla být monografie, vydaná v renomovaném britském vydavatelství Routledge.