Literatura ke státní doktorské zkoušce v programu „Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda“

Literatura ke státní doktorské zkoušce v programu „Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda“

Úvodní poznámka:

Součástí přihlášky ke státní doktorské zkoušce je seznam nejméně pěti českých a nejméně pěti zahraničních titulů z oboru, které doktorand přečetl. V rámci doplňkové otázky k rozpravě, jež je těžištěm státní doktorské zkoušky, představí jeden jím zvolený titul, druhý z jeho seznamu vybere zkušební komise. Debata se povede vždy o jednom českém a jednom zahraničním literárním titulu.

Seznam schválený oborovou radou představuje vodítko k orientaci mezi učebnicemi a českými a zahraničními knihami věnujícími se základním tématům oboru. Znalost obsahu učebnic se předpokládá, samostatně však při státní doktorské zkoušce prověřována není. Doktorand může po dohodě se svým školitelem do seznamu odevzdávaného před zkouškou zahrnout rovněž literární tituly další.

 

 

Doporučené učebnice:

Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš: Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

Pavel Holländer: Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.  

Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda. 2. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges, 3. vyd. 2020 (zejména ústavní vývoj). 

Jan Filip: Ústavní právo České republiky. 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy České republiky. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 4. vyd. 2003.

Jan Filip: Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2. vyd. 2001.

Jan Wintr: Principy českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 5. vyd. 2020. 

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček: Základní práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

 

Doporučená tuzemská literatura k základním tématům oboru:

Jan Broz, Jan Chmel: Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace. Praha: Leges, 2017.

Aleš Gerloch, Jan Kysela a kol.: 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds.): Ústavní kontinuita České republiky s československou ústavní tradicí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019.

Vladimír Klokočka: Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde, 2. vyd. 2006.

Božena Komárková: Původ a význam lidských práv. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

Jan Kysela: Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014.

Jan Kysela: Dělba moci jako součást věčného hledání dobré vlády. Praha: Leges, 2019.

Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kol.: Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí. Praha: Leges, 2016. 

Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel: Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu. Praha: Leges, 2018.

Martin Madej: Meze základních práv v České republice. Praha: Leges, 2018.

Pavel Molek: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova univerzita, 2014.

Pavel Molek: Základní práva. Sv. první. Důstojnost. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Pavel Molek: Základní práva. Sv. druhý. Svoboda. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

Pavel Ondřejek: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges, 2012.

Jana Ondřejková: Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2018.

Radek Píša: Soudcokraté, zachránci a byrokrati. Praha: Leges, 2018.

Ondřej Preuss: Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii? Plzeň: Aleš Čeněk, 2015.  

Maxim Tomoszek: Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha: Leges, 2015.

 

Vybrané tituly zahraniční literatury k základním tématům oboru:

Bruce Ackerman, Richard Albert (eds.): Revolutionary Constitutionalism, Hart Publishing, 2020.

Robert Alexy: Theorie der Grundrechte. Suhrkampf Verlag, 8. vyd. 1986, resp. A Theory of Constitutional Rights. Oxford University Press, 2010.

Hannah Arendtová: O revoluci. Praha: Oikoymenh, 2012.

Aharon Barak: Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012,

Nick W. Barber: The Constitutional State. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Paul Blokker: New Democracies in Crisis? London: Routledge, 2014.

Grainne De Búrca, Joseph H. H. Weiler (eds.): The Worlds of European Constitutionalism, Cambridge University Press, 2012

Albert Venn Dicey: The Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Fund, 1982.

Petra Dobner, Martin Loughlin (eds.): The Twilight of Constitutionalism? Oxford: Oxford University Press, 2012.

Zachary Elkins, Tom Ginsburg, James Melton: The Endurance of National Constitutions. New York: Cambridge University Press, 2009.

John Hart Ely: Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review. Cambridge, Massachussets, and London, England: Harvard University Press, 1980. 

Scott Gordon: Controlling the State. Constitutionalism form Ancient to Today. Cambridge, Massachussets, and London, England: Harvard University Press, 2002.

Dieter Grimm: Constitutionalism: Past, Present and Future. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Stephen Holmes: Passions and Constraint. On the Theory of Liberal Democracy. The University of Chicago Press, 1995.

Artur Jacobson, Bernhard Schlink (eds.): Weimar: A Jurisprudence of Crisis. University of California Press, 2000.

Martin Kriele: Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates. Stuttgart – Berlin – Köln: Kohlhammer, 6. vyd. 2003.

Will Kymlicka: Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Karl Loewenstein: Verfassungslehre. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2. vyd. 1969.

Martin Loughlin: Foundations of Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Martin Loughlin, Neil Walker (eds.): The Paradox of Constitutionalism. Constitutional Power and Constitutional Form. Oxford: Oxford University Press, 2007.  

Bernard Manin: The Principles of Representative Government. Cambridge University Press, 1997.

Kai Möller: The Global Model of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Christopher Möllers: Die drei Gewalten. Legitimation der Gewaltengliederung in Verfassungsstaat, Europäischer Integration und Internationalisierung. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2008, resp. The Three Branches: A Comparative Model of Separation of Powers. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Radoslav Procházka: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001.

Carl Schmitt: Verfassungslehre. Berlin: Duncker & Humblot, 9. vyd. 2003, resp. Constitutional Theory. Duke University Press Books, 2008.

Eric Stein: Thoughts from a Bridge: A Retrospective of Writings on New Europe and American Federalism. University of Michigan Press, 2000.

Chris Thornhill: A Sociology of Constitutions. Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological Perspective. Cambridge University Press, 2011.

Maurice J. C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis: Liberty Fund, 2. vyd. 1998.

Jeremy Waldron: Political Political Theory. Essays on Institutions. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 2016.

Lorenzo Zucca: Constitutional Dilemmas: Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA. Oxford: Oxford University Press, 2008.

 

V Praze dne 7. prosince 2020

 

                                                                      prof. Jan Kysela, garant