JUDr. Josef Vacek získal Cenu prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost

JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef Vacek získal Cenu prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost za projekt Apelační soud a proměna jeho rozhodovací praxe v letech 1687–1727.

JUDr. Josef Vacek získal Cenu prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost

Na základě náročného výzkumu se dr. Josefu Vackovi podařilo přinést nové poznatky o historii fungování Apelačního soudu a jeho dopadu na společnost. Jeho výzkum vyvrátil tezi o horším postavení žen v trestní justici a potvrdil postupnou racionalizaci soudnictví projevující se ve snižujícím se počtu dehonestujících a mrzačících trestů. Výsledky práce prezentoval v mnoha odborných článcích a ve dvou monografiích. Za první z nich pojmenovanou Sexuální delikty před Apelačním soudem v letech 1687–1727: Proměna rozhodovací praxe po přijetí Constitutio criminalis Josephina získal Cenu Josefa Hlávky a Cenu Praemium excellentiae, kterou mu udělil děkan PF UK. Publikace se umístila také v první patnáctce Soutěže vysoce kvalitních monografií UK a získala 2. místo v československé soutěže Právněhistorická kniha roku, a to za roky 2021-2022. Jeho výzkumy navíc oslovily i zahraniční kolegy, s nimiž v současné době připravuje rozsáhlý mezinárodní grant.

„Chceme s kolegou Danielem Wojtuckim z Wroclawské univerzity zmapovat činnost apelačního soudu v prvních desetiletích jeho fungování a dát dohromady pokud možno všechna jeho rozhodnutí vydaná do roku 1620. Řádově se jedná přinejmenším o tisíce rozsudků, které jsou uloženy v různých archivech u nás a v Polsku, takže by se jednalo o činnost náročnou na sběr materiálů a jejich následnou interpretaci. Rovněž jsem v kontaktu s Petrem Maťou z vídeňské akademie věd, kde vidím další potenciál pro budoucí spolupráci. Společně bychom se mohli zaměřit na kontakty panovnické kanceláře a pražského apelačního soudu, které jsou dosud nezmapované, a zjistit například to, zda a jakým způsobem bylo panovníkem zasahováno do rozhodovací činnosti rady nad apelacemi či jak probíhalo vyřizování žádostí o milost či snížení trestu,“ nastínil své další výzkumné plány dr. Josef Vacek.